AntiMafia

Un blog pentru neliniştea dumneavoastră

Cum s-au secretizat jaful național și hoția în România ? Prin decrete care nu există

Decretul care a reglementat investiția românească CIM Krivoi Rog a fost secretizat de comuniști și așa a rămas.

Știre – Luni, 26 august 2013, 19:43

 Vosganian merge la Kiev pentru negocieri privind recuperarea investiţiilor României în Krivoi Rog

foto VALERIU TANASOFFMinistrul Economiei, Varujan   Vosganian, va efectua marţi o vizită oficială la Kiev pentru a relua negocierilor cu partea ucraineană în vederea recuperării cheltuielilor efectuate de România în cadrul participării la construirea combinatului minier de la Krivoi Rog.

„Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, va efectua, marţi, 27 august, o vizită oficială la Kiev, însoţit de o delegaţie guvernamentală română„, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Economiei şi citat de Mediafax. Înainte de 1989, România a investit în combinat circa 800 milioane dolari. Lucrările de construcţie la Krivoi   Rog au fost iniţiate de Uniunea Sovietică, în anul 1983, dar nu au fost finalizate. După dezmembrarea URSS, Ucraina a primit 56,8% din acţiuni, România 27% şi Slovacia 18,2%. În ultimii ani autorităţile de la Bucureşti au anunţat în mai multe rânduri că vor să renunţe la participaţia deţinută la combinatul din Ucraina. În urmă cu trei ani, ministrul Economiei de atunci, Adriean Videanu, afirma că România ar putea vinde participaţia deţinută la combinatul de la Krivoi Rog către ArcelorMittal, acţionarul majoritar al unităţii.

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

Decret

 

Privind unele măsuri pentru construirea obiectivelor ce constituie cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea în U.R.S.S   a combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1– Contractele externe pentru realizarea, în conformitate cu prevederile Convenției privind colaborarea la construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, a obiectivelor ce revin părții române în contul cotei sale de participare, se încheie, cu organizațiile societice de resort, de către Intreprinderea de comerț exterior Uzinexportimpori, în calitate de furnizor general extern, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM, în calitate de antreprenor general extern și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, în calitate de antreprenor de specialitate, denumite prin documentele și în relațiile cu partea sovietică „Antreprenor”.

Image1La realizarea obiectivelor prevăzute în alineatul 1, mai participă, în condițiile legii:

-Institutul de proiectări metalurgice IPROMET, din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, în calitate de proiectant general;

-Centrul de studii și proiectare pentru construcții în stăinătate ROMPROIECT, din subordinea Ministerului Construcțiilor Industriale – Departamentul pentru Construcții în străinătate, în calitate de proiectant de specialitate pentru construcții civile și organizare de șantier;

-Centrala industrială de utilaj metalurgic și prese Iași, din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, în calitate de furnizor general intern pentru livrările de utilaje și echipamente tehnologice destinate exportului complex;

-Alte unități românești care vor fi nominalizate de ministerele economice la cererea Ministerului Industriei de Utilaj Greu și a Ministerului Construcțiilor Industriale.

Unitățile prevăzute la alineatele precedente vor asigura, pe baza contractelor ce se vor încheia potrivit obiectului lor de activitate și atribuțiile ce le revin, la termenele rezultate din graficele încheiate cu partea sovietică, elaborarea proiectelor, livrarea utilajelor și echipamentelor.tehnologice, a construcțiilor metalice, prefabricatelor

și altor materiale necesare realizării lucrărilor de construcții-montaj, precum și efectuarea unor prestări de servicii pentru executarea „la cheie” a obiectelor ce constituie cota d eparticipare a Republicii Socialiste România la construirea combinatului.

Art.2 –Comitetul de Stat al Planificări va prevedea în planurile anuale în mod distinct pentru fiecare minister, centală, întreprindere sau institut de proiectare, sarcinile ce revin acestora pentru realizarea în termen a livrărilor de utilaje, materiale, prefabricate și construcții metalice, a proiectelor și lucrărilor de construcții-montaj.

Art3.  –Unitățile de bază din strănătate prin care se realizează lucrările de construcții-montaj legate de construirea obiectelor Combinatului de la Krivoi Rog sunt brigăzile, antreprizele și alte unități de specialitate, organizate potrivit legii.

Art.4 –Pentru îndeplinirea pe teritoriul URSS a atribuțiilor Intreprinderii de comerț exterior Uzinexportimport, în calitate de furnizor general extern, privind asigurarea contractării, derulării și urmăririi livrărilor pentru fiecare obiect în parte, rezolvării problemelor legate de primirea, depozitarea, premontajul și predarea la montaj a utilajelor, echipamentelor și construcției metalice, asigurarea asistenței tehnice la montaj, transportul și vămuirea mărfurilor, se înființează Filiala Uzinexportimport, unitate fără personalitate juridică, cu sediul pe platforma șantierului Combinatului K rivoi Rog, având structura organizatorică potrivit Decretului nr. 136/1984, anexa 1.e, cu un număr maxim de 37 posturi. Pentru asigurarea coordonării tuturor lucrărilor de proiectare, implementării în proiectul sovietic a utilajelor și echipamentelor românești, a secțiilor tehnologice adaptate posibilitățior de execuție ale părții române, a avizării documentației de execuție de către partea sovietică și rezolvării în mod operativ a tuturor problemelor și modificărilor pe parcursul proiectării, se crează grupa română de proiectare cu sediul la Krivoi Rog, condusă de un inginer șef și formată din maximum 15 specialisști și proiectanți care, din punct de vedere al relațiilor cu partenerul sovietic, se subordonează Filialei Uzinexportimport Krivoi Rog.

Art.5 –Interprinderea de utilaj greu și de transoprt pentru construcții în străinătate București va putea organiza; potrivit legii, o stație de mecanizare, unitate fără personalitate juridică, cu sediul pe platforma șantierului Combinatului K rivoi Rog.

Art.6 –Pentru coordonarea, urmărirea și controlul îndeplinirii de către toate ministerele economice, centrale, instituite de proiectare și întreprinderile participante din țară a sarcinilor ce revin acestora prin plan pentru construirea Combinatului Krivoi Rog în subordinea Consiliului de Miniștri.

Numărul și structura personalului Grupului permanent de coordonare sunt prevăzute în anexa nr.1.

În vederea asigurării unitare a relațiilor cu partea sovietică și urmăririi îndeplinirii obligațiilor ce decurg din documentele și contractele de antrepriză în legătură cu realizarea Combinatului Krivoi Rog, precum și pentru coordonarea activităților românești din URSS, participante la realizarea acestui obiectiv, se organizează Colectivul de coordonare Krivoi Rog al Grupului permanent de coordonare, care își desfășoară activitatea pe platforma Combinatului Krivoi Rog.

În relațiile cu organizațiile sovietice Colectivul de coordonare  Krivoi Rog poartă denumirea „Direcției Antreprenorului român”.

Colectivul de coordonare     Krivoi Rog este format din directorul Filialei Uzinexportimport, directorii antreprizelor ARCOM, ARCIF, Stației de mecanizare și șeful grupei român de proiectare și este condus de un director, care în relațiile cu partea sovietică poartă denumirea de director general. Numirea directorului grupului se face prin ordin al primului ministru.

În limitele competențelor stabilite de Interprinderea de comerț exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, Colectivul de coordonare este reprezentantul unic al unităților românești în relațiile cu partenerii sovietici și cu organele și autoritățile centrale sau locale, pentru urmărirea respectării convențiilor încheiate și a derulării contractelor externe, precum și pentru coordonarea realizării lucrărilor ce revin unităților românești.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Colectivului va putea utiliza un număr restrâns de personal până la mazimum 24 posturi din cele existente la unitățile pe care le coordonează (Antreprizele ARCOM și ARCIF, Filiala Uzinexportimport, Stația de mecanizare).

Art. 7 –Personalul din brigăzile, antreprizele, Colectivul de coordonare, Filiala Uzinexportimport Krivoi Rog  și celelalte unități românești care concură la realizarea obiectivelor de la Krivoi Rog, va fi retribuit în acord global, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr.133/1984 privind retribuirea în acord global a personalului care execută lucrări de construcții-montaj în străinătate.

Nivelul retribuțiilor tarifare în ruble sovietice și al îndemnizațiilor în lei pentru personalul român care lucrează în URSS sunt cele prevăzute în aneza nr.2.

Cotele maxime de retribuire în străinătate și indemnizațiile în țară pentru personalul antreprizelor și al Grupului de coordonare sunt cele prevăzute în anexa nr.3.a; iar pentru cel al Filialei Uzinexportimport în anexa nr.3 b.

Cotele se defalcă pe ani, trimestre și unități, în așa fel încât să se asigure fondurile necesare plății integrale a retribuțiilor tarifare, în valută și îndemnizațiilor în țară în le pentru personalul normal a fi retribuit pe cote, în condițiile realizării integrale a planului.

Cotele sunt medii pe toată durata desfășurării lucrărilor de la Krivoi Rog și se defalcă potrivit alineatului precedent de către Biroul executiv al Departamentului pentru Construcții în Străinătate din Ministerul Construcțiilor Industriale,respectiv de către Ministerul Industriei de Utlaje Greu, care vor asigura încadrarea în cotelr medii aprobate.

Cotele pentru determinarea fondului de retribuire a personalului din Departamentul pentru Construcții în Străinătate, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în stăinătate ARCIF, se stabilesc anual, potrivit prevederilor Decretului nr. 137/1984, prin planul anual.

Art.8 –Cheltuielile pentru retribuțiile, îndemnizațiile, cazarea și administrativ- gospodărești pentru activitatea Grupului permanent de coordonare și șefului Colectivului de coorddonare, se suportă de către Intreprinderea de comerț exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, proporțional la realizarea obiectelor combinatului.

Art.9 –Pe durata cât datorită condițiilor climatice nu se poate lucra la anumite obiecte în condiții de eficiență economică și nici nu se poate asigura front de lucrul la late obiecte sau activități, parte din personalul muncitor poate reveni temporar în țară, urmând ca pe această perioadă să-și efectueze concediul de odihnă, după care va fi repartizat să lucreze în țară la unitatea d ela care a fost detașat, sau la alte unități.

Cheltuielile legate de transport și drepturile personalului pe durata transportului se suportă de către unitatea de comerț exterior trimițătoare.

Art.10 –Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr.367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea rațională a personalului din unitățile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr.128/1986, nu se aplică în anul 1987 posturilor din aparatul unităților la care și de la care se transferă personalul, ca urmare a aplicării prezentului decret.

Art.11 –S e autoriză Banca Română de Comerț Exterior să acorde furnizorului general extern, antreprenorului general și antreprenorului de specialitate credite în lei cu dobândă de 3% pe an, pentru plata proiectelor elaborate și efectuarea cheltuielilor necesare livrăriloe de utilaje și executarea lucrărilor de construcții-montaj, precum și pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activității ce se desfășoară în străinătate.

Creditele se acordă în limitele prevederilor din notele de fundamentare a eficienței; notele se întocmesc  pe obiecte sau grupe de obiecte pe măsură primirii documentației de execuție și se aprobă potrivit legii.

Până la aprobarea notelor de fundamentare se acordă credite sub formă de avans în limita unei cote de 20% din valoarea cheltuililor în lei și valută prevăzute în Nota privind principalele elemente ale eficienței participării R.S. România la construirea Combinatului minier Krivoi Rog.

Se aprobă suplimentarea planului de credite al Băncii Române de Comerț Exterior pe anul 1987 cu sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor legate de realizarea proiectelor, utilajelor și lucrărilor în conformitate cu graficele de execuție aprobate de către Ministerul Construcțiilor Industriale și Ministerul Industriei de Utilaj Greu și pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activității din străinătate pe anul 1987.

Dobânzile calculate pe perioada creditării se plătesc odată cu rambursarea creditelor, prin importul de minereu de fier.

Art.12 –Se autoriza Banca Română de Comerț Exterior, ca din disponibilitățile de ruble tranferabile la Banca Internațională de Colaborare Economică să asigure furnizorului general extern, antreprenorului general și antreprenorului de specialitate, inclusiv pentru anul 1987, sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor în ruble, în limitele stabilite anual prin planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, prevăzute în balanța de plăți externe la capitolul „cheltuieli pentru acțiuni de cooperare” și defalcate pe categorii de cheltuieli comerciale și necomerciale, în condițiile prevăzute la art.11.

Art.13 – La recepția și darea în folosință a obiectivelor construite, Interprinderea de comerț exterior Mineralimportexport preia de la furnizorul general extern, antreprenorul general și de la antreprenorul de specialitate, creditele acordate și dobânzile aferente calculate pe perioada construirii acestora, pe care le rambursează pe măsura efectuării importului de minereu de fier livrat de URSS în contul datoriei sale pentru participarea Republicii Socialiste România la realizarea combinatului, la termenele și în proporțiile ce se vor stabili prin contractele de import. Dobânzile se includ în prețul în lei al minereului importat, care se va deconta beneficiarilor interni conform Legii nr.12/1980.

Art. 14 –Utilajele tehnologice, construcțiile metalice, prefabricate, materialele și celelalte produse și mijloace necesare construirii obiectivului, inclusiv materialele preluate prin planul de export, se vor livra de către unitățile producătoare din țară la prețuri interne legal aprobate, iar raportarea la export se va face conform Legii nr.12/1980,  la prețurile externe rezultate din prețurile de deviz în ruble transferabile, în conformitate cu prevederile Convenției de colaborare la construirea combinatului și pe baza cursurilor de revenire legal aprobate pentru acest obiectiv.

Art.15.-Unitățile furnizoare din Republica Socialistă România poartă răspunderea calității materialelor și furtirilor, în care scop, la plata facturilor se va reține o garanție de 10% din valoarea acestora, până la recepția lucrărilor executate. Garanția reținută nu operează asupra indicatorului producție marfă vândută și încasată; pe durata de reținere a garanției unitățile primesc credite cu dobândă de 2%pe an, de la unitățile finanțatoare ale Băncii Naționale. Dobânda se prevede prin notele de fundamentare a eficienței economice ce se întocmesc de întreprinderile de comerț exterior și se plătesște întreprinderilor furnizoare odată cu restituirea garanției reținute.

Reducerile operate de beneficiarul sovietic și contravaloarea remedierilor datorate calității unor materiale și furnituri necorespunzătoare, vor fi recuperate de la furnizorii interni, diminuându-se în mod corespunzător volumul producției marfă vândută și încasată și respectiv al realizărilor la export al acestora în perioada efectuării reducerii.

Art.16 –Pentru exportul destinat realizării obiectelor Combinatului Krivoi Rog, Comitetul de Stat al Planificării, pe baza propunerilor ministerelor participante prin întreprinderile de comerț exterior la executarea obiectelor ce revin părții române, va cuprinde în planurile anuale valori de export pentru utilaje, echipamente, construcții metalice și alte materiale atabilite pe baza prețurilor rezultate din devizele sovietice , calculate în ruble tranferabile cu aplicarea  coeficienților de transformare prevăzuți în Convenția privind colaborarea la realizarea acestui obiectiv.

Art.17 –Se aprobă contractarea și achiziționarea utilajelor de construcții și mijloacelor de transport prevăzute în anexa nr.4, în vedera completării dotării Intreprinderii de utilaj greu și de transport pentru construcții în străinătate aparținând Ministerului Construcțiilor Industriale.

Finanțarea mijloacelor de la alineatul precedent se va face din rezerva de plan.

Art 18 –Drepturile personalului muncitor și obligațiile unităților transmițătoare și ale personalului muncitor prevăzute în Decretul nr.133/1984 se aplică și pentru activitatea privind participarea la construirea Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide de fier de la Krivoi Rog.

Personalul român care participă în URSS  la realizarea combinatului, beneficiaza de prevederile art.9 și 12 ale Decretului nr.63/1985.

Art.19. – Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul de Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în indicatorii  din planul național unic și bugetul de stat pe anul 1987.

Art.20 – Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

NICOLAE  CEAUSESCU

PREȘEDINTELE

REPUBLICII SOCIALISTE  ROMÂNIA

București, 5 iunie 1987

Nr.156

Expunere de motive

La 29 decembrie 1986 a fost semnată la Moscova Convenția între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea la construirea pe teritoriul URSS a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog.

În conformitate cu prevederile acesteia, cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea investiției Combinatului Krivoi Rog este, corespunzător cantității de minereu solicitate,  de 26,7% din valoarea totală a investiției, ceea ce reprezintă 782,2 mil. ruble transferabile, din care lucrări de construcții-montaj 447,0 mil.ruble.

Principalele obiective repartizate spre execuție parții române sunt: fabrica de pelete, gospodăria de slam, unele obiecte auxiliare, locuințe cu o suprafață desfășurată de 114,8 mii metri pătrați, dotări social-culturale aferente șu un spital de 250 locuri.

Pentru realizarea acestor obiective, partea română va livra și pune în operă circa 59 mii tone utilaje tehnologice, 72 mii tone construcții metalice, 320 mii metri cubi prefabricate din beton, 21 mii tone conducte și armături,  mii tone ciment și alte produse; va realiza un volum de circa 60 mil. mc. terasamnete la gospodăria de slam, lucrare care se realizează cu un grad ridicat de mecanizare.

Pentru regelementarea participării unităților românești la îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prevederile convenției de colaborare la realizarea combinatului , am elaborat proiectul de decret alăturat, care cuprinde în principal următoarele:

–       nominalizarea unităților românești paricipante la proiectarea și realizarea combinatului;

–       organizarea întregii activități de construcții-montaj în străinătate potrivit principiilor și prevederilor decretelor Consiliului de Stat nr.137 și 138/1984;

–       organizarea unui grup permanent în subordinea Consiliului Miniștri , pentru coordonarea, urmărirea și controlul îndeplinirii de către toate ministerele, centralele, institutele de proiectare și interprinderile participante din țara a sarcinilor ce revin acestora;

–       organizarea unui colectiv de coordonare cu sediul pe platforma Krivoi Rog în subordinea directă a grupului permant de coordonare, având ca principal obiect de activitate asigurarea relațiilor cu partenerii de contract  și autoritățile sovietice precum și coordonarea activității unităților românești participante la realizarea Combinatului;

–       organizarea unei filiale Uzinexportimport cu sediul la Krivoi Rog și a unei stații de mecanizare aparținând Interprinderii de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate;

–       organizarea grupei române de proiectare cu sediul la Krivoi Rog care să asigure coordonarea tuturor lucrărilor de proiectare și implementarea în proiectele sovietice a uti;ajelor și echipamentelor românești;

–       stabilirea nivelului retribuțiilor în ruble sovietice și a îndemnizațiilor în lei pentru personal muncitor român;

–       acordarea, potrivit prevederilor convenției de colaborare, de credite cu dobândă de 3% pe an pentru livrările din țară și lucrările care se realizează în străinătate pe toată durata de execuție, până la darea în exploatare a obiectelor combinatului și a celorlalte obiecte care se construiesc, data la care începe rambursarea creditului prin livrări de minereu.

Proiectul de decret prevede de asemenea, aplicarea și pentru lucrările de la K rivoi Rog a unor relementări prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr.63/1985 privind unele măsuri referitoare la construirea de obiective în industria gazelor din Uniunea Republicii Sovietice Socialiste.

În vederea relementării celor de mai sus, am întocmit proiecteul de decret, pe care dacă sunteți de acord, vă rugăm a-l semna.

Propunem ca , după aprobare decretul și anexele să nu fie publicate în Buletinul Oficial al R.S. România, având în vedere caracterul de secret de serviciu și să fie comunicat ministerelor și celorlalte organe prevăzute în anexa.

Proiectul de decret a fost dezbătut și însușit de birourile executive ale consiliilor de conducere ale Ministerului Industriei de Utilaj Greu și Ministerul Construcțiilor Industriale.

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9 Image10 Image11

pag1 pag2 pag3

27/08/2013 Posted by | CIM KRIVOI ROG | Un comentariu

Ce trebuie să ceară ministrul Varujan Vosganian la Kiev

 

JAFUL NATIONAL IN FORMA CONTINUATA – LECTIA DE CIM KRIVOI ROG

MOTTO :

„Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, va efectua, marţi, 27 august, o vizită oficială la Kiev, însoţit de o delegaţie guvernamentală română”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Economiei şi citat de Mediafax.

 • Kaghebistul a dictat textul contractului de antrepriza
 • Documente de baza au disparut dupa ’89
 • Teoria combinatului de la Krivoi Rog pentru organele de ancheta
 • Apartamente in locatie ARCOM, vile in Snagov si in Baneasa pentru smecheri
 • La negocierile externe, “ profesionistul “ a borat pe masa oficiala
 • Ce nu s-a facut pentru recuperarea sutelor de milioane de dolari
 • Protocolul Zero nu exista !
 • Valoarea de vanzare a combinatului catre Mital nu ar trebui sa fie mai mica decat valoarea metalului  inglobat, evaluat ca “fier vechi”
 • Serviciile secrete, ministerele si antreprenorii se fac vinovati de subminarea economiei nationale

Sedinta multilaterala in care s-a stabilit primul contract de antrepriza CIM Krivoi Rog a fost incendiara. In capul mesei, din partea URSS,  un kaghebistcombinat3 batran numit Rosenstrach. Rus de origine evreiasca. In timp ce specialistii din tarile participante se ciondaneau pe cate o halca din marele nimic, Rosenstrach atipea in capul mesei. A vazut multe la viata lui. Ochii i se inchideau. Barbia ii cadea in piept, iar obrajii pufaiau regulat. Din cand in cand, cate un “papagal” mai galagios il facea sa tresara. Satul de atat garagata,  kaghebistul mormai amenintator “Tiha ! ( Liniste ! )”. In sala se auzea musca. Cu un gest ferm catre scribul din dreapta sa, zise : “Pisete ! ( Scrie ! )”. Si  fara sa tina seama de ce s-a discutat la masa oficiala, a dictat textul contractului. Asa au vrut muschii lui. Afacerea Krivoi Rog incepuse. Romania s-a inghesuit la miere si a ramas cu buza umflata. Sute de milioane de dolari au intrat in combinat si probabil ca nu se vor mai intoarce  la bugetul tarii. De ceva vreme, se acrediteaza ideea ca grupul siderurgic LNM Holding, detinut de miliardarul Lakshmi Mital, e un fel de inger salvator al investitiei. Va cumpara combinatul si va pune pe picioare investitia. Adevarul este ca functionarea in conditii de eficienta ( nu constructia ) combinatului nu mai este posibila . Tona de pelete produsa la CIM Krivoi Rog trebuia sa coste cam 30 de ruble transferabile ( Rbl. Tr. ), pe vremea URSS. In conditiile in care materia prima reprezenta zero la costuri. Acum muntii de steril apartin cuiva si au o valoare. Gazul si energia electrica veneau de la sovietici. Pe nimic. Astazi, totul costa. Tona de pelete ar fi prea scumpa. Reprezentantii Mital in Romania ne-au declarat ca achizitionarea combinatului a ramas la nivel de intentie. SIE si SRI ne-au dat de inteles ca CIM KRIVOI ROG este o afacere prea complexa. O gaura de peste un miliard de dolari ! Nu e de nasul ziaristilor. Au dormit in cizme. Alaturi de ministere si antreprenori, se fac vinovati de subminarea economiei nationale.

NOTA DE FUNDAMENTARE A  CIM KRIVOI ROG A DISPARUT DUPA ‘89

Romania a fost fortata sa adere la Conventia Multilaterala , in cadrul sedintelor CAER. URSS  conditiona livrarile de concentrat, aglomerat si pelete la Combinatul Siderurgic Galati, de aceasta participare. S-a stabilit ca timp de 10 ani de la punerea in functiune ( PIF ), Romania va primi anual 3 milioane de tone de pelete din productia combinatului de la Dolinskaia, deci 30 de milioane de tone de pelete in contul cotei sale de participare. Conventia Bilaterala Romano-Sovietica  a fost bazata pe  Nota de Fundamentare intocmita, promovata, sustinuta si gestionata de fostul MCECEI. Documentul a disparut imediat dupa  1989.

 Nota avea avizele :

–         proiectant general IPROMET

–         proiectant de specialitate ISPIF

–         antreprenor general ARCOM

–         antreprenor de specialitate ARCIF

–         furnizor general intern CIUMP Iasi – pentru utilajele livrate in contracte de comert exterior

–         MCECEI ( imputernicit al statului roman sa semneze conventia ), MATGF, MCInd, CSP, Mmet si CC al PCR.

cim krivoi rogNota de fundamentare s-a bazat pe proiectul tehnic sovietic ( PT ),  pe studiul tehnico-economic ( STE ), puse la dispozitie si pe ofertele participantilor care au avizat-o. Pentru fundamentarea cadrului juridic si delimitarea responsabilitatilor, in baza Conventiei Bilaterale, au fost elaborate acte normative interne. Decretul Consiliului de Stat nr. 156 / iunie 1987 care defineste participantii la realizarea afacerii, cu responsabilitati clare si precise, modul de coordonare interna si externa, organizare si organigrame. Imputerniceste intreprinderile de comert exterior ARCOM, UZINEXPORTIMPORT si ARCIF sa semneze contractul de antrepriza ca cea mai importanta componenta a afacerii Krivoi Rog. Decretul a fost intocmit, promovat si sustinut de MCInd si s-a bazat in principal pe decretul 242/1974 si decretul 138/1976.Conventia Interbancara si alte acte normative cu regim intern specific MCInd, MCECEI, MICM, MIET, MIM, MF, etc. Prin acestea sunt constituite mecanismele interne cu sarcini si responsabilitati  privind participarea la realizarea afacerii Krivoi Rog sau dupa caz, numai a combinatului CIM Krivoi Rog .Persoanele fizice care au conceput, sustinut si participat pana in decembrie ’89 la afacerea Krivoi Rog, cu mici exceptii nu mai sunt in viata , in tara sau in activitate.

IN ATENTIA MINISTERELOR SI A SERVICIILOR DE INFORMATII

METODOLOGII DE DEVIZARE CIM KRIVOI ROG

Pentru ca directiile economice din cadrul serviciilor speciale sa nu piarda prea mult timp, le punem la dispozitie alfabetul CIM Krivoi Rog. In baza temei tehnice sau a PT, IPROMET ( proiectantul general ) intocmea documentatia de executie. Aceasta era avizata de proiectantul general ucrainean MEHANOBRCERMET sau de proiectantul de specialitate corespondent KRIVBASPROIECT. In baza avizului “ bun de executie “, conform DE (documentatiei de executie), devizistii ucraineeni intocmeau devizele pe proiecte. Masuratorile din devize coincid 100% cu cele din DE, iar valoarea este cea din PT ( daca nu intervin modificari calitative sau cantitative ). Devizele negociate cu partea romana, semnate se predau antreprenorului general ARCOM si a celui de specialitate ARCIF. Pe parte de utilaje si constructii metalice, UZINEXPORTIMPORT intocmea, sustinea si concilia obiectiunile. Odata conciliate, devizele erau lansate in executie, fabricatie, procurement. Prevederile devizelor ( cantitati, preturi, calitati ) sunt cele care fundamenteaza situatiile de lucrari. In baza lor, se intocmeau facturile neplatibile ( pentru predari partiale sau pe faze ) si facturile platibile. Suma facturilor platibile reprezinta datoria Ucrainei fata de Romania. Suma facturilor neplatibile reprezinta lucrari partial executate si nepredate, dar recunoscute. Cu cel putin 2-3 luni inaintea incheierii anului fiscal, in santier, “Conducerea Grupului” reprezentata de director general Racaru , impreuna cu inginerul sef IPROMET,  cu directorii filialelor ARCOM, ARCIF si UZINEXPORTIMPORT, cu conducerea KGOKOR, in limita Contractului de Antrepriza stabileau pentru anul urmator volumele de lucrari pe obiecte si subobiecte. Protocolul semnat devenea act executiv si fundamenta in fiecare din cele doua tari, volumul de valuta ( lei, ruble, $ ) necesare pentru finantarea obligatiilor ce rezultau din protocol. Volumele sunt cele din DE, iar valorile cele din devizele conciliate si predate oficial de beneficiar ( KGOKOR ) catre antreprenorii romani ARCOM si ARCIF. Pentru utilaje si echipamente este imposibil sa se fi comis erori cantitative, dar calitativ pot fi facute derogari care, in general nu se accepta ca divergente de pret. Pentru materialele care se inglobeaza, ciment, caramizi, materiale de protectie, invelitori, etc din curtea antreprenorilor, teoretic, cantitatile din devize corespund DE. Cu marjele in plus acordate de prevederile legale. Daca in devize, din considerente de firma au fost acceptate si alte cantitati, inclusiv manopera pentru alte cauze ( vilele conducatorilor KGOKOR, drumuri si alte facilitati ), este evident ca exista o acoperire in pretul datorabil , dar costurile din tara suportate de la bugetul de stat ( valori materiale + manopera + lipsa productivitate generala + transporturi + vama + profitul antreprenorului ) sunt considerate paguba si au conotatii penale. Acelasi lucru e valabil pentru stocuri.  Stocurile din santier sunt fundamentari ale antreprenorilor facute cu beneficiarul si nefinalizate in lucrari.  Daca sunt in aceasta categorie, pot reprezenta furt.

Custodiile UZINEXPORTIMPORT, din tara, reprezinta utilaje, echipamente si aparataj cerute de antreprenori si netrimise de UZIN pentru a nu fi devalizate sau distruse. Situatia reala a investitiei nu reclama trimiterea lor la momentele solicitate de antreprenorul general.

Custodiile confirmate beneficiarului, legal sunt cu valori de factura neplatibila, deci lucrari efectuate.

“PROFESIONISTUL” NEGOCIERILOR EXTERNE

A BORAT PE MASA OFICIALA

Din punct de vedere executiv, CC al PCR l-a numit pe Ion Dinca responsabil cu realizarea tehnica a investitiei. Dinca, prin intermediul prim ministrulugokor primul piloni Dascalescu, l-a numit pe Iancu Geangala ( sef al Colectivului de Coordonare al Consiliului de Ministrii ), responsabil cu realizarea Contractului de Antrepriza. In santier, Guvernul Romaniei, era reprezentat de Constantin Racaru, director general.  Racaru, sotul nepoatei lui Dascalescu, era subordonat direct Consiliului de Ministrii. Un tip istet, alcoolic, tupeist si cam badaran. La Kiev, in prezenta tuturor directorilor participanti la CIM Krivoi Rog, a ministrilor adjuncti ai Ucrainei, beat manga, s-a ridicat sa zica si el un “spici”. N-a mai apucat. A ridicat cu greutate paharul. Cei peste 50 de comeseni au facut liniste. Cand a cascat ciocul, a borat pe masa oficiala . Romanii au sarit si-au luat repede porcul de la fata locului . Slugile au facut curatenie. Nemtii si cehii au ramas blocati. Rusii s-au prabusit de ras. Omul lui Dascalescu isi daduse masura. Unul dintre cei implicati este si Dorinel Mucea. Fost pana de curand consilier de stat al ministrului Dan Ioan Popescu, Mucea este taticul privatizarilor in minerit.

Sorin Negrea, director general al Departamentului de Comert Exterior din Ministerul Industriei. Dupa ’89 a fost trimis in Canada apoi a facut un SRL cu Avram, Mucea si Postelnicu ( fost director Masinexport, fost ministru adjunct in MICM, apoi dupa ’89 ambasador in Canada ). Avram este presedinte al  grupului nuclear si termoenrgetic  Tender. Mucea a fost trimis la inaintare in MIC,  fiind uns presedinte de CA la Termoelectrica, apoi vanzator sef de active gestionate de MIC. Ministrul Stanescu – activist politic, arogant fara nici o experienta in investitii complexe, carierist pe filiera PCR. A fost permanent consiliat de Bejan Horia Constantin, fost director general adjunct al Directiei de Comert Exterior. Alt strain in domeniul investitiilor complexe. Secretarul de Stat Popa Virgil. Din sef serviciu CTC s-a trezit director general la Automatica, vicepresedinte PDSR si apoi secretar de stat. A fost preocupat mai mult de cariera politica . Nu a inteles nimic din Krivoi Rog si nu s-a implicat activ. Secretarul de stat Buruiana a avut aplomb in discutiile cu partenerul stiind bine limba rusa si ucraineana. A fost senator PNTCD si inginer-sef la Onesti. Om in varsta ,cu mare experienta . Excelent profesionist, a inteles imediat totul si a sesizat punctele slabe in santier. A fost schimbat cu un alt activist PNTCD care nu avea nici o treaba cu comertul exterior. Borbely Laszlo, fost secretar de stat UDMR , actual ministru . Om de logica, fara cunostinte si experienta in investitiile complexe. A vorbit logic, fara esenta. Nu a facut nimic bun, dar nici nu a derapat. Directorul General Adjunct in Ministerul Industriilor,  Bejan Horia Constantin – fara pregatire tehnica si comerciala. Omul de taina pentru orice problema Krivoi Rog. Implicat in scandalul licentelor de import autoturisme fara taxe vamale. In relatii foarte stranse cu mafia moldoveneasca a motorinei. A facut mai multe deplasari in SUA si Cuba decat la Krivoi Rog, de care raspundea. Acum e angajat al patronilor pe care i-a servit: kaghebistul trecut in rezerva Javolski si o firma rusa mare de recuperari creante garnisita cu “oameni de bine”. Directorul General cu rang de Ministru Adjunct – Velciu Vasile Valeriu. Om sarac pana in ‘93-’94. S-a asociat cu acelasi Javolski  in firma Unicapital. Este unul dintre cei mai bogati bucuresteni la ora actuala.  Dupa 1990 toti au participat la  tratativele cu ucrainenii. Stiau totul asupra pozitiei noastre in problemele divergente. Nici Bejan, nici Velciu nu au pregatit tratativele prin transmiterea de pozitii ferme, in scris din timp, spre analiza partenerului. Oricum, discutiile au fost un esec. In momentul de fata, unul din putinii specialisti in viata care ar mai putea descalcii itele afacerii este Gheorghe Radulescu. Cunoscator de limba rusa si ucraineana. Dar l-au trimis si pe el in Bulgaria.

APARTAMENTE IN LOCATIE ARCOM, VILE IN SNAGOV SI IN BANEASA

ARCOM SA a intrat in proprietatea unor materiale din santier doar pe baza valorii medii contabile. O smecherie ieftina care nu tine seama de valoarea reala calculata mai jos. S-au facut reexporturi masive fara nici o baza legala. Relatia Mocanu – Cernomardin in zona Maloiaroslavet si SANYO DIGITAL CAMERAAstrahan a adus multi bani in buzunarul ARCOM. Dar a prejuduciat grav statul roman. Trebuie anchetata urgent modalitatea in care s-au instrainat materiale de o valoare considerabila. In baza carui act normativ, legalitatea si legitimitatea acelui act, expertiza contabila, expertiza juridica.  PNA si  Curtea de Conturi  trebuie sa ia masuri asiguratorii de recuperare a banilor. Faptele sunt penale si nu se prescriu. Toate materialele, echipamentele si furniturile destinate CIM Krivoi Rog au fost aduse in depozitele santierului Dolinskaia in regim “ scutit de taxe vamale “. Atat la exportul din Romania, cat si la importul in Ucraina. O vanzare directa din depozitele romanesti este legal imposibila, atat dupa legislatia noastra cat si dupa cea a Ucrainei. Materialele din stoc, fie plusuri fata de devize, fie economii, fie de alta natura, sunt proprietatea statului roman. Ministerul de Finante a finantat totul in ruble , lei si dolari. Valoarea contabila nu contine cele doua taxe si nu contine dobanzile aferente. Valoarea reala si legala a materialelor din santier este expresia sumei valorii de procurare din tara + transportul intern + taxe export + taxe import + transport extern + descarcare + magazinaj  + dobanda credit + profit vanzator ( minim 10%, cum era prevazut inainte de ’89 ). Abia dupa plata acestor costuri catre Ministerul de Finante, direct sau prin ordonatorul de credite MLPAT, antreprenorii puteau devenii proprietari. O posibila si probabila inginerie a vizat scoaterea unui act ilegal, care sa permita vanzarea activelor statului din stoc santier la cel mult valoarea contabila inregistrata in santier. Fara nici un cost din cele suplimentare si fara plata transportului marfii in noua locatie. S-a pus in opera si s-a incasat contravalorea marfii si serviciilor. S-a realizat astfel, o vanzare ilegala si pagubirea multipla a statului. Trebuie vazut daca situatia materiala a celor implicati, direct sau prin avize, a suferit ceva imbunatatiri in perioada promovarii actului si a valorificarii afacerii. Apartamente in locatie ARCOM, vile pe la Snagov, Baneasa, in alte locatii turistice, etc. Fiindca serviciile speciale dorm, Parchetul National Anticoruptie si Politia Economica ar trebui sa se autosesizeze. Sunt multe personaje politice si cu functii administrative care au beneficiat de contracte individuale ( constructii vile, case, apartamente, etc ).  Firma ARCOM S.A., conducerea ei si baieti buni din ministere sunt adevaratii beneficiari ai vilelor din Snagov, Baneasa si Dolinskaia.

MASURI DE URGENTA IN VEDEREA RECUPERARII INVESTITIEI

In raport cu Ucraina – Reconsiderarea Protocolului din 05.05.1994 semnat la Kiev prin  scoaterea din conventie si constituirea ca datorie de sine statatoare a :

–         locuinte  + auxiliare – 170 mil Rbl. Tr. + dobanzi ;

–         livrari catre alte combinate din Ucraina – 25, 4 mil  Rbl. Tr. + dobanzi intercalare + dobanzi credit.

Mentinerea in conventie a combinatului propriu-zis cu o valoare de 464 mil. Rbl. Tr.  Valoarea de vanzare catre Mital nu ar trebui sa fie mai micafoto VALERIU TANASOFF decat valoarea metalului ( fier, otel inox, cupru, tubulatura, etc ) inglobat, evaluat ca “fier vechi”. Numai dobanda creditului ( 3%/an) inseamna peste 75% peste valoarea din conventie. Dobanda intercalara, practicata in contractele de comert exterior, asa cum au fost cele incheiate de UZINEXPORTIMPORT pentru utilaje, ca Furnizor General Extern ( FGE) , depaseste 100% din valoarea de contractare. Este posibil ca real  ( numai BCR si MF pot calcula exact ), valorile datorate pentru locuinte + auxiliare sa fie 170 mil.Rbl. Tr. X 1,75 = 295,5 mil. Rbl. Tr. ( 335,16 mil $ ). Valorile datorate pentru utilajele livrate in Ucraina sunt de circa 65 mil. $. Per total circa. 400 mil. $.

In raport cu Rusia –  Cele 93,4 mil. Rbl. Tr. ( aprox. 105 mil $ ) au o valoare reala de cca. 250 mil. $ ( dobanda intercalara + dobanda creditului ). Suma datorata de Rusia.

In total, 400 mil.$ Ucraina + 250 mil.$ Rusia = 650 mil.$ Am cheltuit 848 mil.$. Avem de luat 650 mil.$.  Pierdem numai dobanzile.

O eventuala ancheta a PNA trebuie sa aiba in vedere : derularea externa dupa decembrie 1989; profesionalismul celor care au condus  tratativele externe, activitatea serviciilor speciale, valorificarea creantelor externe din sfera MIC, ( toate creantele inclusiv actiunile desfasurate de angajatii MIC cu functii, inclusiv ministrul plin in operatiuni dirijate de recuperatorii rusi si mafiotii basarabeni ). Masuri immediate la nivel de Guvern si Presedentie :

 1. Crearea unui organism cu putere decizionala subordonat Presedentiei, condus de un director cu rang de ministru secretar de stat ( pentru reprezentare externa ) care sa valorifice investitiile complexe Krivoi Rog, Las Cariocas, Mozambic, Turkmenistan, etc.
 2. Revederea de catre MF, Curtea de Conturi, si Politia Economica a modului in care au fost cheltuiti banii publici. Recuperarea banilor cheltuiti. Verificarea conventiilor si contractelor in barter sau compensare in conturile de clearing.
 3. Verificarea  reexporturilor practicate de antreprenorii romani. Mai ales  pe relatia Maloiaroslavet, Astrahan, Kazahstan si Bucuresti.
 4. Stabilirea regimului juridic al Conventiei Krivoi Rog incheiata cu Ucraina, fara sa fie reglementata in totalitate Conventia cu fostul URSS.

SERVICIILE SPECIALE AU STIUT, DAR N-AU FACUT NIMIC

Legic si logic, semnarea Protocolului de modificare a Conventiei Romano-Sovietice cu Ucraina la 05.05.1994,  s-a facut fara incheierea in prealabil a unui document cu Rusia, urmasa declarata si recunoscuta a URSS. Drept consecinta, nici Rusia, nici Ucraina nu recunosc ca datorie, utilajele livrate altor combinate metalurgice decat cele din Ucraina. Valoarea de 93,4 mil. Rbl. Tr. adusa la zi prin dobanzi, la cursul 1 Rbl. Tr. = 1,1266 $, este de cca. 250 mil. $. Cu Ucraina nu exista o conventie interbancara care sa acopere Conventia Bilaterala. Nimeni nu a vazut protocolul Ruso-Ucrainean ( invocat verbal in tratative ) conform caruia investitiile reciproce pe teritorii extra-statale sunt proprietatea statului unde sunt amplasate. Asa- zis-ul Protocol Zero. Din punct de vedere legal, Conventia Romano – Sovietica este inca activa. Tragem concluzia ca aceasta investitie a fost destinata jafului si imbogatirii unor firme si persoane. Afacerea Krivoi Rog nu a interesat pe nimeni. In varful piramidei au fost numai amatori, activisti politici promovati administrativ. Structurile de conducere si subordonare unica a derularii au fost distruse din prostie, din oportunism, din calcule de destabilizare comerciala si din ignoranta. Lipsa unei derulari externe ferme a dus la catastrofa. Serviciile secrete au stiut ca o gasca de interese au indepartat de la derularea externa,  meseriasi intransigenti, promovand haosul si lichelismul. Toate interventiile  facute la Ministerul Industriilor si Comertului, pentru reglementarea regimului juridic al Conventiei si pentru aducerea profesionistilor in derularea externa, au fost ignorate . Serviciile speciale au primit informatii complete si din timp privind lucrul de pomana, fara o pregatire logistica comerciala, fara o pregatire minima a tratativelor. Lipsa masurilor comerciale ( sub aspect juridic ), de recuperare neconditionata a sumelor datorate de rusi si ucraineni. Nu s-a verificat sinceritatea si corectitudinea celor pusi sa conduca tratativele. Toate informatiile dintr-un contract sunt secrete pana la semnarea acestuia. Serviciile speciale, ministerele si antreprenorii poarta cea mai mare vina pentru gaura de sute de milioane de la buget. Au stiut totul, au fost informate. Au fost complici la decapitarea derularii externe pe CIM Krivoi Rog. Au compromis grav interesele statului roman.

ALFABETUL AFACERII CIM KRIVOI ROG

 

 1. 1.     Extern

Conventia Multilaterala  – URSS, Romania, RDG, Ungaria, Ucraina – dec. 1983

Conventia Bilaterala Interguvernamentala – Romano-Sovietica – dec. 1986

Contractul de Antrepriza semnat cu URSS cu termen de punere in functiune ( TpF ) – 12.07.1987

Protocol la Contractul de Antrepriza semnat cu Ucraina cu TpF – 20.06.1996

Protocolul de modificare a Conventiei Bilaterale Romano-Sovietice – 05.05.1994

Alte protocoale aditionale semnate dupa 05.05.1994

Conventia interbancara si de sedere.

 1. 2.     Intern

NOTA DE FUNDAMENTARE – exemplare disparute !!!!

–         cuprindea avize tehnice, comerciale, de eficienta si POLITICE

Decret 156/iunie 1987 – fundamentat pe Decretul Consiliului de Stat 242/1974, nepublicat in Monitorul Oficial si Decretul 138/1976

Legea 95/ 1993

Alte acte normative  ( legi, ordonante, ordine ) cu continut de derulare operativa.

Participanti la Combinatul de Imbunatatire a Minereului de Fier de la Krivoi Rog – KGOKOR Dolinskaia

Ucraina – 56,7 % ( include si cota RDG de circa 11 % )

Romania – 26,7 %

Slovacia – 16,2 %

Bulgaria – 0,4 %

COTA DE PARTICIPARE reprezinta cantitatea de pelete angajata a fi preluata din productia combinatului, dupa punerea in functiune, nu cota de participare in finatare. La nivel de STE ( proiect tehnic ), deoarece Romania nu realiza cota de 26,7 % ( respectiv 3 milioane de tone pelete pe an timp de 10 ani ), din valoarea combinatului si a obiectelor social-culturale, s-a obligat sa vireze in contul diferentei ( circa 148 milioane ruble transferabile ) utilaje si echipamente altor combinate metelurgice din fosta URSS ( inclusiv Ucraina) prin contracte de comert exterior.

Schema afacerii CIM Krivoi Rog

Conventie Multilaterala

Conventie Bilaterala

Contractul de Antrepriza – combinatul propriu-zis

–         obiecte social – culturale

–         locuinte

Contractul de Comert Exterior pentru livrari utilaje si echipamente altor combinate decat Krivoi Rog

–         livrari pentru beneficiari din Ucraina

–         livrari pentru beneficiari din fosta URSS, altii decat Ucraina

PARAMETRII TEHNICO-ECONOMICI

Conform conventie          Conform protocol

Romano- Sov. 1986                  Rom.-Ukr. 1994

Capacitate CIM                        12,0   pe 4 linii                 9,0   pe 3 linii

ARCOM + ARCIF               787,54 mil. Rbl. Tr.         774,54 mil. Rbl Tr.

( 872,597 mil. $ )

–         locuinte si obiecte social                                              98,77 mil. Rbl. Tr.

culturale

–         obiecte auxiliare                                                          70,60 mil. Rbl. Tr.

–         lucrari C + M                                                             290,19 mil. Rbl. Tr.

UZINEXPORTIMPORT                                            173,95 mil. Rbl. Tr.

ca Furnizor General Intern (FGI).

– livrari utilaje, echipamente, proiectare, control de autor

 

UZINEXPORTIMPORT                                             36,60 mil. Rbl. Tr.

ca FGE.                                                                          ( realizat 25,4 )

–         livrari utilaje pentru combinate metalurgice altele decat Krivoi Rog

104,43 mil. Rbl. Tr.

( realizat 93,4 )

–         livrari de utilaje pentru combinate din fosta URSS altele decat cele pentru Ucraina

Evaluarea in US $ s-a facut la cursul  1Rbl. Transferabila = 1,2266 $. Prin protocolul din 05.05. 1994, Ucraina a recunoscut in obligatia sa de rambusare numai suma de 25,4 mil. Rbl. Tr., diferenta de 93,4 mil. Rbl.Tr. fiind a Rusiei, conform declaratiei sale. Diferenta de 36,60 mil. Rbl.Tr. fata de 25,4 mil. Rbl.Tr. realizat este valoare necontractata si reduce cota de participare. 104,43 mil. Rbl.Tr. este suma nerecunoscuta de Ucraina conform celor de mai sus. Diferenta de 11,03 mil. ruble ransferabile

( 104,43 mil. Rbl.Tr. – 93,4 mil. Rbl.Tr. ) sunt contracte anulate ce reduc cota de participare. Valorile exprimate in mil. Rbl. Transferabile se rotunjesc.

Combinatul propriu-zis : 173,95 mil. Rbl.Tr.+ 290,19 mil. Rbl.Tr.= 464,14 mil. Rbl.Tr., adica 464 mil. Rbl. Tr.

Locuinte  + auxiliare : 98,77 mil. Rbl.Tr. + 70,60 mil. Rbl.Tr. = 169,37 mil. Rbl.Tr., adica 170 mil. Rbl. Tr.

Livrari catre alte combinate : 25,4 mil. Rbl.Tr. + 93,4 mil. Rbl.Tr. = 118,8 mil. Rbl.Tr., adica 119 mil. Rbl. Tr.

TOTAL         ( cu livrari catre altii )        753 mil. Rbl. Tr. ( 848,3 mil $ )

27/08/2013 Posted by | CIM KRIVOI ROG | Lasă un comentariu

Secretele documentelor secrete – ep.2 –

Decretele nepublicate ale CIM Krivoi Rog

 Spuneam în episodul I din Secretele documentelor secrete că România s-a aruncat în cea mai mare aventură externă CIM Krivoi Rog ca ursul la miere, în timp ce alte țări s-au retras pe rând din afacere. Deși țările partenere s-au retras pe rând, noi am rămas cu paguba,  plătind și în 2011. În baza căror documente ? Cine este vinovat ? Nimeni nu știe. Banii se scurg în buzunarele devalizatorilor. În lipsa documentelor care reglementau derularea afacerii, s-a furat cu pixul și cu raba. Vă prezentăm documentele interne ale afacerii CIM Krivoi Rog, ascunse de autoritățile române, pentru că acestea stabilesc cine a furat cu “pixul”. Poate cel mai important document Nota de Fundamentare a participării României la Krivoi Rog a dispărut. Decretul Consiliului de Stat nr. 156/ 5 iunie 1987, semnat de regimul comunist la cel mai înalt nivel, are regim de secret de serviciu. 

După semnarea Convenției Multilaterale din 1983, următorul document extern important al investiției CIM Krivoi Rog este  Contractul General :

“Acordul contract № 63-08/00020-107 privind construcţia Combinatul de Îmbogățire a Minereurilor de fier acide de la Krivoy Rog, semnat de către organizatiile contractante ale URSS o. Moscova 12 iunie 1987”. Secretizat și acesta de către autoritățile române.

Acordul contract № 63-08/00020-107

A urmat apoi,  Convenția Bilaterală semnată de România cu URSS în decembrie 1986 și Contractul de Antrepriză, unde s-a stabilit că timp de 10 ani de la punerea în funcţiune ( PIF ) a CIM , vom primi anual 3 milioane de tone de pelete din producţia combinatului de la Dolinska. Circa 30 de milioane de tone de pelete pentru Combinatul Siderurgic Galaţi, în contul cotei de participare a României. De atunci, sute de milioane de dolari au intrat în combinat și, probabil, că nu se vor mai întoarce  la bugetul țării. Specialiștii în domeniu spun că funcționarea în condiții de eficiență ( nu construcția ) combinatului nu mai este posibilă. Tona de pelete produsă la Dolinska (Ucraina) trebuia să coste cam 30 de ruble transferabile ( Rbl. Tr. ), pe vremea URSS. În condițiile în care materia primă, la nivelul anului 1986, reprezenta zero la costuri. Acum munții de steril aparțin cuiva și au o valoare. Gazul și energia electrică nu mai vin de la sovietici pe nimic. Astăzi, totul costă. Tona de pelete produsă la CIM Krivoi Rog ar fi prea scumpă. Anii au trecut, Uniunea Sovietică s-a destrămat, iar de investiţia faraonică s-a ales praful. Lovite de criză, exploataţiile miniere de suprafaţă de la Krivoi Rog, sursa care alimenta combinatul, se închid una după alta.

Nota de Fundamentare a CIM Krivoi Rog a dispărut

Partenerii CIM Krivoi Rog s-au retras pe rând. Noi am rămas cu paguba.

 Pentru a semna Convenţia Bilaterală Româno-Sovietică de care am vorbit mai înainte, organele de partid și de stat aveau nevoie de un document intern extrem de important.  Nota de Fundamentare întocmită, promovată, susţinută şi gestionată de fostul Minister al Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale (MCECEI) a stat la baza semnării acordurilor pentru participarea României la CIM Krivoi Rog. Nota cuprindea cele mai importante avize tehnice, comerciale, de eficiență, dar și politice pentru afacerea din Dolinska. Documentul a dispărut imediat după 1989.

“Conform legislației aplicabile, aprobarea participării României cu o cotă de 26,7% (care asigura cantitățile de pelete sus menționate) din valoarea investiției (la nivel de PT- proiect tehnic, în fapt o temă tehnică mai dezvoltată), s-a făcut de către CC al PCR prin asigurarea favorabilă a NOTEI DE FUNDAMENTARE. Aceasta a fost inițiată, întocmită, pronunțată, prezentată și susținită de MCECEI (Ministerul Comerțului Exterior și Cooperări Economice Internaționale), MCInd (Ministerul Construcțiilor Industriale)și MF (Ministerul de Finațe). NOTA  a fost asigurată (conform legii) de toți factorii cu sarcini decizionale, organizatorice, de conducere, de execuție și de realizare a eficienței economice, cu sarcini și/sau responsabilități în realizarea de investiții complexe în țară și străinătate”, povestește unul dintre specialiștii în comerț exteriror, participanți la derularea CIM Krivoi Rog.

Prin conținut, NOTA a fundamentat necesitatea participării, condițiile participării, beneficiarul, modul de organizare și conducere termene și eficiență. În baza conținutului acesteia au fost stabilite sarcini, termeni și responsabilități concrete. După aprobare, NOTA a devenit singurul element de bază ce a fundamentat „Afacerea Krivoi Rog”. Urmare aprobării NOTEI, MCECEI a fost unul împuternicit al României pentru a trata (în limita mandatului determinat de NOTĂ) și semnarea Convenței Bilaterală Româno-Sovietică privind participarea României în analizarea CIM Krivoi Rog.

Cine sunt „hoții cu pixul” ?

 Nota de Fundamentare avea avizele următoarelor instituții :

–         proiectant general IPROMET

–         proiectant de specialitate ISPIF

–         antreprenor general ARCOM

–         antreprenor de specialitate ARCIF

–         furnizor general intern CIUMP Iaşi – pentru utilajele livrate în contracte de comerţ exterior

–         MCECEI ( împuternicit al statului român să semneze convenţia ), MATGF, MCInd, CSP, MMet şi CC al PCR.

Nota de fundamentare s-a bazat pe proiectul tehnic sovietic ( PT ),  pe studiul tehnico-economic ( STE ), puse la dispoziţie şi pe ofertele participanţilor care au avizat-o. Pentru fundamentarea cadrului juridic şi delimitarea responsabilităţilor, în baza Convenţiei Bilaterale, au fost elaborate acte normative interne. Decretul Consiliului de Stat nr. 156 / iunie 1987 care defineşte participanţii la realizarea afacerii, cu responsabilităţi clare şi precise, modul de coordonare internă şi externă, organizare şi organigrame. Împuterniceşte întreprinderile de comerţ exterior ARCOM, UzinExportImport şi ARCIF să semneze contractul de antrepriză ca cea mai importantă componentă a afacerii Krivoi Rog. Decretul a fost întocmit, promovat şi susţinut de Ministerul Comerțului și Industriilor şi s-a bazat în principal pe decretul 242/1974, Convenţia Interbancară şi alte acte normative cu regim intern specific MCInd, MCECEI, MICM, MIET, MIM, MF, etc. Prin acestea sunt constituite mecanismele interne cu sarcini şi responsabilităţi  privind participarea la realizarea afacerii Krivoi Rog sau după caz, numai a combinatului CIM Krivoi Rog. Se pare că în Nota de Fundamentare dispărută ca și în Convenția Bilaterală, oficialii români propuneau folosirea soldaților sau chiar a deținuților români pentru ridicarea combinatului. Sovieticii s-au opus.

 Importanța decretelor ferite de ochii lumii, responsabilități

 Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 242/1974, nepublicat, stabilește în mare, ce sarcini au Proiectantul și Furnizorii. Acest document nominaliza ca Furnizor General Extern pentru afaceri externe, firma UzinExport Import (actuală UzinExport S.A.) și firma CIUMP Iași – Furnizor General Intern și stabilea comisioanele pe care aceste firme le luau din contractele complexe externe. Specialiștii spun că, ulteriror, în 1989, UEI a recurs la o șmecherie, devenind FGE șI FGI și încasând un comision ilegal de 4,5 % (din FOB net la valoarea în lei – free on board – valoarea mărfurilor la graniță) din afacerea CIM Krivoi Rog. Conform decretului 242/1974, UEI nu putea încasa decât 1% comision FOB net. Cine a avizat furtul timp de 20 de ani ? Curtea de Conturi.    

Alt document extrem de important al afacerii din Ucraina este Decretul Consiliului de Stat nr. 156/ 5 iunie 1987 (cu anexe), nepublicat și cu regim de secret de serviciu pentru instituțiile participante la CIM Krivoi Rog. Documentul este fundamentat pe Decretul 242/1974 și se referă la unele măsuri pentru construirea obiectivelor ce constituie cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea în U.R.S.S   a combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog .

Ministerul  MCECEI semnase în numele Guvernului RSR Convenția Româno-Sovietică. Convenția Bilaterală este singurul document ce conține elementele comerciale de fundamentarte juridică a Afacerii Krivoi Rog. După semnarea Convenției Bilaterale Româno – Sovietice, în baza prevederilor acestora, MCInd și MCECEI, cu consultarea MF, MICM, BRCE (Banca Română de Comerț Exterior) au elaborat, promovat și susținut Decretul 156/1987, act ce dovedește participanții obligatoriu împuterniciți, organizare, responsabilități, termene și sarcini”, își amintește unul dintre foștii directori responsabili de derularea CIM Krivoi Rog.

În baza prevederilor Decretului 156/1987, cele trei întreprinderi de Comerț Exterior: ARCOM, ARCIF și UZINEXPORTIMPORT au semnat solidar „Contractul de Antrepriză”, iar UZINEXPORTIMPORT a demarat perfectarea contractelor de comerț exterior, în limita plafonului de 148 milioane Rb.T. (ruble transferabile-monedă de cont) necesar întregirii cotei de 26,7% deținută de România.

„Contractul de Antrepriză, esențial în definirea Convenției Bilaterale s-a derulat în satul Dolinskaia (Dolinska) – regiunea Kirovograd (unde este amplasat combinatul, respectiv instituția) și în orașul Krivoi Rog – regiunea Dnepropetrovsk unde este sediul proiectantului de specialitate și unde au fost perfectate devizele, după avizarea documentațiilor de execuție. Simultan, MF (Ministerul de Finanțe); BRCE (Banca Română de Comerț Exterior), MCECEI (în cadrul căreia ființa Direcției Generală a Vămilor) și MAE (Ministerul Afacerilor Externe) au încheiat Convenția de lucru și de ședere; Acordul vamal. Toate delegațiile ce au purtat discuții pe problematica „Convenției Bilaterale” au fost conduse de împuterniciți ai MCECEI, iar delegațiile ce au discutat problematica Contractului de Antrepriză au fost conduse și de reprezentanți ai Ministerelor cu sarcini conform Decret 156/’87. Pentru coordonarea unei poziții unitare, la nivel executiv, în șantier, discuțiile cu beneficiarul erau conduse de Directorul General, al Antreprizei Române numite personal de Primul Ministru al Guvernului României”, se arată într-o scrisoare deschisă trimisă fostului Ministru al Economiei și Finanțelor Varujan Vosganian în cursul anului 2008.

Din toate delegațiile menționate în scrisoare au făcut parte reprezentanții unităților participante nominalizate în Decret 156/’87. Evoluția (sau involuția) MCECEI prin absorbție, realocare și/sau reevaluare a determinat ca astăzi toate responsabilitățile angajate prin participarea României la realizarea CIM Krivoi Rog să revină integral și în exclusivitate Ministerelor Economiei și Finanțelor. Acesta gestionează nu numai responsabilități și obligații, dar este și ordonator principal de credite și gestionar al întregii corespondențe, inclusiv documente primare, privind derularea externă și regulamentările interne ce privesc Convenția Bilaterală.

Pentru a înțelege mai bine cine, cum și în ce bază s-a furat și  devalizat cea mai mare investiție externă a României timp de un sfert de secol, vă prezentăm în premieră, Decretul 156/1987 și motivația acestuia semnate la cel mai înalt nivel de toți demnitarii români în vogă la acea dată.

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

Decret

Privind unele măsuri pentru construirea obiectivelor ce constituie cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea în U.R.S.S   a combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog.

 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

 Art. 1– Contractele externe pentru realizarea, în conformitate cu prevederile Convenției privind colaborarea la construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, a obiectivelor ce revin părții române în contul cotei sale de participare, se încheie, cu organizațiile societice de resort, de către Intreprinderea de comerț exterior Uzinexportimport, în calitate de furnizor general extern, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM, în calitate de antreprenor general extern și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, în calitate de antreprenor de specialitate, denumite prin documentele și în relațiile cu partea sovietică „Antreprenor”.

La realizarea obiectivelor prevăzute în alineatul 1, mai participă, în condițiile legii:

-Institutul de proiectări metalurgice IPROMET, din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, în calitate de proiectant general;

-Centrul de studii și proiectare pentru construcții în stăinătate ROMPROIECT, din subordinea Ministerului Construcțiilor Industriale – Departamentul pentru Construcții în străinătate, în calitate de proiectant de specialitate pentru construcții civile și organizare de șantier;

-Centrala industrială de utilaj metalurgic și prese Iași, din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, în calitate de furnizor general intern pentru livrările de utilaje și echipamente tehnologice destinate exportului complex;

-Alte unități românești care vor fi nominalizate de ministerele economice la cererea Ministerului Industriei de Utilaj Greu și a Ministerului Construcțiilor Industriale.

Unitățile prevăzute la alineatele precedente vor asigura, pe baza contractelor ce se vor încheia potrivit obiectului lor de activitate și atribuțiile ce le revin, la termenele rezultate din graficele încheiate cu partea sovietică, elaborarea proiectelor, livrarea utilajelor și echipamentelor.tehnologice, a construcțiilor metalice, prefabricatelor și altor materiale necesare realizării lucrărilor de construcții-montaj, precum și efectuarea unor prestări de servicii pentru executarea „la cheie” a obiectelor ce constituie cota d eparticipare a Republicii Socialiste România la construirea combinatului.

Art.2 –Comitetul de Stat al Planificări va prevedea în planurile anuale în mod distinct pentru fiecare minister, centală, întreprindere sau institut de proiectare, sarcinile ce revin acestora pentru realizarea în termen a livrărilor de utilaje, materiale, prefabricate și construcții metalice, a proiectelor și lucrărilor de construcții-montaj.

 Art3.  –Unitățile de bază din strănătate prin care se realizează lucrările de construcții-montaj legate de construirea obiectelor Combinatului de la Krivoi Rog sunt brigăzile, antreprizele și alte unități de specialitate, organizate potrivit legii.

Art.4 –Pentru îndeplinirea pe teritoriul URSS a atribuțiilor Intreprinderii de comerț exterior Uzinexportimport, în calitate de furnizor general extern, privind asigurarea contractării, derulării și urmăririi livrărilor pentru fiecare obiect în parte, rezolvării problemelor legate de primirea, depozitarea, premontajul și predarea la montaj a utilajelor, echipamentelor și construcției metalice, asigurarea asistenței tehnice la montaj, transportul și vămuirea mărfurilor, se înființează Filiala Uzinexportimport, unitate fără personalitate juridică, cu sediul pe platforma șantierului Combinatului K rivoi Rog, având structura organizatorică potrivit Decretului nr. 136/1984, anexa 1.e, cu un număr maxim de 37 posturi.

Pentru asigurarea coordonării tuturor lucrărilor de proiectare, implementării în proiectul sovietic a utilajelor și echipamentelor românești, a secțiilor tehnologice adaptate posibilitățior de execuție ale părții române, a avizării documentației de execuție de către partea sovietică și rezolvării în mod operativ a tuturor problemelor și modificărilor pe parcursul proiectării, se crează grupa română de proiectare cu sediul la Krivoi Rog, condusă de un inginer șef și formată din maximum 15 specialisști și proiectanți care, din punct de vedere al relațiilor cu partenerul sovietic, se subordonează Filialei Uzinexportimport Krivoi Rog.

 Art.5 –Interprinderea de utilaj greu și de transoprt pentru construcții în străinătate București va putea organiza; potrivit legii, o stație de mecanizare, unitate fără personalitate juridică, cu sediul pe platforma șantierului Combinatului K rivoi Rog.

Art.6 –Pentru coordonarea, urmărirea și controlul îndeplinirii de către toate ministerele economice, centrale, instituite de proiectare și întreprinderile participante din țară a sarcinilor ce revin acestora prin plan pentru construirea Combinatului Krivoi Rog în subordinea Consiliului de Miniștri.

Numărul și structura personalului Grupului permanent de coordonare sunt prevăzute în anexa nr.1.

În vederea asigurării unitare a relațiilor cu partea sovietică și urmăririi îndeplinirii obligațiilor ce decurg din documentele și contractele de antrepriză în legătură cu realizarea Combinatului Krivoi Rog, precum și pentru coordonarea activităților românești din URSS, participante la realizarea acestui obiectiv, se organizează Colectivul de coordonare Krivoi Rog al Grupului permanent de coordonare, care își desfășoară activitatea pe platforma Combinatului Krivoi Rog.

În relațiile cu organizațiile sovietice Colectivul de coordonare  Krivoi Rog poartă denumirea „Direcției Antreprenorului român”.

Colectivul de coordonare     Krivoi Rog este format din directorul Filialei Uzinexportimport, directorii antreprizelor ARCOM, ARCIF, Stației de mecanizare și șeful grupei român de proiectare și este condus de un director, care în relațiile cu partea sovietică poartă denumirea de director general. Numirea directorului grupului se face prin ordin al primului ministru.

În limitele competențelor stabilite de Interprinderea de comerț exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, Colectivul de coordonare este reprezentantul unic al unităților românești în relațiile cu partenerii sovietici și cu organele și autoritățile centrale sau locale, pentru urmărirea respectării convențiilor încheiate și a derulării contractelor externe, precum și pentru coordonarea realizării lucrărilor ce revin unităților românești.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Colectivului va putea utiliza un număr restrâns de personal până la mazimum 24 posturi din cele existente la unitățile pe care le coordonează (Antreprizele ARCOM și ARCIF, Filiala Uzinexportimport, Stația de mecanizare).

Art. 7 –Personalul din brigăzile, antreprizele, Colectivul de coordonare, Filiala Uzinexportimport Krivoi Rog  și celelalte unități românești care concură la realizarea obiectivelor de la Krivoi Rog, va fi retribuit în acord global, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr.133/1984 privind retribuirea în acord global a personalului care execută lucrări de construcții-montaj în străinătate.

Nivelul retribuțiilor tarifare în ruble sovietice și al îndemnizațiilor în lei pentru personalul român care lucrează în URSS sunt cele prevăzute în aneza nr.2.

Cotele maxime de retribuire în străinătate și indemnizațiile în țară pentru personalul antreprizelor și al Grupului de coordonare sunt cele prevăzute în anexa nr.3.a; iar pentru cel al Filialei Uzinexportimport în anexa nr.3 b.

Cotele se defalcă pe ani, trimestre și unități, în așa fel încât să se asigure fondurile necesare plății integrale a retribuțiilor tarifare, în valută și îndemnizațiilor în țară în le pentru personalul normal a fi retribuit pe cote, în condițiile realizării integrale a planului.

Cotele sunt medii pe toată durata desfășurării lucrărilor de la Krivoi Rog și se defalcă potrivit alineatului precedent de către Biroul executiv al Departamentului pentru Construcții în Străinătate din Ministerul Construcțiilor Industriale,respectiv de către Ministerul Industriei de Utlaje Greu, care vor asigura încadrarea în cotelr medii aprobate.

Cotele pentru determinarea fondului de retribuire a personalului din Departamentul pentru Construcții în Străinătate, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în stăinătate ARCIF, se stabilesc anual, potrivit prevederilor Decretului nr. 137/1984, prin planul anual.

Art.8 –Cheltuielile pentru retribuțiile, îndemnizațiile, cazarea și administrativ- gospodărești pentru activitatea Grupului permanent de coordonare și șefului Colectivului de coorddonare, se suportă de către Intreprinderea de comerț exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, proporțional la realizarea obiectelor combinatului.

Art.9 –Pe durata cât datorită condițiilor climatice nu se poate lucra la anumite obiecte în condiții de eficiență economică și nici nu se poate asigura front de lucrul la late obiecte sau activități, parte din personalul muncitor poate reveni temporar în țară, urmând ca pe această perioadă să-și efectueze concediul de odihnă, după care va fi repartizat să lucreze în țară la unitatea d ela care a fost detașat, sau la alte unități.

Cheltuielile legate de transport și drepturile personalului pe durata transportului se suportă de către unitatea de comerț exterior trimițătoare.

Art.10 –Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr.367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea rațională a personalului din unitățile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr.128/1986, nu se aplică în anul 1987 posturilor din aparatul unităților la care și de la care se transferă personalul, ca urmare a aplicării prezentului decret.

 Art.11 –S e autoriză Banca Română de Comerț Exterior să acorde furnizorului general extern, antreprenorului general și antreprenorului de specialitate credite în lei cu dobândă de 3% pe an, pentru plata proiectelor elaborate și efectuarea cheltuielilor necesare livrăriloe de utilaje și executarea lucrărilor de construcții-montaj, precum și pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activității ce se desfășoară în străinătate.

Creditele se acordă în limitele prevederilor din notele de fundamentare a eficienței; notele se întocmesc  pe obiecte sau grupe de obiecte pe măsură primirii documentației de execuție și se aprobă potrivit legii.

Până la aprobarea notelor de fundamentare se acordă credite sub formă de avans în limita unei cote de 20% din valoarea cheltuililor în lei și valută prevăzute în Nota privind principalele elemente ale eficienței participării R.S. România la construirea Combinatului minier Krivoi Rog.

Se aprobă suplimentarea planului de credite al Băncii Române de Comerț Exterior pe anul 1987 cu sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor legate de realizarea proiectelor, utilajelor și lucrărilor în conformitate cu graficele de execuție aprobate de către Ministerul Construcțiilor Industriale și Ministerul Industriei de Utilaj Greu și pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activității din străinătate pe anul 1987.

Dobânzile calculate pe perioada creditării se plătesc odată cu rambursarea creditelor, prin importul de minereu de fier.

Art.12 –Se autoriza Banca Română de Comerț Exterior, ca din disponibilitățile de ruble tranferabile la Banca Internațională de Colaborare Economică să asigure furnizorului general extern, antreprenorului general și antreprenorului de specialitate, inclusiv pentru anul 1987, sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor în ruble, în limitele stabilite anual prin planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, prevăzute în balanța de plăți externe la capitolul „cheltuieli pentru acțiuni de cooperare” și defalcate pe categorii de cheltuieli comerciale și necomerciale, în condițiile prevăzute la art.11.

Art.13 – La recepția și darea în folosință a obiectivelor construite, Interprinderea de comerț exterior Mineralimportexport preia de la furnizorul general extern, antreprenorul general și de la antreprenorul de specialitate, creditele acordate și dobânzile aferente calculate pe perioada construirii acestora, pe care le rambursează pe măsura efectuării importului de minereu de fier livrat de URSS în contul datoriei sale pentru participarea Republicii Socialiste România la realizarea combinatului, la termenele și în proporțiile ce se vor stabili prin contractele de import. Dobânzile se includ în prețul în lei al minereului importat, care se va deconta beneficiarilor interni conform Legii nr.12/1980.

Art. 14 –Utilajele tehnologice, construcțiile metalice, prefabricate, materialele și celelalte produse și mijloace necesare construirii obiectivului, inclusiv materialele preluate prin planul de export, se vor livra de către unitățile producătoare din țară la prețuri interne legal aprobate, iar raportarea la export se va face conform Legii nr.12/1980,  la prețurile externe rezultate din prețurile de deviz în ruble transferabile, în conformitate cu prevederile Convenției de colaborare la construirea combinatului și pe baza cursurilor de revenire legal aprobate pentru acest obiectiv.

Art.15.-Unitățile furnizoare din Republica Socialistă România poartă răspunderea calității materialelor și furtirilor, în care scop, la plata facturilor se va reține o garanție de 10% din valoarea acestora, până la recepția lucrărilor executate. Garanția reținută nu operează asupra indicatorului producție marfă vândută și încasată; pe durata de reținere a garanției unitățile primesc credite cu dobândă de 2%pe an, de la unitățile finanțatoare ale Băncii Naționale. Dobânda se prevede prin notele de fundamentare a eficienței economice ce se întocmesc de întreprinderile de comerț exterior și se plătesște întreprinderilor furnizoare odată cu restituirea garanției reținute.

Reducerile operate de beneficiarul sovietic și contravaloarea remedierilor datorate calității unor materiale și furnituri necorespunzătoare, vor fi recuperate de la furnizorii interni, diminuându-se în mod corespunzător volumul producției marfă vândută și încasată și respectiv al realizărilor la export al acestora în perioada efectuării reducerii.

 Art.16 –Pentru exportul destinat realizării obiectelor Combinatului Krivoi Rog, Comitetul de Stat al Planificării, pe baza propunerilor ministerelor participante prin întreprinderile de comerț exterior la executarea obiectelor ce revin părții române, va cuprinde în planurile anuale valori de export pentru utilaje, echipamente, construcții metalice și alte materiale atabilite pe baza prețurilor rezultate din devizele sovietice , calculate în ruble tranferabile cu aplicarea  coeficienților de transformare prevăzuți în Convenția privind colaborarea la realizarea acestui obiectiv.

Art.17 –Se aprobă contractarea și achiziționarea utilajelor de construcții și mijloacelor de transport prevăzute în anexa nr.4, în vedera completării dotării Intreprinderii de utilaj greu și de transport pentru construcții în străinătate aparținând Ministerului Construcțiilor Industriale.

Finanțarea mijloacelor de la alineatul precedent se va face din rezerva de plan.

 Art 18 –Drepturile personalului muncitor și obligațiile unităților transmițătoare și ale personalului muncitor prevăzute în Decretul nr.133/1984 se aplică și pentru activitatea privind participarea la construirea Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide de fier de la Krivoi Rog.

Personalul român care participă în URSS  la realizarea combinatului, beneficiaza de prevederile art.9 și 12 ale Decretului nr.63/1985.

Art.19. – Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul de Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în indicatorii  din planul național unic și bugetul de stat pe anul 1987.

 Art.20 – Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

              NICOLAE  CEAUSESCU

              PREȘEDINTELE

REPUBLICII SOCIALISTE  ROMANIA

București, 5 iunie 1987

Nr.156

 

Expunere de motive

La 29 decembrie 1986 a fost semnată la Moscova Convenția între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea la construirea pe teritoriul URSS a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog.

În conformitate cu prevederile acesteia, cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea investiției Combinatului Krivoi Rog este, corespunzător cantității de minereu solicitate,  de 26,7% din valoarea totală a investiției, ceea ce reprezintă 782,2 mil. ruble transferabile, din care lucrări de construcții-montaj 447,0 mil.ruble.

Principalele obiective repartizate spre execuție parții române sunt: fabrica de pelete, gospodăria de slam, unele obiecte auxiliare, locuințe cu o suprafață desfășurată de 114,8 mii metri pătrați, dotări social-culturale aferente șu un spital de 250 locuri.

Pentru realizarea acestor obiective, partea română va livra și pune în operă circa 59 mii tone utilaje tehnologice, 72 mii tone construcții metalice, 320 mii metri cubi prefabricate din beton, 21 mii tone conducte și armături,  mii tone ciment și alte produse; va realiza un volum de circa 60 mil. mc. terasamnete la gospodăria de slam, lucrare care se realizează cu un grad ridicat de mecanizare.

Pentru regelementarea participării unităților românești la îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prevederile convenției de colaborare la realizarea combinatului , am elaborat proiectul de decret alăturat, care cuprinde în principal următoarele:

–       nominalizarea unităților românești paricipante la proiectarea și realizarea combinatului;

–       organizarea întregii activități de construcții-montaj în străinătate potrivit principiilor și prevederilor decretelor Consiliului de Stat nr.137 și 138/1984;

–       organizarea unui grup permanent în subordinea Consiliului Miniștri , pentru coordonarea, urmărirea și controlul îndeplinirii de către toate ministerele, centralele, institutele de proiectare și interprinderile participante din țara a sarcinilor ce revin acestora;

–       organizarea unui colectiv de coordonare cu sediul pe platforma Krivoi Rog în subordinea directă a grupului permant de coordonare, având ca principal obiect de activitate asigurarea relațiilor cu partenerii de contract  și autoritățile sovietice precum și coordonarea activității unităților românești participante la realizarea Combinatului;

–       organizarea unei filiale Uzinexportimport cu sediul la Krivoi Rog și a unei stații de mecanizare aparținând Interprinderii de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate;

–       organizarea grupei române de proiectare cu sediul la Krivoi Rog care să asigure coordonarea tuturor lucrărilor de proiectare și implementarea în proiectele sovietice a uti;ajelor și echipamentelor românești;

–       stabilirea nivelului retribuțiilor în ruble sovietice și a îndemnizațiilor în lei pentru personal muncitor român;

–       acordarea, potrivit prevederilor convenției de colaborare, de credite cu dobândă de 3% pe an pentru livrările din țară și lucrările care se realizează în străinătate pe toată durata de execuție, până la darea în exploatare a obiectelor combinatului și a celorlalte obiecte care se construiesc, data la care începe rambursarea creditului prin livrări de minereu.

 Proiectul de decret prevede de asemenea, aplicarea și pentru lucrările de la K rivoi Rog a unor relementări prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr.63/1985 privind unele măsuri referitoare la construirea de obiective în industria gazelor din Uniunea Republicii Sovietice Socialiste.

În vederea relementării celor de mai sus, am întocmit proiecteul de decret, pe care dacă sunteți de acord, vă rugăm a-l semna.

Propunem ca , după aprobare decretul și anexele să nu fie publicate în Buletinul Oficial al R.S. România, având în vedere caracterul de secret de serviciu și să fie comunicat ministerelor și celorlalte organe prevăzute în anexa.

Proiectul de decret a fost dezbătut și însușit de birourile executive ale consiliilor de conducere ale Ministerului Industriei de Utilaj Greu și Ministerul Construcțiilor Industriale.

Pentru participarea României la CIM Krivoi Rog au semnat toți mahării vremii.

04/04/2011 Posted by | CIM KRIVOI ROG | Un comentariu

Documentele ascunse ale investiției CIM Krivoi Rog

20 octombrie 1983 – Berlin

Convenție Multilaterală

Privind organizarea cooperării in vederea construirii pe teritoriul URSS a
Combinatul de Imbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog

 

Guvernele Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Socialiste Cehoslovace, denumite în continuare „Părţile Contractante”,

dorind să dezvolte în continuare cooperarea economică în interesul tuturor ţărilor implicate,

in scopul redresarii capacităţii de productie în scădere în valoare de 4,4 milioane de tone în transfer de metal în anii 1981-1990, cu ajutorul carora o perioada indelungata de timp are loc transferul materiei prime de fier catre tarile SEV, si  de asemenea posibilei cresteri a ofertei denumitei materii prime,

ca urmare a disponibilitatii Uniunii Sovietice de a oferi depozitele de minereu de fier corespunzatoare

au incheiat urmatorul acord multilateral.

Articolul 1.

Părţile contractante au convenit, ca în anii 1984-1990 prin forte comune, sa construiasca pe teritoriul URSS Combinatul de Imbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog cu o capacitate de extracţie şi îmbogăţire a 30 de milioane de tone de fier oxidat cuarţat si prelucrarea a 12,3 mil. de tone de fluxuri laminate de fier pe an – 7,6 milioane de tone în termeni (transfer) de metal.

Costurile de capital pentru construirea Combinatul de Imbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog  conform planului tehnico-economic, bazat pe costul estimat al obiectivelor în ruble sovietice şi a coeficientului de conversie 1.36 a rublei transferabile pentru o rubla sovietica, sunt determinate orientativ în valoarea (suma) de 2,68 mild. ruble transferabile şi vor fi clarificate pana  la sfârşitul eleborarii proiectului.

Combinatul de Îmbogăţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, construit pe baza acestui acord se va gasi in proprietatea Uniunii Sovietice.

Articolul 2.

Pentru asigurarea cooperării în temeiul prezentului acord Părţile Contractante prin cota lor de participare vor construi la  termenul prevăzut de programul de construire  obiectivele de la Combinatul de Îmbogăţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, bazându-se pe propriile lor forţe şi prin costuri proprii (la cheie)  aprobate prin program, luând în considerare furnizarea de maşini, echipamente şi a altor bunuri precum şi furnizarea valutei libere convertibile pentru cumpărarea în caz de necesitate a licenţelor, a anumitor tipuri de echipamente tehnologice şi auxiliare, echipamente de testare, automatizare etc.

În scopul minimalizării maxime a costurilor valutei libere convertibile Părţile Contractante au convenit că, principalele echipamente tehnologice şi auxiliare pentru producţia de minerit şi echipamentul minier pentru  îmbogăţirea minereului va fi prelucrat de către ţările participante ale acestui Acord. Volumul costurilor schimbului valutar va fi convenit de către Părţile Contractante, după verificarea inevitabillităţii unor astfel de costuri pentru fiecare instalaţie şi finalizarea proiectului de construcţie  a Combinatului de Îmbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog (participarea proporţională a cotei în construcţia de combinatului). Obligaţiile concrete ale  fiecărei ţări sunt stabilite prin tratate (acorduri) bilaterale, prin acorduri contractuale şi contracte care vor fi elaborate în conformitate cu Acordul (Tratatul) multilateral, de către autorităţile competente ale Părţilor Contractante. Acordurile bilaterale vor fi încheiate în termen de 6 luni de la data semnării prezentului Acord, dar nu mai târziu de  luna iunie, anul 1984.

Articolul 3

Cotele (calculele) estimate ale ţărilor în construirea a Combinatului de Îmbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog  sunt proporţionale conform declaraţiei de obţinere a producţiei acestui combinat şi sunt:

În % Ungaria2,6 RDG11,3 URSS72,4 Cehoslovacia13,7 Total100 RSR47
În milionae de ruble transferabile 70 302 1937 365 2674  
Volumul declarat de primire a produse lor (transf. în metal, mil.tone / an) 0,2 0,86 5,502 1,038 7,6  

Gradul de participare a fiecărei părţi în construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog va fi determinat în funcţie de contribuţia efectivă a a acestora la construirea combinatului. Furnizarea  materiei prime, minereu de fier brut, prin introducerea în funcţiune a instalaţiilor Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog va fi efectuata de către partea sovietică în cantităţile corespunzătoare ponderii reale a participării fiecărei ţării în construirea combinatului şi a structurii acestuia de construcţii, producţiei corespunzătoare pe care o prelucrează combinatul.

Articolul 4

Pentru a asigura activitatea de prelucrare a  Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, tările participante la construirea acestuia vor lua în  considerare activitatea efectuată de către organizaţiile lor,  asigurarea serviciilor,  furnizarea produselor, echiparea şi aigurarea materialor conform normelor  ratele şi preţurilor, incluzînd normele costurilor suplimentare, conform proiectului şi  prezintă printr-un Antreprenor general si printr-un Antreprenor beneficiar , conturile organizaţiei comerciale externe a URSS pentru înscrierea şi rambursarea cheltuielor, în conformitate cu condiţiile care sunt prevăzute în acordul bilateral între URSS şi, respectiv, Ungaria, RDG, Cehoslovacia

Articolul 5

Cheltuielile tărilor-membre SEV pentru construirea obiectivelor de la Combinatul de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, după punerea lor în exploatare vor compune datoria URSS. Pentru plata acestei datorii,  guvernele ţărilor care participă la construirea combinatului, vor acorda  guvernului URSS plăţi eşalonate pentru rambursarea costurilor lor pentru construirea centralei pe 10 ani, cu plata de 2% pe an din suma restantă, prin rambursarea datoriei prin asigurarea minereului de fier  prin tranşe anuale din cadrul  cifrei de afaceri totale. Ţările care au datorii faţă de URSS în urma creditelor acordate anterior, rambusarea cheltuielor pentru construirea combinatului, poate  avea loc cu acordul URSS prin transferul acestor costuri(cheltuieli) prin rambursarea anticipată a acestor împrumuturi. Aprovizionarea cu materii primă de minereuri din Combinatul de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog  spre ţările participante care au contribuit la construirea combinatului, va avea loc pe parcursul a 10 ani după punerea în exploataţie a acestuia. După terminarea acestei perioade aprovizionarea cu materie primă de fier de la Combinatul de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog , perioada poate fi prelungită în urma discuţiilor anticipate dintre părţile interesate şi partea sovietică conform  cu termenii conveniţi privind această aprovizionare. Furnizarea minereului de fier brut prin intrarea în funcţiune a combinatului pentru aprovizionarea în contul datoriei către Partea Sovietică, conform acordului, se va face prin livrarea către URSS a bunurilor de importanţă economică, cantitatea şi gama acestora se va determina în timpul coordonării planurilor pe perioada respectivă.Procedurile tehnice de decontare, care apar pe parcursul realizării acestui Acord vor fi stabilite de către băncile autorizate bilateral.

Articolul 6

Cheltuielile ţărilor pentru construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog şi cele legate de acestea , adică a diferitelor obiective… Renumărarea în ruble transferabile a costului estimativ de construcţie a Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog şi a obiectivelor acestuia, care se efectuează cu participarea organizaţiilor ţărilor participante SEV ca fi convenită între URSS şi ţările-participante la construicţie, conform următoarelor dispoziţii:

– cheltuielile estimate prevăzute pentru materiale, energia electrică, combustibil, echipamente, transport, amortizarea costurilor principale şi alte costuri materiale se renumerează în ruble transferabile prin compararea preţurilor estimate şi a preţurilor  din comerţul extern valabile în anul cînd au loc lucrările la obiectivele combinatului, în comerţul dintre URSS şi ţările memebre la constucţie pe baza produselor-reprezentative, care au preţuri şi tarife externe deja stabilite. În acest caz valoarea acestor bunuri, cu excepţia mărfurilor care au fost achiziţionate prin valută liber convertibilă trebuie să fie de cel puţin 50% din costul pentru materiale, maşini şi echipamente, prevăzute de devizul estimativ. Calculul coeficientului mediu pe baza comparării  pentru materiale, utilaje şi echipamente se va utiliza pentru  transferul altor cheltuieli materiale prevăzute în devizul estimativ pentru care nu există preţuri şi tarifele internaţionale;

– cheltuielile în valura liberă converibilă necesare, sunt determinate conform cu articolul 2 din prezentul Acord, pentru achiziţionarea de la ţările terţe a licenţelor, a diferitelor tipuri de tehnologii, de suport sau de construcţie şi alte echipamente precum şi  cheltuielile (costurile) de transport şi de asigurare, se calculează în ruble transferabile pentru plăţile efectuate la data efectivă a ratei de plată, care se stabileşte de către Banca Internaţională pentru Cooperare Economică.

-suma estimativă prevăzută a salariilor muncitorilor, inginerilor-tehnicienilor, proiectanţilor, funcţionarilor şi şi a celor din domeniul serviciilor, precum şi toate bonusile stabilte la salarii se fac prin transferul în ruble transferabile conform coeficientului transferului sumelor plăţilor necomerciale care acţionează în anul efectuării lucrărilor a fiecărui obiectiv al combinatului. Totodată vor fi luate în considerare fondurile consumului public şi bonusurilor în valoare de 120% din fondul de salarii şi bonusuri, cum ar fi salariile. În cazul coeficientului de modificări determinat în perioada construcţiei, valoarea sa va fi specificată

Lista cheltuielilor va fi recalculată (enumerată) în ruble transferabile folosindu-se coeficientul mediu, obţinut în timpul recalculării cheltuielilor materiale şi a salariului. Costul final al construcţiei fiecărei instalaţii în ruble transferabile va fi stabilit în termen de 6 luni după terminarea construcţiei şi punerea în exploatare combinatului

Articolul 7

Partea Sovietică în perioada construirii Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog în contul părţii cei revine va asigura:

– efectuarea de cercetări geologice şi va asigura rezervele de minereu de fier pentru teritoriul unde vor fi construite obiectivele combinatului

– efectuarea lucrărilor de cercetare şi explorare necesare, întocmirea documentaţiei  a devizelor de proiectare pentru construcţia combinatului conform angajamentelor de proiectare a construcţiei ţărilor participante; alocarea de terenuri pentru construirea combinatului şi a altor obiective asociate acestuia, comunicaţii, locuinţe,etc. Efectuarea de activităţi miniere capitale şi de stirpare, prevăzute în proiecte de construire a obiectivelor combinatului.

– Transportul de la granita de vest a Uniunii Sovietice sau din portul sovietic la şantierul construcţiilor de maţini  echipamentelor, structurilor, materialelor şi altor mărfuri care urmează să fie furnizate pentru construirea combinatului de către ţările participante la construirea acestuia.

Partea sovietică cu ajutorul ţărilor membre ale Acordului de comun acord cu  Părţile interesate:

– pentru construirea combinatului,va asigura combustibilul necesar, eletro-energia şi apa necesară, şi de asemenea cîteva  tipuri de maşini specifice şi echipamente de producţie (provenienţă) sovietică  prevăzute în proiect;

– va asigura prolucrarea din materialele furnizate de către contractorii ţărilor-  participante la construcţie, prefabricate din beton si structuri metalice;

– va asigura furnizarea de materiale de construcţie şi a produse locale

– va asigura lucrătorilor combinatului servicii culturale şi comunitare, servicii de utilităţii telefonice-poştale , transport etc., şi a condiţiilor necesare pentru activitatea organizaţiilor de construcţii şi instalaţii contractante;

– va permite angajarea în cadrul organizaţiior de cosntrucţii şi instalaţii contractante a  ţărilor-participante  a specialiştilor sovietici cu salariul şi regimul muncii acestora conform legislaţiei Muncii din URSS (cu rate de tarifare şi salariile stabilite pentru activităţi similare în Uniunea Sovietică),luând în considerare  rezerva fondul consumului public şi acumularii. Partea Societică va asigura darea în exploatare a obiectivelor combinatului, construite de către ţările-participante la construcţie, conform graficului stabilit al construcţiei.

Artiolul 8

Părţile- Ungaria, Cehoslovacia, RFG prin cota lor de participare la construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, vor asigura:

– efectuarea pe teritoriul şantierului industrial a combinatului lucrări de construcţie-montaj, prevăzute în proiectul de construcţie a obiectivelor combinatului, şi de asemenea construirea locuinţelor şi a obiectivelor cultural-comunitare, prevăzute în estimarea construcţiei combinatului

– elaborarea documentaţiei devizului estimativ a proiectului pentru obiective individuale conform înţelegerii cu Partea Sovietică.

Lista obiectivelor industriale, a locuinţelor,  obiectivelor sociael, culturale şi de interes comunitar, care vor aparţine de combinat, vor fi construite şi finanţate de către ţările participante ale prezentului Acord si sunt stabilite prin acorduri bilaterale între URSS şi respectiv cu Ungaria, RDG, Cehoslovacia. Construcţia instalaţiilor precizate vor fi  efectuate de către organizaţiile de construcţii-montaj al ţărilor prin acordurile contractuale care vor prevedea efectuarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi , aplicarea în funcţiune a acestora, oferind în acest scop forţa de muncă necesară, echipamente de construcţii, utilaje şi materiale (cu excepţia celor locale), metale feroase, conducte, structuri metalice, vehicule, precum şi completarea acestora cu facilităţi tehnologice, energetice şi alte echipamente şi produse de cablaj cu ajutorul informaţiilor prealabile, convenite între Clientul principal şi respectiv, organizaţia contractantuală de constructii şi montaj a ţărilor-participante la construcţie.

Articolul 9

Clientul general al construării pe teriotoriul URSS Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, este Ministerul metalurgiei feroase a URSS:

Funcţiile Clientului General sunt:

Elaborarea şi furnizarea devizului estimativ al proiectului;
– Finanţarea lucrărilor care urmează să fie efectuate  de către Partea Sovietică;

–   rezolvarea problemelor legate de alocarea terenurilor pentru construcţia şi relaţia de utilizare a acestora;

–         efectuarea de stirpare, lucrări miniere generale si lucrari speciale

– Furnizarea de energie electrică, combustibil şi apă, şi de asemenea cu unele tipuri speciale de maşini şi echipamente de fabricaţie sovietică, prevăzute în proiect

–   organizarea supravegherii şi supervizării tehnice si de asemenea recepţia si punerea în exploatare a obiectivelor comstruite

–   determinarea condiţiilor tehnice şi a cerinţele necesare pentru construirea intreprinderilor de utilaje de fier companii, echipamente şi materiale.

Clientul primcipal  în timpul elaborării obiectivelor proiectului va ţine cont de volumul maxim în utilizarea echipamentelor produse în ţările membre ale SEV. După punerea în exploatare a obiectivelor (instalaţiilor) combinatului Clienţul  primcipal împreună cu ţările-furnizoare de echipamente, asigură realizarea indicatorilor tehnico – economici şi, aprobate în  proiectele tehnice ale acestor întreprinderi. Antreprenorul General al construirii Combinatului de la Hrivoi Tog este Ministerul Intreprinderilor de Construcţii a indusctrie grele a URSS

Funcţiile Antreprenorului General sunt:

Organizarea întregului complex de lucrări de construcţii a combinatului organizarea coordonării lucrărilor care urmează să fie efectuate de către contractori;

– de control ale acordurilor organizaţiilor contratorilor ale statelor participante la construcirea combinatului;

–   efectuarea uneo politici tehnice unice a construcţiei, monitorizarea progresului şi a calităţii lucrărilor de construcţii şi montaj şi a respectării caietului de sarcini;

–   construirea obiectivelor, efectuate de către forţele si banii URSS

– planificarea generală a lucrărilor de construcţii şi montaj, cu excepţia lucrărilor capitale de minerit,a drumurilor de acces  lucrări speciale de reducere a apei în carierele care urmează să fie executate de către Clientul general, şi, de asemenea, lucrări de construire de linii de cale ferată externe, autostrăzi, linii de înaltă tensiune, obiective energetice, linii de comunicaţie, conducte de gaze, imbunăţăţiri  funciare (recultivarea pamâmtului), care vor fi efectuate de către URSS cu acordul organizaţiilor din URSS, cu acordul Clientului General;

– asigurarea producţiei de materiale furnizate de către contractorii ţărilor participante în construcţie, efectuarea de  beton armat si de structuri metalice şi furnizarea acestor structuri.

Mult mai detaliat în ceea ce priveşte organizarea  colaborării dintre Clientul General, contractorul general şi organizaţiile de construcţie şi instalaţii a ţărilor participante la construcţie vor fi  convenite de către autorităţile competente ale Părţilor contractante (acordului),  prin Dispoziţii specifice şi acorduri de contract.

Articolul 10

Părţile Contractante stabilesc organizaţiile contractorilor de construcţii şi instalaţii pentru executarea lucrărilor complexe privind construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, asigură cheltuielile legate de activitatea acestora în URSS, şi de asemenea  vor efectua plăţile pentru salarii şi compensaţii pentru muncitoriii şi angajaţiii organizaţiilor lor . Organizaţiile contractuale ale ţărilor participante la construirea combinatului îşi vor efectua activitatea în conformitate cu acordurile existente sau a celor care vor fi semnate între Uniunea Sovietică şi alte ţări membre ale acestui Acord. Clientul general, Antreprenorul General şi organizaţiile contractorilor de construcţii şi instalaţii vor pregăti contracte contractuale conform  competenşei lor.

Articolul 11

Construirea şi punerea în exploatare a Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog, vor fi efectuate alternativ, prin acordarea (selecatrea) complexelor de lansare, structura şi capacităţile, termenul şi darea în exploatare se stabilesc prin proiect, începănd odată cu punerea în exploatare, a primi etape, în 1988 şi  cu finalizare în 1990. Pentru coordonarea generală a construirii Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog,, precum şi rezolvarea problemelor fundamentale care nu mai sunt de competenţa Clientului general, a Antrprenorului General, organizaţiilor de construcţie şi instalaţii se înfiinţează Comisia interguvernamentală privind cooperarea în construirea Combinatului de Îmbogaţire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog. Întârzierile posibile în construcţia sau neefectuarea la timp a anumitor angajamente asumate de către  ţările membre care pot să ducă la neefectuarea  într-un timp util a programului de construcţie, vor fi examinate de  Comisia interguvernamentală în vederea luării de măsuri necesare pentru respectarea termenilor de punere în exploatare a obiectivelor şi aigurarea furnizării materiei primede fier

Articolul 12

Furnizarea de utilaje, echipamente, materiale şi alte bunuri  ale ţărilor participante pentru asigurarea lucrărilor în temeiul prezentului Acord vor fi puse în aplicare pe baza obligaţiei Părţilor Contractante prevăzute de protocoalele privind cifra de afaceri şi plăţile pentru perioada corespunzătoare

Articolul 13

Volumul şi structura ofertei de materii prime de fier conform acordurilor comerciale între 1986-1990 din Uniunea Sovietică către ţările- membre care constriescesc  Combinatul de Îmbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog vor fi convenite în timpul coordonării planurilor de stat pentru această perioadă.

Articolul 14

Preţurile (Tarifele) pentru materia primă de minereuri de fier care este aigurată de URSS către  Republica Populară Ungaria, Republica Democrată Germania, Republica Socialistă Cehoslovacia şi preţurile pe produsele care sunt asigurate de aceste ţări pentru a URSS în temeiul prezentului acord, se stabilesc în baza principiilor şi metodologiei de stabilire a preţurilor, care vor funcţiona în cadrul SEV în această perioadă de aprovizionare. Preţurile pentru bunurile achiziţionate în ţările terţe trebuie să corespundă cu nivelul preţurilor de pe piaţa mondială pentru produse similare şi să fie luate în considerare  conform plăţilor efectuate.

Articolul 15

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale şi va fi valbil până la 31 decembrie 2000.
Părţile Contractante, care în conformitate cu legislaţia internă a ţărilor necesită aprobarea Acordului, oficial trimite o notificare la depozitar privind  aprobarea Acordului în cel mult 90 de zile de la semnarea acestuia.

Articolul 16

La acest Acord multilateral cu acordul Părţilor Contractante până la 31 decembrie 1983, pot să se alăture şi alte ţări membre SEV, care îî împărtăşesc principiile şi îşi asumă obligaţiile care decurg din acest Acord multilateral.

Articolul 17

Acest acord va fi depus  spre păstrare la Secretariatul SEV, care va îndeplini funcţiile de depozitar al prezentului Acord. Depozitarul va trimite legalizate ale Acordul multilateral tuturor Părţilor Contractante şi va informa constant Părţile Contractante despre toate rapoartele (cominicările, notoficări, avizări) privind prezentul Acord.

-Traducere asigurată de Ira Liuba Horvat-

23/03/2011 Posted by | CIM KRIVOI ROG | 5 comentarii

Secretele documentelor secrete ep.1

Povestea adevărată a dezastrului CIM Krivoi Rog

Combinatul de Îmbogățire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog (CIM Krivoi Rog), ridicat lângă localitatea Dolinska – Ucraina reprezintă cea mai mare investiție externă a României din toate timpurile. Specialiștii spun că statul român ar avea de recuperate de la vecini, circa 2 miliarde  de dolari (cu tot cu dobânzi) în contul participării la ridicarea combinatului fantomă. Deși am rămas cu buza umflată, guvernele Boc continuă pomparea banilor în acest mamut, fără să urmărească recuperarea lor. În ciuda mult trâmbițatei crize, conducătorii lasă investiția la cheremul jefuitorilor.  Nu există vinovați, ba chiar nu mai există nici măcar documentele în baza cărora s-a derulat această complexă și costisitoare investiție externă. Cel puțin așa cred securiștii care au ascuns arhivele sensibile ale Departamentului de Comerț Exterior și ale MAE. “Convenția Multilaterală” semnată de țările CAER în anul 1983, dovedește că la data aceea România nu era în cărți pentru construcția CIM Krivoi Rog.

 

În septembrie 2011 se împlinesc 25 de ani de participare a României la derularea unei afaceri pe teritoriul Ucrainei, de circa 3,2 miliarde de $ (calculat la nivelul anilor ’80).  

” De 20 de ani cheltuim cu Krivoi Rog, încercăm să asigurăm paza, iar acest lucru este de multe ori ineficient. Eu am trimis corpul meu de control acum câteva săptămâni să facă un inventar. Într-adevăr, dacă nu se ia o decizie în momentul de faţă, totul se depreciază, se fură şi va trebui să luăm o decizie”, declara anul trecut fostul ministru al Economiei Adriean Videanu. Ei bine, în ciuda declarațiilor premieră ale unui înalt oficial român (care recunoștea deschis că cea mai mare investiție externă românească este jefuită),  a crizei generalizate și a reducerilor masive de personal, guvernul Boc continuă să finanțeze jaful de la buget.

Ani la rând am încercat să aflăm pe ce bază se fac finanțările către Krivoi Rog. Mai precis, am încercat să punem mâna pe documentele de bază ale afacerii CIM Krivoi Rog. De fiecare dată, instituțiile statului român au ocolit subiectul, aruncând în ochii opiniei publice câteva documente încheiate cu Ucraina după 1990 (după dizolvarea URSS), fără a explica cum își asumă această țară un contract extern derulat încă din anii ‘80 de Uniunea Sovietică. Care este baza legală prin care s-a semnat Protocolul de modificare al Convenției Bilaterale româno-sovietice din 05.05.1994  prin care, practic se anula “ Convenția dintre Guvernul R.S. România și Guvernul U.R.S.S. privind colaborarea la construirea CIM Krivoi Rog, semnată la Moscova, la data 29.12.1986”. Dacă această convenție a fost anulată vreodată. Înalții funcționari publici din ministerele responsabile cu marea investiție și chiar miniștrii au căutat să ascundă documentele inițiale ale CIM Krivoi Rog, mai ales convențiile semnate cu Uniunea Sovietică. Responsabilii afacerii s-au schimbat, ministerele s-au rotit, întrebările au rămas fără răspuns. Ministerul Economiei ne trimitea la Ministerul Afacerilor Externe și invers. În cele din urmă, aveam să aflăm că cele mai importante documente ale CIM Krivoi Rog erau secretizate (firmele participante la investiție au documentele în regim de secret de serviciu, unele nu sunt publicate sau pur și simplu au dispărut !), ca mai toate marile tunuri economice date de urmașii Securității după ’89. Ca urmare, degeaba ne adresam autorităților române, pentru că cererile presei erau aruncate ala coșul de gunoi de securiștii din Departamentul de Comerț Exterior sau din MAE. Să fie vorba despre neprofesionalism sau o fi chiar rea credință ?

Iată lista documentelor de referință ale afacerii CIM Krivoi Rog cerute de-a lungul anilor de presă, autorităților române :    

 1.     Extern

Convenţia Multilaterală  – URSS, Cehoslovacia, RDG, Ungaria, (România ?) –  1983

Convenţia Bilaterală Interguvernamentală – Româno-Sovietică – dec. 1986

Contractul de Antrepriză semnat cu URSS cu termen de punere în funcţiune ( TpF ) – 12.07.1987

Protocol la Contractul de Antrepriză semnat cu Ucraina cu TpF – 20.06.1996

Protocolul de modificare a Convenţiei Bilaterale Româno-Sovietice – 05.05.1994

Alte protocoale aditionale semnate după 05.05.1994

Convenţia interbancară şi de şedere.   

2.     Intern

NOTA DE FUNDAMENTARE – exemplare dispărute !!!!

–         cuprindea avize tehnice, comerciale, de eficienţă şi POLITICE

Decret 156/iunie 1987 – fundamentat pe Decretul Consiliului de Stat 242/1974, nepublicat în Monitorul Oficial şi Decretul 138/1976

Legea 95/ 1993

Alte acte normative  ( legi, ordonante, ordine ) cu conținut de derulare operativă.

Participanţi la Combinatul de Îmbunătăţire a Minereului de Fier de la Krivoi Rog – KGOKOR Dolinskaia      

Ucraina – 56,7 % ( include şi cota RDG de circa 11 % )

România – 26,7 %

Slovacia – 16,2 %

Bulgaria – 0,4 %

COTA DE PARTICIPARE reprezintă cantitatea de pelete angajată a fi preluată din producţia combinatului, după punerea în funcţiune, nu cota de participare în finanţare. La nivel de STE ( proiect tehnic ), deoarece România nu realiza cota de 26,7 % ( respectiv 3 milioane de tone pelete pe an timp de 10 ani ), din valoarea combinatului şi a obiectelor social-culturale, s-a obligat să vireze în contul diferenţei ( circa 148 milioane ruble transferabile ) utilaje şi echipamente altor combinate metelurgice din fosta URSS ( inclusiv Ucraina) prin contracte de comerţ exterior.

Schema afacerii CIM Krivoi Rog

Convenţie Multilaterală

Convenţie Bilaterală

Contractul de Antrepriză – combinatul propriu-zis

–         obiecte social – culturale

–         locuinţe

Contractul de Comerţ Exterior pentru livrări utilaje şi echipamente altor combinate decât Krivoi Rog

–         livrări pentru beneficiari din Ucraina

–         livrări pentru beneficiari din fosta URSS, alţii decât Ucraina

“Documentele oficiale, care au stat la baza investitiei Romaniei la CIM Krivoi Rog, au fost publicate in Monitorul Oficial, la momentele respective. Depozitarul originalelor este Ministerul Afacerilor Externe.

Cu deosebita consideratie,

Biroul de Presa al Ministerului Economiei si Finantelor

 –  nota MEF Nr. 433001/7iunie 2007

“ Referitor la documentele solicitate, menționăm că :

–         Decretul Consiliului de Stat al RSR 242/1974 – nu este publicat

–         Decretul nr. 156/1987 – nu este publicat

–         Legea 95/1993 – anexăm textul de lege publicată în M.O. Nr. 5/12 ianuaire 1994

–         Convenția Multilaterală ( URSS, RDG, RSR, UNGARIA, UCRAINA) din 20 octombrie 1983 – nu deținem date cu privire la ratificarea și publicarea acesteia de către partea română

–         Convenția Interguvernamentală româno-sovietică – decembrie 1986, ratificată prin Decretul Nr.93/1987 – nu este publicată

–         Contractul de Antrepriză semnat cu URSS în data de 12.07.1987 (cu termen de punere în funcțiune 1990) – ratificat prin Decretul Nr. 93/1987 – nu este publicat

–         Protocolul de modificare al Convenției Bilaterale româno-sovietice din 05.05.1994

–         Anexăm textul H.G. Nr. 219 din 18mai 1994, publicată în M.O. Nr. 144 / 7 iunie 1994

–         Protocoalele adiționale semnate după data de 05.05.1994, Convenția interbancară șI de ședere, Nota de fundamentare a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide de la Krivoi Rog nu apar în evidențele MAE.

 Cu stimă,

 Corina Vințan

Direcția Comunicare

–         nota MAE nr. A1/560/29 decembrie 2006

Specialiștii spun că autoritățile române ascund documentele

de bază ale afacerii Krivoi Rog pentru că “ semnarea Protocolului de modificare a Convenţiei Româno-Sovietice cu Ucraina la 05.05.1994, s-a făcut fără încheierea în prealabil a unui document cu Rusia, urmaşă declarată şi recunoscută a URSS ”. Drept consecinţă, nici Rusia, nici Ucraina nu recunosc ca datorie, utilajele livrate altor combinate metalurgice decât cele din Ucraina. Este vorba de suma de  93,4 mil. Rbl. Tr. (ruble transferabile 1984) adusă la zi prin dobânzi, la cursul 1 Rbl. Tr. = 1,1266 $, este de cca. 250 mil.$. Pierderi la bugetul României. Deasemenea, în ceea ce privește relația cu Ucraina, nu există o convenţie interbancară care să acopere Convenţia Bilaterală. Nimeni nu a văzut protocolul Ruso-Ucrainean ( invocat verbal în tratative ) conform căruia investiţiile reciproce pe teritorii extra-statale sunt proprietatea statului unde sunt amplasate. Aşa-zis-ul Protocol Zero. Ca urmare, din punct de vedere legal, Convenţia Româno – Sovietică este încă activă. După ce am pus mâna pe cel mai important document al CIM Krivoi Rog, Convenția Multilaterală semnată de țările CAER în 1983, noi am descoperit cu stupoare că, inițial, România nici măcar nu era luată în calcul pentru participarea la derularea investiției.

Povestea CIM Krivoi Rog a început cu

ședința CAER din 1983, în care s-a semnat prima Convenție Multilaterală. În capul mesei, din partea URSS, stătea un kaghebist bătrân numit Rosenstrach. După perdele, undeva în spatele tuturor, trăgea cu urechea H, fost ofițer SD în cadrul Direcției de Informații Externe române, trecut în rezervă imediat după fuga șefului său Ion Mihai Pacepa. Prezența fostului securist la ședința CAER nu era întâmplătoare. H, trimis în producție, la UzinExportImport SA, una dintre firmele folosite de Securitate pentru investițiile externe, avea să joace un rol important în ecuația banilor prăpădiți de România în afacerea CIM Krivoi Rog. Delegațiile participante erau din : Republica Socialistă Bulgaria, Republica Populară Ungară, Republica Democrată Germană, Uniunea Sovietică, Republica Socialistă Cehoslovacia și Republica Socialistă România. Nu se știe de ce, în textul Convenției Multilaterale, România nu apare decât o singură dată, într-un mic tabel, deși, în cele din urmă s-a ales cu o halcă semnificativă din marele nimic.

Rus de origine evreiască, Rosenstrach văzuse multe la viața lui. În timp ce specialiștii din țările participante se ciondaneau pe cate o halcă din viitorul combinat, Rosenstrach ațipea în capul mesei. Ochii i se închideau. Barbia îi cădea în piept, iar obrajii pufăiau regulat. Din când în când, câte un “papagal” mai gălăgios îl făcea să tresară. Așa era protocolul, “Fratele cel Mare” trebuia să asculte ce au de spus și ceilalți, pentru a da măcar senzația de parteneriat și democrație. Apoi, sătul de atâta garagață, kaghebistul mormăi amenințător “Tiha ! ( Liniște ! )”. În sala de consiliu se auzea musca. Cu un gest ferm către scribul din dreapta sa, nacealnicul kaghebist zise : “Pișete ! (Scrie ! )”. Și  fără să țină seama de ce s-a discutat cu delegații țărilor frățești, Rosentrach dictă textul Convenției Multilaterale ce a stat la baza contractului de construcție a CIM Krivoi Rog ( KGOKOR pe rusește ).

 “Convenție Multilaterală

Privind organizarea cooperării in vederea construirii pe teritoriul URSS a Combinatul de Imbogatire a Minereurilor de fier acide  de la Krivoy Rog

 Guvernele Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Socialiste Cehoslovace, denumite în continuare „Părţile Contractante”,

dorind să dezvolte în continuare cooperarea economică în interesul tuturor ţărilor implicate,

in scopul redresarii capacităţii de productie în scădere, în valoare de 4,4 milioane de tone în transfer de metal în anii 1981-1990, cu ajutorul carora o perioada indelungata de timp are loc transferul materiei prime minereu de fier catre tarile SEV, si  de asemenea datorita posibilei cresteri a ofertei acestei materii prime,

ca urmare a disponibilitatii Uniunii Sovietice de a oferi depozitele de minereu de fier corespunzatoare

au incheiat urmatorul acord multilateral.”

Convenția Multilaterală, cel mai important document referitor la CIM Krivoi Rog, semnat de țările CAER la data de 1983, ținut la secret de autoritățile române de mai bine de un sfert de secol

 

Așa au vrut mușchii lui Rosenstrach. Delegații țărilor frățești au semnat documentul. Ce puteau să facă ? Afacerea CIM Krivoi Rog începuse. După semnarea convenţiei multilaterale, pe 20 oct. 1983 la Berlin, Ungaria s-a retras. În locul ei, România s-a repezit ca ursul la miere și s-a ales cu un procent de 26,7 % din investiție. Imediat, s-a alăturat şi Bulgaria. Convenţia bilaterală URSS – România s-a semnat în decembrie 1986. Convenţia bilaterală cu Bulgaria a fost semnată în 1988.

În mod ciudat, în cel mai important document al investiției, România nu este prezentă decât la -articolul 3-, în marginea unui tabelaș, cu mențiunea CPP 47, ca și cum nu ar fi fost luată în calcul.

În loc de concluzie

După 1990, toate țările participante la construcția CIM Krivoi Rog s-au retras. Mai puțin Slovacia (ca parte a Cehoslovaciei) a cărei contribuție este nesemnificativă și România care a continuat să pompeze bani în acest sac fără fund. Specialiștii în comerț exterior care cunosc problema CIM Krivoi Rog spun despre continuarea participării românești la CIM Krivoi Rog, că este susținută artificial în scopul jafului şi îmbogăţirii unor firme şi persoane. Afacerea Krivoi Rog nu a mai interesat pe nimeni după 1997. În vârful piramidei au fost așezați numai amatori, activişti politici promovaţi administrativ. Structurile de conducere şi subordonare unică a derulării contractului au fost distruse din prostie, din oportunism, din calcule de destabilizare comercială şi din ignoranţă. Lipsa unei derulări externe ferme a dus la catastrofă. Serviciile secrete au ştiut că o gaşcă de interese au îndepărtat de la derularea externă,  meseriaşi intransigenţi, promovând haosul şi lichelismul. Toate intervenţiile făcute de specialiști la Ministerul Industriilor şi Comerţului, pentru reglementarea regimului juridic al Convenţiei şi pentru aducerea profesioniştilor în derularea externă, au fost ignorate. Serviciile speciale au primit informaţii complete şi din timp, privind lucrul de pomană, fără o pregătire logistică comercială, fără o pregătire minimă a tratativelor. Presa centrală a atras atenția de nenumărate ori că investiția a rămas la cheremul jefuitorilor. Au lipsit cu desăvârșire măsurile comerciale ( sub aspect juridic ), de recuperare necondiţionată a sumelor datorate de ruşi şi ucraineni. Nu s-a verificat sinceritatea şi corectitudinea celor puşi să conducă tratativele de partea României. Serviciile speciale, ministerele şi antreprenorii poartă cea mai mare vină pentru gaura de sute de milioane de la buget. Au ştiut totul, au fost informate. Au fost complici la decapitarea derulării externe pe CIM Krivoi Rog.

 

 

21/03/2011 Posted by | CIM KRIVOI ROG, Securistii vechi si noi, Serviciul Roman de Informatii, Servicul de Informatii Externe | Un comentariu

Suplimentul Nr. 1 la Contractul de antrepriză din 1987 dintre România și Ucraina

Suplimentul Nr. 1 la Contractul de Antrepriză semnat de România cu URSS  în 1987. Suplimentul a fost întocmit în urma semnării protocolului de continuare a construcţiei combinatului CIM Krivoi Rog cu Ucraina ( beneficiar în locul URSS în urma Protocolului Zero în 1991), din 5 mai 1994.

Voi reveni cu traducerea documentului.
 

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

К Договору подряда № 63-08/00020-107 от 12 июня 1987 года

на строительство объектов Криворожского

горно-обогатительного комбината окисленных

железосодержащих руд, выполняемых силами

подрядных организаций Румынии

(Редакция Дополнения от 29.06.1994г.)

Дирекция строящегося Криворожского горно-обогатительного комбината, именуемая в дальнейшем «Дирекция КГОКОРа», с одной стороны, и румынские фирмы «Арком С.А.», «Арчиф С.А.» и «Узинэкспортимпорт С.А.», именуемые в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии с Протоколом между Правительством Украины и Правительством Румынии о продолжении сотрудничества в строительстве Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд от 5 мая 1994 года, заключили настоящее Дополнение к Договору подряда № 63-08/00020-107 от 12 июня 1987 года на строительство объектов Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных железосодержащих руд, выполняемых силами подрядных организаций Румынии.

 Стороны договорились о следующих изменениях и дополнениях к Договору подряда № 63-08/00020-107 от 12 июня 1987 года.

 Министерство промышленности Украины принимает на себя выполнение всех обязательств бывшего Министерства черной металлургии СССР и Министерства строительства Украинской ССР, обусловленных Договором подряда № 63-08/00020-107 от 12 июня 1987 года с учетом изменений, предусмотренных в настоящем Дополнении.

 В соответствии с Протоколом от 05 мая 1994 года, г. Киев, те5рмины употребляемые в настоящем Дополнении к Договору подряда, изменяются следующим образом:

1.1. Многостороннее соглашение – Многостороннее соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительствами Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Чехословацкой Социалистической Республики, Социалистической Республики Румынии об организации сотрудничества по строительству на территории СССР Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд от 20.10.83г.
1.2. Двустороннее соглашение – Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Румынии о сотрудничестве по строительству на территории СССР Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных железосодержащих руд
1.3. Протокол – Протокол к Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Румынии о сотрудничестве по строительству на территории СССР Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных железосодержащих руд от 29.12.86 г.
1.4. Соглашение об условиях пребывания и деятельности – Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Социалистической Республики Румынии об условиях пребывания и деятельности на территории СССР подрядных организаций СРР на строительстве Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных железосодержащих руд от 29.12.86 г.
1.4.1. Протокол от 5 мая 1994 года – Протокол между Правительством Украины и Правительством Румынии о продолжении сотрудничества в строительстве Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд от 5 мая 1994 года, г. Киев
1.5. Объединение – Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.
1.6. Подрядчик – Румынские фирмы «Арком С.А.», «Арчиф С.А.» и «Узинэкспортимпорт С.А.» г. Бухарест, Румыния зарегистрированные и действующие по законам Румынии, несущие солидарную ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда.
1.7. Генеральный заказчик – Министерство промышленности Украины. Оперативное решение всех вопросов выполняет концерн «Укррудпром».
1.8. Генеральный подрядчик – Украинская государственная строительная компания «Укрстрой».
1.9. Дирекция строящегося КГОКОРа – Организация, выполняющая функции Генерального заказчика на строительной площадке в пределах переданных ей полномочий.
1.10. Отдел по координации и контролю строительства КГОКОРа ассоциации «Кривбасстрой» – Организация представляющая Генерального подрядчика на строительстве Криворожского ГОКОРа в пределах переданных ей полномочий.
1.11. Дирекция Подрядчика на строительной площадке – Организация Подрядчика, действующая на строительстве Криворожского ГОКа от имени и по поручению Подрядчика в пределах предоставляемых ей полномочий.
1.12. Стороны – Генеральный заказчик и Подрядчик.
1.13. Договор подряда – Договор подряда № 63-08/00020-107 и Дополнение № 1 к нему подписанное Сторонами.
1.14. Объект – Отдельное здание или сооружение для Криворожского горно-обогатительного комбината, указанное в Приложении № 1 со всеми относящимися к нему технологическим оборудованием, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство которого составляется самостоятельная объектная смета.
1.15. Часть объекта – Означает отдельную часть или части объекта, которые по договоренности между Генеральным заказчиком и Подрядчиком, могут быть приняты Генеральным заказчиком.
1.16. Работы – Все виды работ, выполняемые Подрядчиком в соответствии с Договором подряда и утвержденной Проектно-сметной документацией по сооружению Объектов.
1.17. Строительная площадка – Земельный участок отведенный Подрядчику Генеральным заказчиком в соответствии с проектом в установленном порядке для строительства Объекта, а также для размещения служб строительно-монтажных организаций с учетом временного отвода территории, определяемой по условиям производства Работ. Требования к строительной площадке приведены в Приложении № 3.
1.18. Строительная техника – Означает все строительные машины, механизмы, транспортные средства, приборы, инструменты, инвентарь, запасные части и прочие устройства, необходимые Подрядчику для проведения Работ.
1.19. Временные здания и сооружения – Специально возводимые или временно приспособленные (постоянные) на период строительства здания (жилые, культурно-бытовые и др.) сооружения (производственного и вспомогательного назначения), необходимые для обслуживания работников строительства, организации и выполнения строительно-монтажных работ.
1.20. Скрытые работы – Отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию и предъявляются строительной организацией к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.
1.21. СНиП – Строительные нормы и правила, действующие в СССР на период строительства объектов Криворожского ГОКа.
1.22. Проектно-сметная документация – Вся утвержденная Генеральным заказчиком документация на строительство Объектов, необходимая для производства Работ, разработанная по советским нормам и правилам (проект и сметно-финансовый расчет, включая проект организации строительства, рабочие чертежи, локальные и объектные сметы к ним).
1.23. Техническая документация – Технические паспорта на оборудование, сертификаты качества изделий, конструкций и материалов, инструкции по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию систем и оборудования.
1.24. Исполнительная документация – Документация, предъявляемая при приемке в эксплуатацию Объекта, со штампом Подрядчика и подписями лиц, ответственных за производство Работ, с указанием согласованных Генеральным заказчиком и Подрядчиком и утвержденных Генеральным заказчиком изменений, внесенных в процессе выполнения Работ, а также Техническая документация, акты испытания трубопроводов, оборудования, конструкций, кабельных коммуникаций и акты на приемку скрытых Работ.
1.25. График строительства – График, предусматривающий сроки строительства Подрядчиком объектов с учетом сроков поставок оборудования, конструкций и материалов, в том числе и поставок, осуществляемых Генеральным заказчиком.
1.26. Авторский надзор – Надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям, осуществляемый организациями, разработавшими проект или рабочую документацию, на протяжении всего периода строительства и приемки в эксплуатацию законченных Объектов.
1.27. Журнал авторского надзора – Ведется организациями, разработавшими проект или рабочую документацию, на протяжении всего периода строительства и приемки в эксплуатацию законченных объектов, хранится на Объекте, сдается Генеральному заказчику вместе с исполнительной документацией.
1.28. Технический надзор – Надзор за строительством, осуществляемый Генеральным заказчиком, включая функции приемки выполненных Работ.
1.29. График разработки рабочей документации – График разработанный Генеральным заказчиком и Подрядчиком, предусматривающий сроки выдачи исходных данных, технических заданий на разработку рабочих чертежей, утверждение и выдачу их в производство Работ, а также составление, утверждение и выдачу смет к рабочим чертежам (Приложение № 5).
1.30. Проект организации строительства (ПОС) – Составная часть технического (техно-рабочего) проекта, определяющая общую продолжительность и промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных Работ, материально-технические и трудовые ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-монтажных Работ и структуру управления строительством Объекта.
1.31. Проект производства Работ – Проект, определяющий технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и служащий основным руководящим документом при организации производственных процессов по возведению частей зданий (сооружений).
1.32. Общий журнал производства работ – Документ, отражающий последовательность, фактические сроки, условия и качество выполнения строительно-монтажных работ.
1.33. Пуско-наладочные работы – Работы выполняемые Подрядчиком совместно с Генеральным заказчиком и под его руководством в соответствии со взаимно согласованными объемами работ после окончания строительно-монтажных работ и индивидуальных испытаний на основании согласованных смет.
1.34. Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания – Документ, подписанный рабочей комиссией о приемке всего оборудования по Объекту после индивидуальных испытаний, подтверждающий готовность его для комплексного опробования, составленный по установленной СНиП форме.
1.35. Акт о выполненных Работах – Документ, подписанный уполномоченными Генерального заказчика и Подрядчика, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ. Форма Акта указана в Приложении № 6.
1.36. Акт рабочей комиссии – Документ, подписанный Рабочей комиссией по форме № 3 или 4 СНиП 3.01.04-87 о выполнении Подрядчиком Работ в соответствии с проектом на основании Актов по форме (Приложения №№ 1,2 СНиП 3.01.04-87) о положительных результатах проведенных испытаний систем и оборудования и по каждому Объекту и/или пусковому комплексу.
1.37. Гарантийный период – Период времени продолжительностью 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке Объекта в эксплуатацию Генеральным заказчиком или его уполномоченной организацией.
1.38. Протокол о завершении гарантийного периода – Документ (Приложение 27.1.) о выполнении Подрядчиком обязательств согласно Договора подряда и приложений к нему после завершения Гарантийного периода, подписанный Генеральным заказчиком и Подрядчиком.
1.39. Рабочая документация – Рабочие чертежи с физическими объемами работ и сметы к ним.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА.

2.1. Подрядчик выполнит своими силами и средствами на условиях настоящего Дополнения к Договору подряда работы по строительству и оснащению объектов Криворожского ГОКОРа, указанных в Приложении № 1.1. к настоящему Дополнению, в соответствии со взаимосогласованной проектно-сметной документацией, и сдаст их Дирекции КГОКОР в согласованные сроки графиком производства работ.

2.2. Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ                                    СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ.

 3.1. Общая стоимость строительства объектов КГОКОРа, выполненных Подрядчиком, в том числе затраты Подрядчика по разработке рабочих чертежей определенная в рублях, в соответствии со статьей 5 абзац 1 Двустороннего Соглашения на основе утвержденного Генеральным заказчиком сметно-финансового расчета (на стадии проекта) в соответствии с ранее действующими в СССР нормами и расценками в ценах и расценками в ценах 1994 года, составляет 465826.0 тыс.руб в ценах 1984г. или 633523.4 тыс.пер.рублей, в соответствии с приложением 1.1. 

За выполненный объем работ и поставку оборудования  на общую сумму 465826.0 тыс.руб. в ценах 1984 года  или 633523.4 тыс.пер.рублей, Генеральный заказчик осуществит поставку 25311 тыс.тонн окатышей с содержанием железа 60.29 проц., основностью 0.35 модуля на условиях и в сроки,  предусмотренные статьей 7 Протокола от 5 мая 1994 года, подписанного в г.Киеве. Кроме того Украинская сторона осуществит поставку 1471 тыс.тонн окатышей в счет погашения задолженности за поставленное оборудование другим предприятиям Украины на сумму 36.6 млн.пер.рублей, в соответствии со статьей 7 Протокола от 5 мая 1994 года.

3.2.      Общая стоимость строительства объектов Криворожского ГОКОРа уточняется по рабочим чертежам, локальным и объектным схемам в соответствии с ранее действующими в СССР нормами и расценками в ценах 1984 года, включая весь объем материалов и оборудования, необходимых для производства работ (за исключением поставок и работ, упомянутых в статье 4 раздела «а» Двустороннего соглашения), с учетом положении  Протокола от 5 мая 19994 года, а также действующих норм дополнительных затрат, предусмотренных сметным финансовым расчетом.

При определении  окончательной стоимости  объекта в переводных рублях в соответствии со статьей 7 Протокола от 5 мая 1994 года будут применены следующие коэффициенты:

1.36 – строительно-монтажные работы;

1.36 – прочие затраты;

1.50 – стоимость оборудования;

1.50 – металлоконструкции согласно Приложения № 24.1 к настоящему Дополнению к Договору подряда.

Окончательная стоимость каждого объекта или пускового комплекса должна быть определена в течение 30-ти дней с даты подписания Акта приемки в эксплуатацию в соответствии со статьей 15 настоящего Дополнения.

В 90 дневный срок с даты подписания настоящего Дополнения будет согласована общая стоимость ранее принятых в эксплуатацию , с применением  коэффициентов пересчета в соответствии со статьей 7 Протокола от 5 мая 1994 года.

С даты подписания настоящего Дополнения в квартальных сертификатах будут применяться коэффициенты в соответствии со статьей 7 Протокола от 5 мая 1994 года.

Окончательная задолженность Генерального заказчика за весь объем работ, поставки и услуги, выполненные Подрядчиком, должна быть определена в течение 6-ти месяцев после подписания Акта приемки Государственной комиссией 1 очереди Криворожского ГОКОРа.

3.3.  Заработная плата , а также расходы, связанные с перевозкой грузов от станции назначения или контейнерной площадки до строительной площадки, а также расходы, связанные с перевозкой персонала Подрядчика от пункта дислокации организации Подрядчика до строительной площадки с места работы на расстояние свыше 3 км уточняются в соответствии со статьей 1 Протокола.

3.4.      Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

3.5.      Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

3.6.      Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

            3.7.      Подрядчик в течение 45 дней с даты подписания Акта о приемке в эксплуатацию Генеральным Заказчиком Части объекта, Объекта или пускового комплекса направит через Банк для внешней торговли Румынии Проминвестбанку Украины Счет по задолженности за объект, часть объекта, пусковой комплекс, принятый в эксплуатацию в 6-ти экземплярах (Приложение №26.1.) с приложением Акта о  приемке в эксплуатацию и расчета окончательной стоимости в переводных рублях.

3.8.      Румынский Банк для внешней торговли и Проминвестбанк Украины будут активизировать кредитные счета в соответствии с Межбанковским соглашением, которое будет заключено.

3.9.      Погашение задолженности Украинской стороны с учетом процентов за предоставленный кредит будет осуществляться в соответствии с условиями  Межбанковского соглашения, которое будет подписано Банком для внешней торговли Румынии и Проминвестбанком Украины согласно статьи 11 Протокола от 5 мая 1994 года.

 1. ПОРЯДОК УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

Учет выполненных Подрядчиком работ будет производиться следующим образом:

4.1.           Учет стоимости выполненных Подрядчиком работ производится на основании Актов выполненных работ.

Указанные акты составляются ежеквартально уполномоченными Подрядчика по форме, приведенной в приложении №6 к Договору подряда, и акцептуются уполномоченным Генерального  заказчика на стройплощадке.

Подрядчик предоставляет Генеральному заказчику Акты выполненных работ 20 числа последнего месяца квартала.

Генеральный заказчик  осуществляет проверку, подтверждение и передачу Подрядчику представленных им  Актов до 25 числа последнего месяца квартала.

Все возникшие разногласия должны быть решены руководством  Генерального заказчика и Подрядчика в течение 48 часов.

            4.2.      Акты выполненных работ составляются в 7 экземплярах. В вышеуказанных актах указывается стоимость выполненных работ по отдельным узлам и выдам работ на основании рабочих чертежей и смет к ним в рублях в ценах 1984 года и в переводных  рублях (Приложение 6.1.).

Один экземпляр оформленного Акта передается непосредственно Генеральному заказчику на стройплощадке.

            4.3.      Подрядчик ежеквартально направляет в Румынскому Банку для внешней торговли сертификаты в необходимого количестве экземпляров с указанием в них стоимости работ и поставок в рублях в ценах 1984 года и переводных рублях с приложением Актов приемки выполненных работ (Приложении

е №6.1.), подтвержденных Генеральным заказчиком за период расчета.

Подрядчик предоставляет Генеральному заказчику два экземпляра сертификатов для передачи концерну «Укррудпром».

 4.4      Методика формирования и погашения  задолженности Украины после ввода Криворожского ГОКОРа в эксплуатацию будет определена, в соответствии с порядком разработанным на основании статьи 11 Протокола от 5 мая 1994 года.

5.СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

 5.1.      Начало строительства – июль 1987 года.

Окончание строительства – декабрь 1996 года с обеспечением ввода в эксплуатацию мощностей первого пускового комплекса в 1995 году, при условии выполнения обязательств Сторонами вытекающими из настоящего Дополнения и Договора подряда.

5.2.      Сроки строительства отдельных объектов уточняются графиком строительства (Приложение № 4.1.). График строительства будет составлен в течение 30 дней с даты подписания настоящего Дополнения.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДКА.

Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение своих обязательств, вытекающих из Двустороннего соглашения, Протокола, Соглашения об условиях пребывания и деятельности с учетом положений Протокола от 5 мая 1994 года, Договора подряда и настоящего Дополнения.

6.1.      Обеспечит своими силами и средствами выполнение Работ по строительству Объектов Криворожского ГОКОРа, указанных в приложении 1.1. к настоящему Дополнению к Договору подряда на основании переданной Подрядчику Проектно-сметной документации и сдаст их Генеральному заказчику согласно срокам и условиям, предусмотренным Договором подряда и настоящим Дополнением.

6.2.      Выполнит на территории строительных площадок все временные сооружения, коммуникации, необходимые для выполнения Работ, а после окончания строительства демонтирует и вывезет со Строительных площадок, если иное не будет оговорено Сторонами.

6.3.      Поставит необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику в соответствии со статьей 11 Договора и настоящего Дополнения.

Поставит горюче-смазочные материалы за счет сметной стоимости объектов и в счет своей доли участия в строительстве Криворожского ГОКОРа.

6.4       Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

            6.5       Ежеквартально направляет Румынскому Банку для внешней торговли надлежащим образом  оформленные документы в соответствии со статьей 4 настоящего Дополнения к Договору подряда для учета выполненных работ.

            6.6.      Обеспечит своими силами и средствами приемку, выгрузку и хранение и последующую транспортировку всех материалов и оборудования, поступающих в его адрес из Румынии, а также от других поставщиков с соблюдением норм разгрузки, действующих в Украине.

            6.7.      Произведет оплату на условиях договора аренды по существующим между советскими организациями ценам и тарифам за использование специальных видов транспорта, отдельных видов машин и механизмов, предоставленных Генеральным заказчиком, Генеральным подрядчиком и другими советскими организациями.

            6.8.      Обеспечит командирование и использование персонала на строительство объектов Криворожского ГОКа в количестве, необходимом для выполнения работ.

            6.9.      Разрабатывает и согласовывает с Генеральным заказчиком годовые программы выполнения Работ до 30 сентября года, предшествующего планируемому.

            6.10.    Осуществит своими силами и средствами в процессе производства работ систематическую, и по завершению работ – окончательную уборку Строительных площадок, помещений зданий и сооружений от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства работ, и вывезет их своим транспортом в места, указанные Генеральным Заказчиком.

            6.11.    Своими силами и средствами за свой счет произведет ремонт и техническое обслуживание машин, механизмов, строительной техники, принадлежащих Подрядчику, и имеет право ввезти в СССР необходимые для ремонта и технического обслуживания запасные части, агрегаты, инструменты и вывезти из СССР замененные или неиспользованные.

            6.12     Осуществит противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды по нормам, действующим в СССР , и мероприятия по технике безопасности по нормам СРР. 

            6.13.    Разработает и согласует не позднее, чем за 10 дней до начала работ с Генеральным подрядчиком проект производства работ по каждому объекту.

            6.14.    Осуществит за свой счет охрану в пределах строительных площадок объектов (материалов, оборудования и других  предметов, находящихся на строительной площадке), в случае если эта Стройплощадка передана Генеральным заказчиком исключительно для подрядчика и несет полную ответственность за их сохранность, за исключением объектов, строительство которых ведется на площадках дробильной и обогатительной фабрик.

            6.15.    По установленной форме в срок до 30 сентября года, предшествующего планируемому, направляет Заказчику заявки на поставку  местных строительных материалов, кислорода, ацетилена, электроэнергии, теплоснабжения, воды и газа.

            6.16.    Использует все строительное оборудование и материалы, полученные от Генерального заказчика и Генерального подрядчика, исключительно для выполнения работ. Генеральный заказчик и Генеральный подрядчик имеют право с участием Подрядчика проверить целевое использование этих материалов.

            6.17.    Заключит с ведома и при содействии Генерального заказчика, Генерального подрядчика с организациями и предприятиями СССР по нормам, ценам и тарифам, действующих для организаций и граждан СССР, хозяйственные договоры, связанные с пребыванием и деятельностью Подрядчика и его персонала на территории СССР, на закупку продовольственных и непродовольственных товаров, на предоставленные Подрядчику транспортные, почтовые, телеграфные, культурно-бытовые и другие виды услуг.

            6.18.    Осуществит платежи с украинскими предприятиями в украинской национальной валюте за поставленные материалы и оказанные услуги по прямым хозяйственным договорам.

            6.19.    По завершении работ по строительству объектов или части объектов и сдаче их Генеральному заказчику в эксплуатацию передает Генеральному заказчику комплект исполнительной документации, предусмотренной СНиПами.

            6.20.    Согласует с Генеральным заказчиком технические характеристики материалов и оборудования производства СРР.

            6.21.    Передаст Генеральному заказчику необходимые исходные данные для выполнения рабочей документации по оборудованию, поставляемому Подрядчиком для своих объектов, по перечню и в сроки, согласно графику разработки  согласно графику разработки рабочей документации (Приложение №5).

            6.22.    Разработает рабочие чертежи по отдельным объектам и в соответствии со статьей 12  Договора подряда и настоящего Дополнения.

            6.23.    Осуществит силами своих проектных организаций Авторский надзор и решение возникающих в процессе строительства вопросов по объектам, по которым Подрядчик ведет строительство по своей документации.

6.24.    В течение 30 дней с даты подписания настоящего Дополнения к Договору подряда в письменной форме сообщит Генеральному заказчику и Генеральному подрядчику фамилии, адреса и должности уполномоченных           представителей Подрядчика, включая представителей на строительной площадке с указанием их функций и полномочий. В случае замены Уполномоченных представителей сообщит об этом Генеральному заказчику и Генеральному подрядчику и направит в их адрес образцы подписей вышеуказанных лиц не менее чем за 15 дней до их прибытия на Строительную площадку.

6.25.    Направляет Объединению перечень ввозимых продуктов питания, товаров повседневного спроса в трех экземплярах за 45 дней до пересечения грузами Государственной границы СССР для получения Объединением разрешений на ввоз.  

            6.26.    Представляет ежеквартально Объединению, Генеральному заказчику, Генеральному подрядчику информацию о ходе строительства и ежемесячно  о движении персонала в соответствии с Приложением  № 15.

            6.27.    В соответствии со СНиП 3.01—4-87, после окончания монтажа оборудования и систем обеспечения его работы, в присутствии  Генерального заказчика проводит индивидуальные испытания с оформлением акта по форме, приведенной в указанном СНиПе.

            Проведет пуско-наладочные работы совместно с Генеральным заказчиком и под его руководством в соответствии с взаимосогласованными объемами работ, на основании утвержденных смет, после окончания строительно-монтажных работ и проведения индивидуальных испытаний.

            Участвует в комплексном опробовании, проводимом Генеральным заказчиком, выполняя работы по устранению обнаруженных дефектов монтажа и наладки, возникших по его вине.

6.28.    В случае отсутствия у Подрядчика материалов, предусмотренных проектом, возможность их замены на аналогичные материалы согласовывается с Генеральным заказчиком, с соответствующим  внесением изменений в рабочие чертежи.

6.29.    В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования, поставленного Генеральным заказчиком при приемке его для монтажа, а также обнаружение дефектов в процессе монтажа или испытания оборудования, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Генерального заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта.

Составление актов и предъявление рекламаций и претензий заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Генерального заказчика.

                         Предмонтажная ревизия оборудования, поставленного Подрядчиком выполняется им за свой счет.

6.30.       Выполняет работы по снятию  чернозема на участках согласованных Генеральным заказчиком.

7.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ.

7.1, 7.2.  Теряют силу с момента подписания настоящего Дополнения.

7.3.      Обеспечивает получение в соответствии Соглашением об условиях пребывания и деятельности разрешений на ввоз и вывоз продуктов питания, грузов, товаров, запчастей, упаковки и документов подрядчика, предназначенных для производства работи нужд персонала подрядчика по настоящему Договору подряда.

7.4., 7.5.  Теряют силу с момента подписания настоящего Дополнения.

7.6.      Окажет содействие Подрядчику в открытии счетов в Государственном банке СССР в местах дислокации.

7.7.      Окажет содействие в решении вопросов, предусмотренных статьей № 11 Соглашения об условиях пребывания и деятельности.

7.8.      Окажет содействие в предоставлении Подрядчику специального подвижного состава для перевозки железобетонных изделий (в маршрутном режиме).

 8.         ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА.

            Генеральный заказчик обеспечивает надлежащее выполнение своих обязательств, вытекающих из Двустороннего соглашения, Протокола, Соглашения об условиях пребывания и деятельности, Протокола о продолжении сотрудничества в строительстве КГОКОРа от 5 мая 1994 года, Договора подряда и настоящего Дополнения.

8.1.      Проведет геолого-разведочные, изыскательские  работы, передаст Подрядчику результаты экспертизы изыскательских работ и результаты испытаний пробных свай. Обеспечит вынос реперов с геодезическими отметками и координатами на строительную площадку, которая будет передана Подрядчику по акту.

При выполнении Подрядчиком по согласованию с Генеральным заказчиком отдельных видов испытаний за счет своих средств, эти затраты включаются в долю участия Подрядчика.

8.2.      Разработает и передаст Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объектов в объемах и в сроки в соответствии со статьей № 12 настоящего Договора подряда.

При возникновении в процессе строительства необходимости выполнения дополнительных работ или работ, упущенных в переданной Подрядчику смете, Генеральный заказчик передаст в 30-тидневный срок дополнительные сметы, составленные на основании взаимосогласованного акта.

8.3.      Выполнит все необходимые работы в соответствии с приложен6ием № 3 и передаст Подрядчику по акту, Приложение № 7, строительные площадки в сроки согласно комплексного сетевого графика строительства, а также передаст Подрядчику документ, подтверждающий отсутствие на строительных площадках взрывчатых веществ, и ситуационный план нанесением наземных и подземных действующих коммуникаций.

8.4.      Укажет места на строительной площадке и обеспечит подключение сооружаемых Подрядчиком постоянных и временных коммуникаций к действующим сетям водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, телефонной и телеграфной связи и обеспечит поставку на строительные площадки необходимого количества кислорода, питьевой и технической воды, электроэнергии, газа, а также тепла и пара и при необходимости топлива для котельных в объемах и в сроки, которые будут согласованы с Подрядчиком.

8.5.      Материалы и услуги, указанные в пункте 8.4., будут обеспечены Подрядчику на основании прямых хозяйственных договоров, заключенных между Генеральным заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренным нормами и правилами, действующими на Украине между украинскими организациями, по тарифам и в украинской национальной валюте принятой в период расчета между предприятиями Украины находящимися на ее территории.

8.6.      Обеспечит транспортировку железнодорожным транспортом от государственной границы Украина-Румыния до строительной площадки или контейнерной площадки и обратно грузов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с согласованной с Подрядчиком транспортной схемой.

8.7.      Окажет содействие Подрядчику в организации перевозки негабаритных грузов железнодорожным транспортом по территории Украины и ее оплату в объемах, согласованных Генеральным заказчиком и Подрядчиком.

            8.8.      Обеспечит подачу вагонов от станции назначения до места выгрузки Подрядчика и вывоз вагонов от места выгрузки до станции отправления.

               8.9.      Передаст Подрядчику схемы движения автотранспортных средств по перевозке грузов и персонала от государственной границы СССР до места дислокации в районе производства работ Подрядчика.

            8.10.    Осуществит в период строительства Авторский и технический надзор, а также приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с действующими  СНиПами.

                          8.11.    За 14 дней до начала строительства объекта передаст Подрядчику Журнал  производства работ типа РСН-258-73, утвержденный Госстроем СССР 13.09.73 г. и Журнал авторского надзора в соответствии с приложением №11 с указанием фамилий лиц, осуществляющих технический и авторский надзор.

8.12.    Обеспечит установку Подрядчику на строительной площадке 10 номеров и 2 номеров телексной связи, за пользование которых Подрядчик будет производить оплату по тарифам, действующим в СССР для советских организаций

                            8.13.    Окажет содействие Подрядчику в организации оперативной радиосвязи в районе строительства. Средства связи обеспечивает Подрядчик.

                         8.14.    Обеспечивает Подрядчика проектом организации строительства в соответствии с приложением № 10.

               8.15.    Предоставит возможность Подрядчику ознакомиться с транспортными тарифами, прейскурантами на услуги, используемыми советскими организациями, которые будут необходимы в период строительства.

               8.16.    Ознакомит руководящий состав Подрядчика с Инструкциями и Нормами, касающимися охраны окружающей среды, санитарными, противопожарными нормами в двухнедельный срок после его прибытия на строительную площадку.

            8.17.    Своевременно  в письменной форме информирует Подрядчика об изменении норм, правил и цен, касающихся выполненных работ и внесет соответствующие изменения в проектно-сметную документацию. До внесения таких изменений Генеральный заказчик возмещает Подрядчику разницу между измененными ценами и ценами, предусмотренными в сметном расчете.

8.18., 8.19.  Теряют силу с момента подписания настоящего Дополнения.

            8.20.    Обеспечит Подрядчику получение необходимых разрешений на эксплуатацию в СССР множительной техники, автотранспортных средств Подрядчика всех видов (легковые, кроме личных, грузовые строительные автомашины) в сроки, необходимые для  выполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора подряда.

                     8.21.    Окажет содействие Подрядчику в оформлении списания, с составлением соответствующих актов, пришедших в негодность инструмента, оборудования и прочих изделий, вывоз которых из СССР Подрядчик считает нецелесообразным, а также в закупке соответствующими советскими организациями отработанных масел, металлолома и прочего вторичного сырья.

                         8.22.    Возместит в советских рублях расходы Подрядчика за перевозку необходимых для  строительства грузов автотранспортом СРР по советской территории от границы СССР до строительной площадки и обратно, а также расходы, указанные в пункте 11.20. по действующим тарифам для советских организаций. При этом объемы перевозок согласовываются Подрядчиком с Генеральным Заказчиком.   

            8.23.    Окажет содействие в приобретении некоторых видов продовольственных и непродовольственных товаров.

                         8.24.    Предоставит возможность Подрядчику пользоваться на строительной площадке необходимыми СНиПами по строительству и проектированию, ЕНИРами, ЕРЕРами, УСН, УПОО, ценниками франкостроительная площадка на материалы, изделия, конструкции, местные строительные материалы, монтаж оборудования и другими советскими нормами.

            8.25.    Генеральный заказчик возмещает Подрядчику его затраты на перевозку местных и привозных строительных материалов, получаемых от Генерального подрядчика или другой советской организации, если эти затраты не включены в стоимость указанных материалов и/или дальность перевозки будет больше чем предусмотрено в сметном расчете, а также разницу между оптовыми ценами с ценами, заложенными в смете. При этом, начиная с 01.04.93 разница в стоимости между оптовыми ценами и ценами заложенными в проектной документации оплачивается Подрядчику в ценах 1984 года.

            Кроме того, с момента подписания настоящего Дополнения, Стороны руководствуются статьей 5.2 Протокола от 5 мая 1994 года.

            8.26.    Передаст для монтажа оборудование для объектов Подрядчика в объемах, указанных в Приложении № 8.1., которое будет согласовано в течение 30 дней с даты подписания настоящего Дополнения.

            Сроки поставки будут взаимосогласованы в соответствии с графиком строительства.

             По объектам (Приложение 5.1.),  проектирование которых не закончено, перечень оборудования и материалов поставки Генерального заказчика будет определен спецификацией разработанной румынской проектной организацией и согласованной Генеральным заказчиком и Подрядчиком на стадии проектирования.

            8.27.    Передаст Подрядчику документацию на оборудование, которое будет изготовляться по советской конструкторской документации или аналогам в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору подряда.

            8.28.    Передаст Подрядчику для монтажа оборудования, материалы КИП и т.п., закупаемые в «третьих» странах. Объемы и сроки поставок, проведение монтажных работ и другие условия будут оговорены Сторонами в дополнениях к настоящему Договору подряда.

            8.29.    Передаст в сроки, указанные в Приложении № 5 технические задания на разработку документации на основное оборудование, изготавливаемое и поставляемое Подрядчиком. Перечень такого оборудования по объектам приведен в Приложении № 9.

                         8.30.    Передаст Подрядчику в сроки, указанные в Приложении № 5 технические задания на проектирования (разработку рабочих чертежей по объектам ).

            8.31.    Проводит комплексное опробование оборудования (вхолостую и на рабочих режимах) с участием проектных, подрядных строительных и монтажных организаций, а при необходимости и заводов-изготовителей оборудования, а также производит наладку технологических процессов и обеспечивает своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.

            Обеспечит испытание и опробование оборудования вхолостую и на рабочих режимах необходимыми для их проведения ресурсами и сырьем, а также персоналом.

                         8.32.    Генеральный заказчик передает Подрядчику  не позднее 1 июля года, предшествующего планируемому, рабочие чертежи,  и сметы комплектно по объектам, частям объектов и видам работ, но не менее чем на объем работ, подлежащий выполнению в планируемом году с учетом  сводного сетевого графика строительства и графика разработки рабочей документации. Указанная документация передается Подрядчику в трех экземплярах.

            8.33.    Оборудование, поставляемое из СССР, подлежащее монтажу, передается Генеральным заказчиком Подрядчику по актам на приобъектных складах комплектно,  в полной исправности и в сроки, предусмотренные Приложением № 8.

                         8.34.    Крупногабаритное оборудование поставляется укрупненными узлами в соответствии с ценниками на монтаж оборудования. В тех случаях, когда это оборудование поставляется отдельными частями, обеспечение сборки его в укрупненные узлы входит в обязанность заказчика.

                         8.35.    Оборудование, поставленное Генеральным заказчиком, находится на складах сверх нормативного срока хранения, передается Генеральным заказчиком Подрядчику после проведения счет Генеральным заказчиком предмонтажной ревизии и устранения дефектов, вызванных длительным хранением

                         8.36.    В случае нахождения оборудования Генерального заказчика на складах Подрядчика  сверх нормативного срока исключительно по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудования осуществляется Подрядчиком за свой счет.

                         8.37.    Предмонтажная ревизия оборудования, поставленного Генеральным заказчиком, осуществляется им за свой счет.

                         8.38.    Оборудование, переданное Генеральным Заказчиком Подрядчику находится на ответственном хранении Подрядчика до подписания акта рабочей комиссии о приемке его для комплексного опробования.

                         8.39.    Генеральный заказчик обязан проверить рабочие чертежи , поступающие от проектных организаций, передать их подрядчику с отметкой на каждом чертеже экземпляра «К производству работ».

                         8.40.    Обеспечивает внешнюю охрану всех строительных площадок Криворожского ГОКа и объектов на площадках дробильной и обогатительной фабрик, а также решает вопросы противопожарной охраны в соответствии с отдельным положением, которое будет согласовано дирекциями Генерального заказчика и Подрядчика в двухмесячный срок с даты подписания настоящего Дополнения к Договору подряда.

                         8.41.    Генеральный заказчик обязан не позднее, чем за два месяца до начала Подрядчиком работ по монтажу оборудования, поставленного Генеральным заказчиком, передать ему в двух экземплярах спецификации, чертежи на монтаж оборудования, технические условия, заводские инструкции по монтажу технологического, энергетического и др. оборудования и  маркировочные схемы и за месяц до начала работ по монтажу оборудования передать в одном экземпляре технические паспорта, акты отдела технического контроля завода-изготовителя на контрольную сборку и заводские испытания оборудования.

                         8.42., 8.43., 8.44  утеряли силу.

                         8.45.    Генеральный заказчик оплачивает Генеральному подрядчику расходы за горюче-смазочные материалы, переданные подрядчику  в согласованных между Генеральным заказчиком и Генеральным подрядчиком объемах.

                         С момента подписания настоящего Дополнения поставку горюче-смазочных материалов производит Подрядчик за счет сметной стоимости и в счет своей доли участия в  строительстве комбината в соответствии с Протоколом от 5 мая 1994 года.

                         8.46.    Генеральный заказчик ежемесячно возмещает Подрядчику расходы, предусмотренные в пункте 8.25 на основе товаротранспортных накладных в украинской национальной валюте по нормам и ценам, действующим между украинскими организациями.

                         8.47.    Обеспечит выделение Подрядчику служебных и жилых помещений для временного проживания и деятельностью его персонала, а  для первых групп специалистов и рабочих Подрядчика в начальный период обустройства в количестве 150 человек сроком до 5-6 месяцев, на условиях как для организаций и граждан СССР.

                         8.48.    Обеспечивает окончание работ по вводу комбината в эксплуатацию другими участниками строительства в сроки, установленные Графиком строительства, являющимся приложением к настоящему Дополнению, а также выполнением своих обязательств, вытекающих из Соглашений о сотрудничестве, условиях пребывания и деятельности с учетом положений Протокола от 5 мая 1994 года.

                         8.49.    Возмещает командировочные расходы персонала Подрядчика по действующим нормам. Начиная с 1 января 1993 года в размере 40 проц. От расчетной суммы. Остальные 60 проц. Включаются в долю участия Подрядчика в строительстве комбината в ценах 1984 года.

                         Численность персонала Подрядчика определяется в соответствии с Приложением 15.1.

                         8.50.    Примет все необходимые меры в соответствии с Протоколом от 5 мая 1994 года, г. Киев с целью положительного решения вопросов, связанных с:

                         – освобождением Подрядчика от взимания таможенных пошлин, таможенных сборов и прочих налогов;

                         – предоставлением Подрядчику подвижного состава и контейнеров для перевозки грузов;

                         – приобретением проездных билетов персоналом Подрядчика для проезда по железной дороге;

                         – осуществлением пассажирских и грузовых перевозок Подрядчиком по территории Украины;

                         – выдачей Подрядчику необходимых разрешений на перевозку негабаритных грузов;

                         – перевалкой и хранением грузов Подрядчика в морских портах Украины;

                         – медицинским обслуживанием персонала Подрядчика;

                         – организацией всех видов связи и доставки  почтовых отправлений и национальных печатных изданий персоналу Подрядчика;

                         – продажей промышленных и продовольственных товаров персоналу Подрядчика;

                         – заключением Подрядчиком прямых хозяйственных договоров с предприятиями и организациями Украины;

                         – освобождением персонала Подрядчика от оплаты сборов за выдачу служебных выз;

                         – освобождением Подрядчика от сборов за проезд его автотранспортных средств по автодорогам Украины.

                         9.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ       ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА.

                         Генеральный подрядчик обеспечит надлежащее выполнение своих обязательств, вытекающих из Двустороннего соглашения, Протокола, Соглашения об условиях пребывания и деятельности, Протокола о продолжении сотрудничества в строительстве КГОКОРа от 5 мая 1994 года и настоящего Дополнения к Договору  подряда.

                         9.1.      Осуществит общую организацию, планирование и координацию всего комплекса работ, выполняемых как Подрядными организациями стран-членов СЭВ, участвующих в строительстве Криворожского ГОКа, так и советскими строительными организациями, а также контроль совместно с Генеральным заказчиком за ходом и качеством строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком.            

                         9.2.      Начиная с 1 апреля 1993 года обеспечит поставку Подрядчику местных строительных материалов: щебня, кварцита, песка, отсева, извести, глины за счет сметной стоимости каждого объекта, в счет своей доли участия в строительстве комбината, с последующим исключением стоимости местных строительных материалов из общей стоимости объекта.

                         В случае приобретения местных строительных материалов Подрядчиком за счет своих средств, эти затраты включаются в его долю участия в строительстве комбината.

                         9.3.      Обеспечит на основе прямых хозяйственных договоров изготовление из материалов, поставляемых Подрядчиком, за счет Подрядчика в согласованных объемах отдельных видов негабаритных сборных железобетонных и металлических конструкций и поставку их Подрядчику в согласованные с ним сроки.

                         9.4.      Окажет содействие в сдаче в аренду Подрядчику некоторых видов строительной техники на согласованных условиях.

                         9.5.      Предоставит Подрядчику возможность пользоваться на строительной площадке всеми необходимыми единичными районными расценками, ценниками и прейскурантами на оборудование и материалы и строймонтажные работы, применяемыми в сметах объектов ГОКа, сооружаемых Румынской стороной.

                         9.6.      До начала работ на объектах передаст Подрядчику схему передвижения персонала и грузов в районе строительства в соответствии с проектом организации строительства.

                         9.7.      Согласовывает в порядке координации проекты производства работ, разработанные Подрядчиком на строящиеся им объекты  

            9.8.      Принимает участие в сдаче в эксплуатацию каждого объекта Криворожского ГОКа в составе рабочей комиссии.

             9.9.      Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

                         9.10.    Предоставит возможность Подрядчику ознакомиться с прейскурантами на материалы, нормами расходов на горюче-смазочные материалы, используемые советскими организациями и др. нормативными актами, которые будут необходимы в период строительства.

             10.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,

                         10.1.    Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору подряда в пределе понесенных прямых убытков.

            10.2.    Каждая сторона будет исполнять свои обязательства по Договору подряда надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.

            10.3.    Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору подряда, должна без промедления устранить эти нарушения.

                         10.4.    Подрядчик и его персонал несут ответственность по советским законам в случае причинения Подрядчиком или его персоналом на территории СССР при выполнении работ по строительству объектов Криворожского ГОКа ущерба советским организациям или советским гражданам и их имуществу, равно как лицам и организациям третьих стран и их имуществу, с учетом международных договоров и конвенций, действующих одновременно для этих стран.

                         10.5.    В случае ущерба, причиненного Подрядчику или его персоналу на территории СССР советскими организациями или гражданами, равно как организациями илиВ гражданами третьих стран, они несут ответственность по советским законам с учетом международных договоров и конвенций, действующих одновременно для этих стран.        

            10.6.    Стороны гарантируют взаимное соблюдение от всех претензий и судебных исков, предъявляемых третьими лицами в случае нарушениями ими или их субподрядчиками и субпоставщиками патентных прав, товарного знака, наименования или других авторских прав, связанных с технической документацией, разработанной одной стороной и использованной другой стороной в отношении строительной техники, оборудования, механизмов, приспособлений и материалов, принадлежащих им и использованных ими при производстве работ.

            10.7.    В случае предъявления претензий к Подрядчику, возникших по его вине в связи с выполнением им работ, со стороны пожарной, санитарной инспекции, инспекции по охране окружающей среды и других организаций, Подрядчик несет ответственность по советским законам.       

            10.8.    При определении размера прямых убытков упущенная выгода не будет приниматься в расчет.

            10.9.    Вопросы, связанные с возникновением убытков у Подрядчика, возникших на территории СССР не по вине договаривающихся сторон, должны рассматриваться в соответствии со статьей 10 Двустороннего соглашения Межправительственной комиссии с целью нахождения взаимоприемлемого решения.

             11.ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

                         11.1.    Подрядчик осуществляет поставку машин, оборудования, конструкций, материалов и других грузов из СРР на условиях франко-строительная площадка.

            11.1.1.Ввоз грузов из СРР в СССР производится на основании согласованных Подрядчиком с Генеральным заказчиком объемов грузов по номенклатуре.

                         11.1.2.На основе согласованной номенклатуры грузов между Подрядчиком и Генеральным заказчиком, подлежащих вывозу в СССР, транспортные Министерства СРР и СССР согласовывают объемы перевозок для обеспечения транспортировки грузов по территории СССР.

                         Организация грузовых и пассажирских перевозок при строительстве Криворожского ГОКа будет осуществляться в соответствии со статьей 6 Соглашения об условиях пребывания и деятельности.

                         11.1.3.Перевозка грузов Подрядчика по территории СССР от государственной границы СССР-СРР и обратно обеспечивается на условиях Соглашения о международном грузовом сообщении /СМГС/. Советская сторона предоставит соответствующий подвижной состав для этих перевозок по территории СССР.

                         11.1.4.Советская сторона через МПС СССР обеспечит транспортировку грузов от западной границы СССР до стройплощадки на основании согласованной с Подрядчиком транспортной схемы.

                         11.1.5.Генеральный заказчик обеспечит через МПС вывоз грузов в страну Подрядчика на основании заявок Подрядчика, согласованных с Генеральным заказчиком.

                         11.2. Оплата транспортных расходов по перевозке грузов из СРР до строительной площадки и обратно осуществляется следующим образом:

             11.2.1.Расходы по транспортировке грузов до границы СССР оплачивает Подрядчик

             11.2.2.Расходы по транспортировке грузов по территории СССР (от государственной границы СССР до станции назначения и обратно):

             а)         при железнодорожных перевозках оплачиваются Генеральным заказчиком:

                         б)         при автомобильных перевозках, осуществляемых в исключительных случаях по согласованию с Генеральным заказчиком автотранспортом ежемесячно возмещаются в советских рублях Подрядчику Генеральным заказчиком, по действующим тарифам для советских организаций на основании счетов и товаро-транспортных накладных;

            в)         при автомобильных перевозках, осуществляемых автотранспортом СССР оплачивается Генеральным заказчиком;

            г)         транспортировку грузов от станции назначения до фронта выгрузки производит Генеральный заказчик  за свой счет;

                         Все объемы перевозок автомобильным транспортом Подрядчик согласовывает с Генеральным заказчиком;

            д)         оплата перевозки грузов Подрядчика железнодорожным транспортом по транзитной территории осуществляется Генеральным заказчиком, с включением в его долю участия в строительстве комбината. В отдельных случаях, по взаимному согласованию сторон, оплата может производиться Подрядчиком с включением в его долю участия;    

                         е)         в случае перевозки негабаритных грузов в согласованных с Генеральным подрядчиком объемах автотранспортными средствами Подрядчика, затраты на перевозку включаются в долю участия Подрядчика. При этом стоимость перевозки определяется в ценах 1984 года по действующим в этот период прейскурантам для украинских предприятий по согласованным сметам.

                         Стоимость оформления разрешения на транспортировку негабаритных грузов и других затрат, связанных с их перевозкой по согласованной трассе, пересчитывается в цены 1984 года с применением коэффициента инфляции, существующего на момент оформления разрешения и также включается в долю участия Подрядчика.

                         При оплате оформления разрешения на перевозку негабаритных грузов Генеральным заказчиком, эти затраты включаются в эго долю участия.

                         11.3.    Генеральный заказчик несет все расходы по перевалке грузов на советских погранстанциях, а также все расходы, связанные с транспортировкой и перевалкой грузов на советской территории в случае необходимого возврата материалов, оборудования и строительной техники со стройплощадки.

            11.4.    Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает своевременное получение и разгрузку грузов, поступающих в его адрес из СРР и от советских поставщиков на станции назначения, производит последующее складирование груза и его дальнейшую перевозку.          

            Подрядчик несет материальную ответственность за простой под погрузкой-разгрузкой вагонов по его вине. Время начала погрузки-разгрузки считается со времени фактической подачи вагонов после таможенной очистки на фронт выгрузки Подрядчика в объеме фронта выгрузки.

            11.5.    Объединение через компетентные органы решит вопрос организации на строительной площадке таможенного досмотра грузов, товаров и документации, поступающих в адрес Подрядчика.

                         11.6.    Подрядчик обеспечит перевозку грузов по территории СССР на основании транспортной схемы, переданной Подрядчику Генеральным заказчиком.

            11.7.    Подрядчик обязан на каждое место составить точный упаковочный лист, в котором указывается: перечень упакованных предметов, количество, их тип(модель), заводской номер, номер позиции по спецификации, вес брутто и нетто, номер договора подряда и номер транса.

            11.8.    Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте вкладывается в ящик вместе с грузом и один экземпляр прикрепляется к наружной стенке ящика или непосредственно к отдельным частям грузов, если они отправляются без упаковки.

            11.9.    Ящики маркируются с двух боковых сторон, на каждое место наносится несмываемой краской следующая маркировка на русском языке.

            Верх                                        Транс №

            Осторожно                             Место №

            Не кантовать                          Количество мест

            Договор подряда №              Грузоотправитель:                 Адрес получателя:

            Вес брутто, кг             «Узинекспортим-                  Дирекция Подрядчика

            Вес нетто, кг                          порт С.А.», «АРКОМ            «Узинекспортимпорт С.А.»

                                                            С.А.», «АРЧИФ С.А.»           «АРКОМ С.А.» и «АРЧИФ

                                                                                                            С.А.»

            Размеры ящика в см              Грузополучатель:                   г.Долинская, Кировоград-

            Длина –                                   Дирекция Подряд-                ской обл.,

            Ширина                                  чика «Узинэкспорт-              ж/д станция Черво-

             Высота                                   импорт», «АРКОМ», ное озеро Одесской

                                                            «АРЧИФ»                               железной дороги с по-

                                                                                                            Дачей на подъездной путь

                                                                                                            КГОКОРа

                                                                                                            Код КГОКОРа – 4907

             Код станции назначения – 413606

                         11.10   На ящиках, высота которых превышает 1м, на торцевой и двух боковых сторонах, должен быть обозначен центр тяжести знаками «,» и буквами «ЦТ». Ящики нумеруются по усмотрению Подрядчика. Неупакованный груз маркируется с двуз противоположных сторон на стальных бирках, прикрепляемых к металлическим частям товара.

            11.11.  Подрядчик несет ответственность за всякого рода порчу грузов, произошедшую вследствие его недоброкачественной маркировки или упаковки, а также несет все расходы, возникшие в связи с переадресовкой засланных грузов вследствие неправильной маркировки.

            11.12.  Штрафы, уплаченные за сверхнормативный простой вагонов, возникший по вине Подрядчика, не включаются в долю его затрат и не компенсируются организациями СССР.

            11.13.  Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

                         11.14.  Подрядчик несет материальную ответственность за повреждение мостов, дорог, возникшее по его вине при транспортировке грузов автомобильным транспортом Подрядчика.

                         11.15.  Подрядчик при отправлении грузов по железной дороге в накладной СМГС указывает плательщика по территории Украины от границы Украины до стройплощадки.

Плательщик груза по             -Генеральный заказчик «Дирекция строящегося «ГОКОРа» украинской территории                Минпрома Украины, расчетный счет 184802 в Долинском                                                        отделении Проминвестбанка МФО 323077, 317710,                                                                    г.Долиская Кировоградской обл., ул.Ленина, 2.

Код плательщика № 4907

Получатель груза                               -Дирекция Подрядчика на стройплощадке

                                                             Фирма «Узинекспортимпорт С.А.», «АРКОМ С.А.»,                                                      «АРЧИФ С.А.»

Код получателя ЧФР – 53

11.16.     Генеральный заказчик ежемесячно компенсирует Подрядчику расходы по перевозке персонала Подрядчика от государственной границы Украина-Румыния до места дислокации

            11.17.  Подрядчик обеспечивает транспортировку своего персонала на территории СССР до места дислокации и обратно на основании транспортной схемы, согласованной с Генеральным заказчиком.

            11.18.  Численность персонала Подрядчика уточняется в соответствии с Приложением № 15.1.

            11.19.  Подрядчик обеспечивает перевозку своего персонала от мест проживания в пункте дислокации организаций Подрядчика до строительной площадки (место работы

 на расстояние свыше 3-х километров. Расходы, связанные с обеспечением этих перевозок, входят в долю участия Подрядчика и согласовываются Генеральным  заказчиком и Подрядчиком.

            В этом случае, если оплату перевозки персонала Подрядчика осуществляет Генеральный заказчик, эти затраты исключаются из доли участия Подрядчика в ценах 1984 года. Расчет этих затрат Генерального заказчика при этом, производится в соответствии с ценами 1984 года действующих для украинских организаций.

            11.20.  Все автомобильные перевозки грузов, а также расходы Подрядчика, связанные с транспортировкой автомобильного транспорта и строительной техники своим ходом, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ, из СРР до места строительства и обратно согласовываются Подрядчиком с Генеральным заказчиком.

            11.21.  Генеральный заказчик окажет содействие Подрядчику в оформлении документов, связанных с ущербом, понесенням при транспортировке грузов международным грузовым сообщением согласно СМГС, а при внутренних перевозках – согласно Устава железных дорог СССР.

            11.22.  Подрядчик и Генеральный заказчик согласуют не позднее,  чем за 3 месяца до начала планируемого года объемы перевозок грузов с указанием вида транспорта и численности персонала Подрядчика с последующей передачей этих данных транспортным организациям стран для своевременного обеспечения этих перевозок подвижным составом.

            11.23. Теряет силу с момента подписания настоящего Дополнения.

            11.24.  Порядок возмещения расходов Подрядчика за транспортировку грузов авиационным транспортом будет оговорен в дополнениях настоящего договора подряда при условии согласования этих перевозок между Генеральным заказчиком и Подрядчиком.

            11.25.  В целях организации перевозок грузов из СРР в СССР, необходимых для строительства объектов  Криворожского ГОКа, стороны в течение 90 дней с даты подписания настоящего договора подряда совместно с представителями ж/д обеих стран рассмотрят возможность аренды подвижного состава на широкой колее для обеспечения перевозки грузов из СРР в СССР в маршрутном режиме.

            В случае экономической эффективности перевозки грузов при аренде подвижного состава в маршрутном режиме по сравнению со схемой перевозки с перевалкой грузов на погранстанциях СССР, расходы, связанные с арендой подвижного состава оплачиваются Генеральным заказчиком.

            12. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ

                   ДОКУМЕНТАЦИИ.      

            12.1.    Разработка рабочих чертежей, связанная со строительством Подрядчиком объектов, указанных в Приложении № 1.1., осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, сводным сметным расчетом, а также в соответствии с техническими заданиями, утвержденными Генеральным заказчиком, украинской конструкторской документацией и рабочими чертежами, переданными Подрядчику. Проектно-сметная документация, указанная в приложении № 5.1. передается Генеральным заказчиком Подрядчику в 3-х экземплярах.

            12.2.    Выдача исходных данных, технических заданий на разработку рабочих чертежей, утверждение рабочих чертежей и передача их Подрядчику осуществляется в сроки, указанные в «Графике разработки и передачи рабочей документации», Приложение № 5.1. Указанная документация передается в 3-х экземплярах.                         

            12.3.    Подрядчик передаст на утверждение Генеральному заказчику в сроки, указанные в Приложении № 5.1. к настоящему Дополнению, разработанные им рабочие чертежи в 5-ти экземплярах и объемы работ для составления Генеральным заказчиком смет по рабочим чертежам.

            12.4.    Генеральный заказчик передаст Подрядчику в сроки, указанные в Приложении № 5, утвержденные рабочие чертежи в 3-х экземплярах и сметы к ним со штампом «к производству работ». Без указанного штампа рабочие чертежи считаются недействительными для производства работ.

            12.5.    При внесении изменений в технические задания на разработку рабочих чертежей, выданным Генеральным заказчиком Подрядчику, а также в случае замены оборудования, что влечет за собой внесений корректировки в рабочие чертежи, разработанные Подрядчиком, стоимость корректировки включается в долю Подрядчика и соответственно сроки передачи документации согласовываются Генеральным заказчиком  и Подрядчиком.

            12.6.    В случае необходимости внесений Подрядчиком изменений в разработанные им рабочие чертежи, выданные в производство работ, Подрядчик должен согласовать эти изменения  с Генеральным заказчиком.

            Все расходы, связанные с выполнением проектных работ по внесению вышеуказанных изменений, относятся за счет Подрядчика и не включается в объем выполненных им работ.

            Если изменения, внесенные в проектно-сметную документацию Генеральным заказчиком, влекут за собой изменение стоимости работ, то они согласовываются с Подрядчиком и оформляются в установленном порядке дополнительной сметой. Подрядчик приступает к выполнению работ, связанных с внесенными изменениями, только после получения от Генерального заказчика утвержденной в установленном порядке дополнительной сметы. Если в процессе строительства возникла необходимость внести изменения в рабочие чертежи, связанные с заменой одного вида работ другим, не влияющие на изменение стоимости, Подрядчик и Генеральный заказчик должны внести эти изменения в рабочую документацию, не сдерживая производства работ Подрядчика.

            В том случае, когда при выполнении работ выявляются упущения проектно-сметной документации, разрабатывается дополнительная проектно-сметная документация, согласованная и утвержденная в установленном порядке. При этом, общая сметная стоимость глав 1-7 сводного сметного расчета и Приложения 1.1. настоящего Дополнения не подлежит изменению.

            12.7.    Проектно-сметная документация, передаваемая Подрядчику, а также документация, передаваемая Подрядчиком Генеральному заказчику для изготовления оборудования и на строительство объектов может быть использована только для объектов Криворожского ГОКа без права использования ее для собственных нужд и поставок в другие страны и должна быть соблюдена конфиденциальность, то есть предотвращение частичного или полного разглашения  документации и информации, знаний, опыта третьим лицам.

            12.8.    Генеральный заказчик несет ответственность за соответствие выданных подрядчику технических заданий решениям, принятым в утвержденном проекте.

            Подрядчик несет ответственность за выполнение проектных и конструкторских работ, в соответствии с указаниями, изложенными в технических заданиях.

            Генеральный заказчик и Подрядчик несут ответственность за соответствие разработки рабочих чертежей строительным и техническим заданиям, выданным Генеральным заказчиком, а также за сроки разработки, передачи и утверждения рабочей документации в соответствии с Приложением № 5.1.к настоящему Дополнению.

            12.9.    Генеральный заказчик несет ответственность за согласование проектно-сметной документации, передаваемой Подрядчику с соответствующими службами пожарной охраны, санэпидемстанции, охраны окружающей среды. С этой целью Подрядчик при необходимости, до утверждения рабочих чертежей предоставляет Генеральному подрядчику по его требованию образцы в требуемом количестве, а также технические характеристики строительных материалов и конструкций. Генеральный заказчик несет ответственность за испытание и согласование образцов в технически обоснованные сроки.

            12.10.  Для координации проектных работ и решения вопросов при разработке рабочей документации, выдачи исходных данных по оборудованию, выдачи технических заданий на разработку рабочей документации Подрядчику создается совместная группа проектирования в составе проектировщиков Генерального заказчика и Подрядчика. Функции совместной группы проектирования определены «Положением о комплексной группе проектировщиков» согласованными Минчерметом СССР и Министерством промышленности тяжелого оборудования. Министерством промышленного строительства и Министерством металлургической промышленности СРР.

            Оплата расходов по содержанию комплексной группы проектировщиков осуществляется за счет главы 12 сводного сметного расчета на строительство объектов, указанных в Приложении № 1 в соответствии с советскими нормами.

            12.11.  Подрядчик осуществляет авторский надзор за строительством объектов, строящихся по рабочим чертежам, разработанным его проектными институтами. Расходы по осуществлению авторского надзора оплачиваются за счет главы 10 сводного сметного расчета на строительство объектов, указанного в приложении № 1.

            12.12.  Затраты Подрядчика по разработке рабочей документации (включая разработку или переработку рабочей документации по техническим заданиям, выданным Генеральным заказчиком на основе типовых проектов или рабочих чертежей с учетом поставок конструкций, оборудования и материалов производства СРР) в соответствии с Положением о работе «Совместной проектной группы», оплачиваются за счет гл.12 «Проектно-изыскательские работы» сводного сметного расчета на строительство объектов, указанных в Приложении № 1, на основе смет, составленных Генеральным заказчико по советским нормам.

            12.13.  Подрядчик по мере разработки рабочих чертежей по объектам, частям объектов и видам работ на объем работ, выполняемый в последующем году, с учетом сводного сетевого графика строительства и графика разработки рабочей документации, передаст их комплектно Генеральному заказчику для утверждения и составления смет до 15 января года, предшествующего выполнению работ.

            13.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

            13.1.    В целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Договором подряда на строительной площадке организуются:

            – Дирекция строящегося горно-обогатительного комбината ;

            – Управление по координации и контролю строительства горно-обогатительного комбината;

            – Дирекция Подрядчика;

            13.2.    Для контроля за ходом строительства, рассмотрения и согласования возникающих в процессе строительства вопросов, увязки работ между Подрядчиками и организациями Советской стороны на строительной площадке ГОКа ежеквартально будут проводиться под руководством Генерального подрядчика совещания с участием Генерального заказчика, Дирекции Подрядчика и Объединения.

            Решения совещаний, согласованные всеми участниками, будут оформляться соответствующими протоколами, и являться обязательными для исполнения. Управление осуществляет контроль за ходом выполнения принятых решений. Указанные решения не могут изменять условий настоящего Договора подряда. Решения «Управления» по вопросам, связанным с координацией строительства, являются обязательными для Подрядчика в той мере, в какой они не противоречат его интересам. Подрядчик принимает необходимые меры для выполнения решений «Управления» по вопросам, связанным с координацией строительства.

            13.3.    Строительно-монтажные работы по настоящему Договору подряда выполняются в соответствии с Проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке Генеральным заказчиком.

            Годовые планы могут, при необходимости по согласованию сторон, корректироваться, не меняя срока ввода объектов ГОКа в эксплуатацию.

            Годовой план предоставляется Подрядчиком до 1 июня года, предшествующего строительству, и является основой для расчетов потребности в местных строительных материалах, горючесмазочных и др. материалов, поставляемых Генеральным заказчиком и Генеральным подрядчиком в соответствии с настоящим Договором подряда.

            13.4.    Генеральный заказчик и Генеральный подрядчик согласовывают представленный Подрядчиком годовой план работ в 15-тидневный срок.   

            13.5.    Представители объединения, Генерального заказчика и Генерального подрядчика и/или любое лицо, уполномоченное ими в письменной форме, по пропускам, выданным дирекцией Подрядчика, будут иметь право беспрепятственного доступа ко всем частям работ на строительной площадке в любое время производства работ, а в нерабочее время по согласованию с Подрядчиком – в течение всего периода выполнения работ.

            13.6.    Материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при строительстве объектов, должны соответствовать стандартам и техническим требованиям, предусмотренным проектом, Генеральный заказчик, Генеральный подрядчик поставят Подрядчику местные строительные материалы с приложенными сертификатами качества.

            Оплата закупленных Подрядчиком местных строительных материалов будет осуществляться по ценам франко-стройплощадка.

            13.7.    С момента начала  работ и до их завершения Подрядчик должен на каждом объекте вести Общий журнал производства работ на русском языке типа РСН -258 -73, утвержденный Госстроем УССР 13 сентября 1973 г.

            13.8.    Общий журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Генерального заказчика, Генерального подрядчика и Подрядчика (например, дата начала и окончания производства работ, поставка материалов и услуг, записи об оформлении актов на скрытые работы,  о проведенных испытаниях, задержки, связанные несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, технические просчеты и т.п., что может повлиять на качество и окончательный срок выполнения работ).

            13.9.    Свою запись в общем журнале производства работ Представители Генерального заказчика и Генерального подрядчика  обязаны подтвердить подписью в соответствующей графе Журнала. Если представители Генерального заказчика и Генерального подрядчика не согласятся с записями Представителя Подрядчика, а также с ходом или качеством работ, они должны изложить свое мнение в Журнале.

            13.10.  Генеральный заказчик, Генеральный подрядчик, Подрядчик в 3-дневный срок с даты записи обязаны принять меры к решению вопросов, поставленных в Общем журнале производства работ.

            13.11.  При необходимости производство работ в зоне прохождения подземных коммуникаций кабельных, газопроводных, водопроводных, канализационных и воздушных линий электропередач, железных и автомобильных дорог выдает Генеральный заказчик.

            13.12.  Подключение внутриплощадочных сетей водопровода, газопровода, кабельных линий и других коммуникаций к действующим сетям производится Генеральным заказчиком не позднее 10 дней после письменного извещения Подрядчика о готовности этих сетей к эксплуатации.

Подключение сетей подземных коммуникаций к строящимся коммуникациям производит Подрядчик после получения письменного разрешения Генерального заказчика.

            13.13.  Вынос и сооружение на строительной площадке реперов с геодезическими отметками осуществляет Генеральный заказчик. Подрядчик обеспечивает сохранность указанных реперов до окончания строительства ГОКа. Вынос на строительную площадку осей зданий, сооружений и коммуникаций, вертикальных отметок в соответствии с выданными рабочими чертежами осуществляет Подрядчик.

            Если в процессе выполнения работ будут обнаружены отклонения от проекта в выносе разбивочных осей и вертикальных отметок объектов, сооружений и коммуникаций, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами внести необходимые исправления.

            Если отклонения от проекта в выносе разбивочных осей и в вертикальных отметок объектов, сооружений и коммуникаций возникли в результате неправильной установки реперов Генеральным заказчиком, затраты, связанные с устранением ошибок, относятся за счет Генерального заказчика.

            13.14.  Акты на скрытые работы оформляются Подрядчиком с участием представителей Технического и Авторского надзора. Сообщение о начале осмотра и составление акта должно направляться Подрядчиком, указанным организациям в письменной форме не менее, чем за 3 рабочих дня до начала осмотра.

            13.15.  Если к указанному сроку представители Технического Авторского надзора Генерального заказчика не явятся для проведения приемки скрытых работ, то Дирекция Подрядчика составляет односторонний акт и считает работы принятыми. Ответственность за качество скрытых работ не снимается с Подрядчика вне зависимости от участия в составлении акта Генерального заказчика.

            13.16.  Если представители Технического, Авторского надзора, Генерального заказчика не были проинформированы о дате приемки скрытых работ в срок, казанный в пункте 13.14., то Дирекция Подрядчика по требованию представителей Технического и Авторского надзора должна за свой счет открыть любую работу с составлением соответствующего акта.

            13.17.  Подрядчик должен хранить один экземпляр утвержденной проектно-сметной документации на строительной площадке

            13.18.  На строительной площадке у Подрядчика ведется Журнал авторского надзора (пронумерованный и скрепленный печатью), куда заносятся все замечания Авторского надзора при обнаружении отклонения от проекта. Приложение № 11.

            13.19.  Подрядчик обязан прочитать замечания представителя Авторского надзора, расписаться в журнале, произвести соответствующие исправления допущенных ошибок и сделать в журнале соответствующую отметку о выполнении замечаний.

            13.20.  При невыполнении Подрядчиком указаний Авторского надзора, работы на этих объектах не учитываются Генеральным заказчиком в актах выполненных работ. При этом не учитываются только те конкретные работы, замечания авторского надзора по которым не выполнены Подрядчиком.

            В случае, если невыполнение указаний Авторского надзора может привести в дальнейшем к большим переделкам и бросовым работам, руководитель авторского надзора может через Генерального заказчика приостановить выполнение работ на данном объекте или сооружении. Разногласия между Авторским надзором и Подрядчиком рассматриваются Генеральным заказчиком.

            13.21.  Генеральный заказчик определяет технические условия  и требования на необходимые для оснащения объектов машины, оборудование и т.п. При этом возможно изготовление машин, оборудования и материалов по нормам и стандартам, действующим в СРР, при условии согласования с Генеральным заказчиком, если эти нормы не ниже требований советских стандартов.  

            13.22.  Документ (паспорт, сертификат, акт испытаний и т.п.), удостоверяющий проведение лабораторных исследований и испытаний, проведенных строительной лабораторией Подрядчика, зарегистрированной в установленном порядке в стране Подрядчика, является обоснованием для подтверждения качества строительных материалов, изделий, конструкций и сооружений.

            13.23.  Расчет расходов электроэнергии, горючесмазочных материалов, топлива ежегодно согласовывается Подрядчиком с Генеральным заказчиком и Генеральным подрядчиком на основе норм расходов машин и оборудования,  используемых Подрядчиком, а также дополнительных расходов в соответствии с действующими в СССР нормами и правилами, учитывающие специфические условия в районе строительства (состояние дорог, климатические условия, рельеф местности и т.д.).

            Расчет расходов местных строительных материалов, кислорода, ацетилена, воды, тепла и пр., необходимых для выполнения работ, согласовываются Подрядчиком с Генеральным заказчиком и Генеральным подрядчиком на основании рабочей документации и объемов работ, подлежащих выполнению в последующем году.

            Объемы поставляемых в планируемом квартале Подрядчику местных строительных материалов, горючесмазочных материалов и пр., необходимых для выполнения работ, корректируются Подрядчиком, Генеральным заказчиком и Генеральным подрядчиком на основе фактически выполненных работ в предшествующем планируемому  квартале.

            13.24.  Расходы, связанные с содержанием персонала Дирекции Подрядчика, занимающегося размещением заказов на изготовление оборудования и его поставкой до приобъектных складов, включены в сметную стоимость оборудования, как средство на заготовительно-складские расходы в размере 1,2% от стоимости оборудования в соответствии с «Положением о Дирекции строящегося предприятия», утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 12 марта 1971 года № 17.           

            14. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ.

            14.1.    Подрядчик обязан проверить поставленное им оборудование, конструкции и комплектующие изделия и испытать изготовленное оборудование и конструкции в соответствии со стандартами, действующими в СССР.

            Конструкции и оборудование, которые будут производиться Подрядчиком по техническим заданиям или рабочим чертежам Генерального заказчика испытываются по условиям, указанным в технических заданиях или рабочих чертежах Генерального заказчика.

            14.2.    Все строительные конструкции, материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта с техническими характеристиками и протоколы результатов испытаний, как это предусмотрено ОУП СЭВ.

            14.3.    Генеральный заказчик имеет право направить при необходимости на заводы Подрядчика своих инспекторов для участия в проведении Подрядчиком проверки и испытаний материалов, оборудования и конструкций. При этом стороны заранее договариваются о порядке проведения испытаний и участии в них инспекторов Генерального заказчика.

            14.3.1. Присутствие инспектора Генерального заказчика при проведении Подрядчиком проверки и/или испытаний не освобождает от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей поставляемых материалов, оборудования, конструкций и изделий, указанных в утвержденной технической документации.

            14.3.2. Окончательная проверка (испытания) по программе, которая будет согласована между Генеральным заказчиком и Подрядчиком, и окончательная приемка материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий будут проводиться в СССР на месте строительства.

            14.4.    Материалы, поставляемые Подрядчику Генеральным заказчиком или Генеральным подрядчиком, должны соответствовать стандартам и нормам, действующим в СССР. Генеральный заказчик, Генеральный подрядчик несут ответственность за качество поставляемых материалов. В случае выявления несоответствий качества поставленных Подрядчику материалов, Генеральный заказчик, Генеральный подрядчик и другие поставщики обязаны после определения дефекта заменить некачественные материалы в необходимых количествах в технически обоснованных срок.

            15.       СДАЧА-ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ.

            15.1.    Подрядчик обязан сдать, а Генеральный заказчик принять построенные Подрядчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями пусковые комплексы, объекты или части объекта, указанные в приложении № 22.1 по мере завершения строительства.

            15.2.    После завершения монтажных работ Подрядчик проводит при участии Генерального заказчика индивидуальные испытания технологического оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиПами, инструкциями и техусловиями на испытание оборудования. Результаты индивидуальных испытаний оборудования на прочность и плотность оформляются промежуточными актами, подписанными Подрядчиком и Генеральным заказчиком.

            Испытания проводятся по программе, разработанной Подрядчиком по согласованию с Генеральным заказчиком. Результаты индивидуальных испытаний всего оборудования по объекту или пусковому комплексу (Приложение № 22) оформляются актом по форме Приложения № 1 СНиП3.01.04-87, подписанным рабочей комиссией

            15.3.    После завершения строительно-монтажных работ, а также индивидуальных испытаний и опробований оборудования на объектах и пусковых комплексах промышленного назначения, завершения работ по инженерному обеспечению объектов жилищно-гражданского назначения Подрядчик извещает Генерального заказчика в письменной форме о готовности объектов или пусковых комплексов к сдаче-приемке.

            15.4.    Генеральный заказчик создает Рабочие и Государственные комиссии по приемке объектов жилищно-гражданского назначения не позднее, чем 5-дневный срок после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта или пускового комплекса к сдаче-приемке.

            Продолжительность работы рабочей комиссии определяется Генеральным заказчиком по согласованию с Подрядчиком и должна быть обеспечена в кратчайший технически обоснованный срок.

            15.5.    Права, обязанности и порядок работы Рабочей комиссии определяется в соответствии со статьей 3.4.СНиП 3.01.04-87 с учетом пункта 8.31. настоящего Договора подряда.

            15.5.1. Генеральный заказчик до начала работы Рабочей комиссии укомплектовывает объект эксплуатационными кадрами, технологической документацией, энергоресурсами, сырьем, полуфабрикатами с целью предоставления возможности реализации продукции.

            15.5.2. Комплексное опробование технологического оборудования объектов или пусковых комплексов проводятся Генеральным заказчиком при участии Подрядчика.

            Под комплексным опробованием понимается испытание в рабочем режиме и под нагрузкой основных агрегатов и установок, включая все относящееся к ним оборудование –  технологические линии и нитки для определения готовности построенного объекта или пускового комплекса к эксплуатации.

            Результаты комплексного опробования оформляются актом по форме приведенной в приложении № 2 СНиП 3.01.04-87.

            15.5.3. В случае недостижения результатов комплексного опробования Подрядчик и  Генеральный заказчик совместно выяснят причины создавшейся обстановки. При недостижении результатов комплексного опробования по вине Подрядчика, он принимает необходимые меры для устранения выявленных недостатков с целью завершения комплексного опробования.

            При недостижении результатов комплексного опробования по вине Генерального заказчика считается, что Подрядчик выполнил свои обязательства по комплексному опробованию, при этом оборудование считается принятым Генеральным заказчиком.

            В этом случае Генеральный заказчик принимает необходимые меры для завершения комплексного опробования.

            15.6.    Вспомогательные объекты производственного назначения, указанные в пункте 3 Приложения № 22, для которых не требуется проведения комплексного опробования оборудования, принимается Генеральным заказчиком на основании актов по форме, приведенной в приложении № 4 СНиП 3.01.04-87.

            Дата подписания указанных актов является моментом перехода права собственности от Подрядчика к Генеральному заказчику и моментом возникновения задолженности Советской стороны.

            15.7.    Объекты жилищно-гражданского назначения принимаются Генеральным заказчиком на основании актов по форме, приведенной в Приложении № 5 с учетом пункт 4.14. СНиП 3.01.04-87 с участием Подрядчика.

            Дата подписания указанных актов является моментом перехода права собственности от Подрядчика к Генеральному заказчику и моментом возникновения задолженности Советской стороны.

            15.8.    Объекты, части объектов и пусковые комплексы промышленного назначения, указанные в приложении № 22.1., принимаются Генеральным заказчиком на основании актов по формам, приведенным в в СНиП 3.01.04-87.

            До 01.01.95. Генеральный заказчик и Подрядчик разработают и согласуют методику приема-передачи отдельных объектов технологического назначения входящих в состав пускового комплекса, с учетом существующего на Украине опыта по созданию рабочих подкомиссий. Методика будет составлена для технологических объектов, которые не могут быть приняты по отдельным актам рабочих комиссий.  

            Дата подписания актов по форме, приведенной в СНиП 3.01.04-87. является моментом перехода права собственности от Подрядчика к Генеральному заказчику и моментом возникновения задолженности Украинской стороны.

            16.       ГАРАНТИИ.

            16.1.    Генеральный заказчик гарантирует:

            – соответствие проектно-сметной документации существующим нормам и правилам, на момент разработки рабочей документации и передачу ее Подрядчику в сроки, предусмотренные графиком, указанном в Приложении № 5.1. к настоящему Дополнению Договора подряда;

            – соответствие оборудования, поставляемое Генеральным заказчиком и оборудования, закупаемого в третьих странах, техническим характеристикам, предусмотренным в проекте, и поставку его в сроки, предусмотренные проектом производства работ;

            – приемку Государственной приемочной комиссией 1 очереди Криворожского ГОКОРа в соответствии со СниПом  3.01.04-87. в срок, предусмотренный настоящим Дополнением к Договору подряда;

            – обеспечить электро-тепло энергией, газом и др. ресурсами в объемах согласованных с Подрядчиком на текущий год.

            16.2.    Подрядчик гарантирует:

            – исполнение проектов, рабочих чертежей и технической документации в соответствии с техническими заданиями, выданными Генеральным заказчиком и советскими нормами и правилами;

            – выполнение всех работ в сроки, определенные условиями настоящего Договора подряда, в объемах и с качеством предусмотренных рабочей документацией, утвержденной Генеральным заказчиком.

            – устранение в течение технически обоснованного срока недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика в гарантийный период эксплуатации, предусмотренный Договором подряда;

            – качественное изготовление поставленного им по советской документации оборудования.

            16.3.    Продолжительность гарантийного периода промышленных зданий и сооружений, входящих в состав объектов и пусковых комплексов, составляет 12 месяцев с даты подписания акта по форме, приведенной в приложении № 3 СНиП 3.01.04-87, не более 14 месяцев с даты получения Генеральным заказчиком извещения Подрядчика о готовности их к сдаче-приемке.              

            Продолжительность гарантийного периода технологического оборудования промышленных объектов составляет 12 месяцев с даты подписания акта по форме, приведенной в приложении № 2 СНиП 3.01.04-87. В случае необеспечения Генеральным заказчиком условий проведения индивидуальных и/или комплексных опробований гарантийный срок составляет 18 месяцев  с даты получения Генеральным заказчиком извещения о готовности Подрядчика приступить к индивидуальным испытаниям всего оборудования по объекту или пусковому комплексу.

            Продолжительность гарантийного периода вспомогательных объектов производственного назначения, жилых зданий и объектов соцкультбыта составляет 12 месяцев с даты подписания актов по формам, приведенным в приложениях №№ 4 или 5 соответственно СНиП 3.01.04-87, но не более 14 месяцев с даты получения Генеральным заказчиком извещения Подрядчика о готовности их к сдаче-приемке.

            16.4.    Если в гарантийный период выявится, что отдельные виды работ или отдельные единицы оборудования, или объектов в целом при условии их нормальной эксплуатации Генеральным заказчиком,  будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то уполномоченные Генерального заказчика и Подрядчика составят рекламационный акт в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Договору подряда, где в обязательном порядке фиксируется дата его устранения.

            16.5.    В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания рекламационного акта, документом по фиксированию обнаруженного дефекта является акт экспертизы, составленный экспертом Торгово-промышленной палаты СССР или другим незаинтересованным лицом, согласованным с Подрядчиком.

            16.6.    В случае, если Подрядчик в течение согласованного срока или в течение технически обоснованного срока, указанного в рекламационном акте, не заменит некачественное или не устранит дефекты, указанные в рекламационном акте, то Генеральный заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и заменить оборудование и устранить дефекты силами советских организаций за счет Подрядчика. Замененное оборудование возвращается Подрядчику.

            16.7.    Если в процессе гарантийной эксплуатации объектов будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их замене будут осуществлены Подрядчиком за его счет без увеличения стоимости Договора подряда.

            16.8.    Генеральный заказчик гарантирует, что технологический проект цеха производства окатышей, а также хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение, разработанные на основе украинской технологии и переданные Подрядчику, обеспечит технико-экономические показатели, предусмотренные проектом.

            16.9.    Генеральный заказчик несет ответственность за выданные Подрядчику к производству работ рабочие чертежи и сметы к ним.

            16.10.  Подрядчик обеспечит, в счет своего долевого участия, по согласованной сметной стоимости, поставку запасных частей к оборудованию, поставленному Румынией, на первый год эксплуатации комбината по перечню, предоставленному Генеральным заказчиком и согласованному Подрядчиком.

            16.11.  Подрядчик обеспечит,  в дальнейшем, поставку запасных частей для оборудования Румынского производства на основе годовых коммерческих контрактов с расчетом в свободно конвертируемой валюте, или по взаимной договоренности сторон другим путем расчета.

            16.12.  В случае выявления дефектов, возникших по вине Подрядчика, в течение гарантийного периода, срок действия гарантийного периода продлевается на период устранения выявленных дефектов (оборудования, объекта или пускового комплекса соответственно).

            16.13.  Продолжительность гарантийного периода для оборудования, не требующего монтажа, поставленного Подрядчиком, начинается со дня подписания акта о приемке оборудования Генеральным заказчиком.

            В отдельных случаях Заказчик и Подрядчик могут согласовать принятие в эксплуатацию отдельного оборудования, после выполнения Подрядчиком монтажа и проведения индивидуальных испытаний. В этих случаях, гарантийный период начинается с даты подписания акта рабочей комиссии по приемке оборудования.

            17.       ЦЕННЫЕ НАХОДКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ.

            17.1.    Все ценности, монеты, антикварные изделия и другие предметы, представляющие интерес с точки зрения геологии и археологии, обнаруженные на строительной площадке, являются собственностью СССР. Подрядчик принимает возможные меры предосторожности с тем, чтобы персонал не повредил какой-либо из этих предметов и сразу после их обнаружения и перед извлечением Генерального заказчика о такой находке. Стороны согласуют в пятидневный срок с даты извещения о находке порядок дальнейшего производства работ. Возникающие у Подрядчика в связи с проведением таких работ расходы и вытекающие из-за этого переносы сроков строительства, включая дополнительные затраты, идут за счет Генерального заказчика.

            В случае, если советской стороне станет известно о нахождении на территории строительной площадки предметов, представляющий археологический интерес, Подрядчик будет проинформирован об этом Генеральным заказчиком.

            18.       АРБИТРАЖ.

            18.1.    Стороны обязуются все споры и/или разногласия, возникающие во время использования настоящего Договора подряда или в связи с ним, решать, прежде всего, дружественным путем.

            18.2.    В случае задержки или невыполнения отдельных обязательств по строительству объектов КГОКОРа, соответствующие компетентные органы обеих стран незамедлительно будут принимать все необходимые меры для соблюдения графика строительства и ввода в эксплуатацию предусмотренных к строительству объектов КГОКОРа (Приложение № 1.1.) и других обязательств, вытекающих из настоящего Дополнения к Договору подряда.

            Все разногласия, связанные с толкованием и применением положений Договора подряда настоящего Дополнения к нему будут решаться в соответствии с процедурой, предусмотренной в проекте «Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций». согласованного между Правительством Румынии и Правительством Украины.

            18.3.    Все споры, которые Сторонам не удалось решить в порядке, указанном в пунктах 18.1 и 18.2. настоящего Дополнения, подлежат разрешению арбитражным путем в Арбитраже, установленном для этих споров в стране ответчика – Международная арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины и Международная арбитражная комиссия при торгово-промышленной палате Румынии в соответствии с регламентами соответствующих комиссий.

            19.       ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

            19.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору подряда, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

            19.2.    Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора подряда в результате непредвиденных и неотвратимых Стороной событий чрезвычайного характера.

            19.3.    Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору подряда вследствие обстоятельств, указанных в п.19.1., должна о наступлении этих обстоятельств, немедленно, но не позднее 10 дней с даты наступления, известить в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления должна известить другую сторону в письменном виде о прекращении обстоятельств.

            19.4.    Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности за полное или частичное неисполнение Договора подряда, должны быть удостоверены Торговой палатой или другими компетентными центральными органами соответствующей страны.

            19.5.    В случаях, предусмотренных п.19.1., сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору подряда отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. При этом уточненные сроки согласовываются Сторонами.

            19.6.    Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой возмещение убытков, причиненных неизвещением или несвоевременным извещением.

            19.7.    Если обстоятельства, которые освобождают Стороны Договора подряда от ответственности, продолжают действовать более 180 дней, дополнительный порядок и условия выполнения Работ будут определены в соответствии со ст.10 Двустороннего Соглашения от 29.12.1986 года.

                        20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

            20.1.    Все изменения или дополнения к настоящему Договору подряда будут считаться действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

            20.2.    Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору подряда третьим лицам без письменного согласия другой стороны, за исключением своих законных правопреемников.

            20.3.    Стороны гарантируют, что никакая информация и данные, переданные друг другу для исполнения работ, в том числе проектно-сметная документация, не будут представлены или переданы для ознакомления никаким иностранным юридическим и физическим лицам.

            20.4.    Техническая документация предназначается для изготовления оборудования только для Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных железосодержащих руд без права использования ее Подрядчиком для собственных нужд и поставок в другие страны.

            20.5.    Вся документация и переписка между Сторонами, связанная с выполнением настоящего Договора подряда будет вестись только на русском языке.

            20.6.    Подрядчику предоставляются такие же накладные расходы, как любой другой советской строительной организации, участвующей в строительстве объектов Министерства черной металлургии СССР.

            20.7.    Договор подряда вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему Договору подряда в полном объеме.

            20.8.    Все переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, противоречащем в изложенным в настоящем Договоре подряда, имевшим место до его подписания, теряют силу с даты подписания настоящего Договора подряда.

            20.9.    Все вопросы, не предусмотренные настоящим Дополнением к Договору подряда разрешаются на основании и в соответствии всех положений, изложенных в Многостороннем соглашении,  Двустороннем соглашении о сотрудничестве и Протоколом к нему, Соглашении об условиях пребывания и деятельности и в Протоколе от 5 мая 1994 года.

            20.10.  Все вопросы, которые не урегулированы настоящим Договором подряда, применяются статьей 1а, 2-4, 12, 15. 17, 25, 32, 34, 67а,(1, 2б,4), 67В2, 67г, 67д, (2-5), 71, 72/1, 3, 74, 76, 91, 93-102, 104, 1-5, 1-7, 108, 109 ОУП СЭВ 1068/1975 гг. в редакции 1979 г., а по вопросам, которые не урегулированы Постановлениями ОУП СЭВ 1968/1975 гг., в редакции 1979 г., применяются общие положения советского гражданского права.

            20.11.  Все приложения, предусмотренные в статье 21, настоящего Дополнения являются его неотъемлемой частью.

            20.12.  В течении 60-ти дней со дня написания Настоящего Дополнения, Стороны согласуют стоимость затрат на транспортировку привозных материалов и оборудования в соответствии со сметами, с распределением этих затрат в долю участия Генерального заказчика и Подрядчика.

            20.13.  По взаимному согласию Генеральный заказчик и Подрядчик могут вносить изменения в «Перечень объектов, сооружаемых организациями Румынии при строительстве Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд» в пределах доли участия Румынской стороны, которые не повлияют на сроки ввода комбината в эксплуатацию.

            20.14.  Функции Подрядчика на строительстве Криворожского ГОКОРа выполняют филиалы «Арком С.А.» Кривой Рог, «Арчиф С.А» Кривой Рог и «Узинэкспортимпорт С.А.» Кривой Рог.

            20.15.  Функции Генерального проектировщика Румынской стороны выполняет институт «ИПРОМЕТ С.А.»

            20.16.  Во всех статьях настоящего Дополнения к Договору Подряда, принятых без изменений, необходимо читать:

            «Украина» вместо «СССР»,

            «Румыния» вместо «СРР»

            «украинский» вместо «советский».

            20.18.  При изменении норм и правил, а также украинского законодательства, которые повлекут за собой изменение ранее выполненных или запроектированных работ, Генеральный заказчик имеет право просить Подрядчика выполнить необходимые в этом случае работы на основании проектно-сметной документации, согласованной с Подрядчиком.

            20.19.  При редактировании настоящего Дополнения использована нумерация статей Договора подряда № 63-08/00020-107 от 12 июня 1987 года, со следующими уточнениями:

             – «Остается без изменений», означает, что статья остается в дальнейшем действительной  в соответствии с формулировкой Договора подряда;

            – «Дополняется следующим текстом», означает, что текст из Договора подряда остается в дальнейшем действительным, к нему добавляется написанный в Дополнении текст;

            – Статьи, для которых сохранилась нумерация из Договора подряда, но изложены в новой редакции означает, что текст из Договора подряда теряет силу с даты подписания Дополнения и заменяется текстом из Дополнения;

            –  Статьи настоящего Дополнения с номерами, которые отсутствуют в Договоре подряда являются новыми статьями, действительными только с даты подписания настоящего Дополнения.

            21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА И ДОПОЛНЕНИЮ №      21.1.            Приложения №№ 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 остаются в редакции Договора подряда и сохраняет свою силу.           

            21.2.    приложения № 2 теряет свою силу с момента подписания настоящего Дополнения.

            21.3.    Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 20, 22, 23 заменяются соответственно на приложения №№ 1.1; 4.1; 5.1; 6.1; 8.1; 15.1; 17.1; 19.1; 20.1; 22.1; 23.1;

            Наименование Приложений к Дополнению № 1.

Приложение №1.1.   Перечень объектов, сооружаемых организациями                                                            Румынии при строительстве Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

            Приложение № 4.1.   График строительства.

            Приложение № 5.1.   График разработки рабочей документации.

            Приложение № 6.1.   Акт приемки выполненных  строительно-монтажных  работ

            Приложение № 8.1.   Перечень оборудования и материалов, поставляемых Генераль-

                                                ным заказчиком в счет своей доли участия.

            Приложение №15.1.График движения персонала Подрядчика.

            Приложение №17.1.Перечень СНипов и других нормативных документов, необхо-                                       димых для производства работ.

            Приложение №19.1.Схема генерального плана строительства объектов Подрядчика  Приложение № 20.1.Прочие работы и затраты, учитываемые в сводном сметном рас-                                      чете стоимости строительства.                                  

            Приложение № 22.1.Перечень объектов, принимаемых в эксплуатацию Рабочими                                                    комиссиями, ввод в действие которых необходим в процессе                                                    строительства по мере необходимости.

            Приложение № 23.1. О строительстве временных зданий и сооружений.

                                                Новые Приложения.

            Приложение № 24.1.Перечень металлоконструкций, для которых применяется                                                           переводной коэффициент 1.5.        

            Приложение № 25.1. Ежеквартальный сертификат.

            Приложение № 26.1. Счет по задолженности за объект, часть объекта, пусковой комп-

                                                лекс, принятый в эксплуатацию.

            Приложение № 27.1. Протокол окончания гарантийного периода.

            Приложения № 4.1; 8.1; 24.1 будут составлены и  взаимосогласованы в месячный срок с момента подписания настоящего Дополнения.

            22. УВЕДОМЛЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.   

            Уведомления и другие виды связи и корреспонденции, касающиеся условий настоящего Дополнения к Договору подряда, будут читаться действительными, если они сделаны в письменной форме, при доставке нарочным, авиапочтой или даны телеграммой, телексом или факсом, и до тех пор, пока не будет специально оговорено, должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным ниже :

            ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                           ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Дирекция строящегося                                              «Узинекспортимпорт С.А.» – Бухарест

Криворожского горно-                                             Бульвар Республики  32

обогатительного комбината

окисленных руд                                                         «Арком С.А.» – Бухарест

317710, Украина, г.Долинская                                 улица Вирджилиу  81

Кировоградской области                                          Телекс 11490 – Факс 3120129

Промплощадка КГОКОРа

23/02/2011 Posted by | CIM KRIVOI ROG, Ciocoii de serviciu, Diverse, Securistii vechi si noi | 16 comentarii

Bani noi pentru găuri vechi de la bugetul sărăcit al României

Studiu de caz – CIM Krivoi Rog

Prădarea naţională continuă sub guvernarea Boc fără nicio jenă. În timp ce premierul aprinde fumigene marca Traian Băsescu în ochii contribuabilului, camarila portocalie aruncă aiurea banul public fără a da nicio socoteală. De fapt, banii sunt direcţionaţi atât vechii, cît şi noii Securităţi. Este de notorietate faptul că în timp ce bugetarii obişnuiţi strâng cureaua de li s-a lipit buricul de şira spinării, guvernul Boc a suplimentat bugetele serviciilor secrete, cele mai mari din Uniunea Europeană la această oră ( de trei ori mai numeroase decât Securitatea ceauşistă). În acelaşi timp, de la punga goală a României sunt alocate sume importante firmelor vechii Securităţi, mai precis ARCOM S.A., UzinExport S.A., şi ARCIF S.A. Trei firme cu activităţi în domeniul construcţiilor externe şi al comerţului exterior, ale căror arhive speciale explică îmbogăţire multora dintre mogulii postdecembrişti. Scrisoarea trimisă de un contribuabil premierului Emil Boc dezvăluie o parte din fondurile pe 2010, alocate proiectului falimentar de la Krivoi Rog (unde firmele de mai sus sunt prezente doar de formă), o investiţie externă în care România a băgat sute de milioane de dolari fără să primească nimic. Şi unde se bagă fonduri de la bugetul de stat, fără nicio finalitate, lucrările din combinat fiind stopate de mai bine de 14 ani. Autorul scrisorii a identificat sumele aiuristice alocate la capitolul 8001”Acţiuni Generale, Economice, Comerciale şi de Muncă Post Aderare” din Bugetul României. Deşi suma nu pare importantă, fiind vorba de peste 5 milioane de lei (1,7 milioane de dolari), ne întrebăm câte astfel de găurele ascunse sub denumiri pompoase, ciuruiesc bugetul sărăcit al României ?

 “Stimate Domnule Prim-Ministru,stimati senatori si deputati,

 În sfârşit, domnul Preşedinte Traian Băsescu a promulgat Legea Bugetului de Stat pentru 2010, lege publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 60, din 27 ianuarie 2010.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Cap. Scap. Par.  Gr./Titlu Art. Alin.         Denumire indicator       2008      ex.2009      pr. 2010     cr./descr.

8001                                                                ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

                                                                                COMERCIALE SI DE MUNCA 

                                                                                     POSTADERARE                                           58.499             487.885          734,01

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI                        -1.778.522            10                -100,00

65    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE  PROGRAMELOR CU FINANTARE                     RAMBURSABILA        76.833              65.840          -14,31

70    CHELTUIELI DE CAPITAL                      141.137        212.253              25.333          -88,06

71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE   141.137        107.253              25.333          -76,38

72                              TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                               105.000

79              OPERATIUNI FINANCIARE   13.752     4.378        5.185   18,43

80              TITLUL XV IMPRUMUTURI    4.055     4.378        5.185   18,43

                                                                                                                     (mii lei)             

Nu au ajuns cele peste 20 de milioane de dolari risipiţi cu acest obiectiv, de aproape 14 ani de când s-au sistat complet lucrările ? Un million şaptesute de mii de dolari se duc şi anul acesta la Krivoi Rog, adică pe apa sâmbetei, pentru a menţine 3 filiale cu un personal de 80 de oameni, din care 50 de paznici şi electricieni şi 30 de TESA care nu ştiu cum să-şi omoare timpul, într-un program de alăptat de 5-6 ore maximum. Şi asta pentru că nu am vrut să facem ceea ce trebuia făcut încă din 1998. Aşa cum au facut nemţii. Să predam obiectivul în paza integrală a beneficiarului şi să ne prezentăm doar la negocierile pentru stingerea datoriei Ucrainei faţă de România pentru acest obiectiv”, arată autorul în scrisoare.

 Vrăjeala Boc pe banul public

Cu alte cuvinte, declaraţiile aprige ale clanului Băsescu-Boc despre măsurile de reducere drastică a cheltuielilor bugetare s-au referit doar la pensii şi disponibilizări din aparatul bugetar, nu la reducerea cheltuielilor bugetare aiuristice, ca investiţia falimentară CIM Krivoi Rog din Ucraina. În acest caz punctual, specialiştii lui Boc nu numai  că nu au redus cheltuielile bugetare, ba mai mult, au alocat bani suplimentări faţă de bugetul pe anul 2009. Nu este vorba doar despre angajaţii filialelor ARCOM, UzinExport sau ARCIF din Ucraina, ci şi despre salariaţii ministerelor de resort care pierd timpul cu situaţiile stocurilor din şantier şi din ţară (grafice color, prognoze, etc), cu verificarea deconturilor lunare, trimestriale şi anuale, avizarea acestor deconturi pentru a da verdictul “BUN DE PLATĂ” şi a altor activităţi conexe.

“ Câţi oameni de la UZINEXPORT SA, ARCOM SA, ARCIF SA, MINISTERUL ECONOMIEI ŞI MINISTERUL FINANŢELOR sunt plătiţi tot din banul public, pentru că sunt prinşi în organigrama obiectivului Krivoi Rog şi se ocupă “foarte serios” de activităţile care se desfăşoară pe platforma combinatului, activităţi pe care le monitorizează, le verifică (DOAR SCRIPTIC, sper că nu v-aţi închipuit că le verifică şi la faţa locului, conform prevederilor HG 643/1999 şi HG 290/2001) şi le avizează FAVORABIL !!! De ce, de mai bine de jumătate de an, Ministerul Economiei evită să-mi transmită informaţiile solicitate, conform Legii 544/2001, privind accesul la informaţii de interes public, şi anume deconturile trimestriale pe categorii de activităţi ale filialei ARCOM-Krivoi Rog ? Ce cheltuieli umflate şi justificate doar prin chitanţe false trebuiesc ferite de ochii contribuabilului, care vrea şi trebuie să ştie, transparent, cum este cheltuit banul public, şi mă amână cu tot felul de motive puerile ? Nu credeţi că a sosit momentul să puneţi capăt acestei risipe şi batjocuri a banului public? Vă rog din suflet şi respectuos să aveţi bunăvoinţa şi amabilitatea de a-mi explica şi mie care sunt raţiunile care stau la baza acestui refuz categoric de a elimina complet cheltuielile bugetare cu obiectivul Krivoi Rog sau măcar de reducere drastică a lor. Ce interese şi ale cui se ascund în spatele acestui refuz categoric ? Cu speranţa că voi primi un răspuns, în spiritul transparenţei totale în ceea ce priveşte cheltuirea banului public, vă multumesc anticipat pentru înţelegere”, adaugă autorul.

 “Specialităţi” la adăpostul firmelor Securităţii

 Greu de răspuns la întrebările contribuabilului curios. O explicaţie a prelungirii jafului de la CIM Krivoi Rog, ar fi faptul că firmele responsabile cu investiţia externă au lucrat cu Securitatea comunistă. Presa centrală a prezentat informaţii despre numeroase operaţiuni speciale derulate prin firma de comerţ exterior UzinExport S.A, fostă UzinExportImport, dar şi sub acoperirea numeroaselor obiective ridicate în străinătate de firmele de construcţii ARCOM S.A. şi ARCIF S.A. La sfârşitul anilor ’60, vreme de 2-3 ani, operaţiunile erau duse la îndeplinire prin firma ARO Construct (inclusiv filiala din Craiova), apoi ARCOM şi ARO au funcţionat în paralel. La vremea aceea, director general ARO Construct era inginerul Puicălău, inginer şef era Adomnica Constantin, iar contabil şef Coravu Cornel. Treptat, ARCOM a preluat toate obligaţiile externe şi angajaţii ARO. Apoi, ARCOM a intrat sub controlul firmei ICE Dunarea Galati, unde era contabilitatea vechii Securităţii. Toţi salariaţii români din străinătate se prezentau cu adeverinţele de valută la semnat, la ICE Dunarea Galati . Mai aproape de zilele noastre, înainte ca George Becali să preia ARCOM S.A., preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost Florescu Florian, despre care colegii săi spun că este colonel de Securitate. Florescu venise la ARCOM tot de la ICE Dunărea S.A. Printre altele, Florescu a fost vreme îndelungată paznicul arhivei speciale ARCOM, unde erau contabilizate multe dintre operaţiunile speciale ale Securităţii în lume. În 1988, datorită contractului mamut cu Uniunea Sovietică CIM Krivoi Rog, destinat exclusiv Combinatului Siderurgic de la Galaţi, a luat fiinţă filiala ARCOM Galaţi. ARCOM şi Uzin au mers braţ la braţ în mai toate marile obiective industriale şi militare ridicate de România în străinătate în ultimii 30 de ani. Pe spaţiul arab, în spatele fabricilor de tot felul, se trimitea armament, iar în Occident, Securitatea planta microfoane în hotelurile şi sediile ambasadelor ridicate de constructorii români. În general, contractele din ţări ca Germania Federală, erau câştigate de firme KGB, care le subcontractau firmelor româneşti. Fostul director general ARCOM S.A. Mocanu (decedat) era prieten la cataramă cu fostul premier rus Cernomîrdin.   Salariaţii ARCOM povestesc că toate obiectivele ridicate în Libia sau Irak erau predate mai întâi firmei Uzin, care făcea predarea finală către beneficiarul final. De notorietate este obiectivul militar Saad 24 de la Mosul, districtul Ninevah din Irak sau fabricile de ciment de la Al Qaim sau Sînjar, finalizate de români la mijlocul anilor ‘80. Saad 24 este un obiectiv militar uriaş cu peste 824 de “obiecte” în componenţă şi a fost coordonat de actualul general în rezervă Decebal Ilina, la vremea aceea ofiţer sub acoperire DIA în cadrul UzinExportImport.

16/02/2010 Posted by | CIM KRIVOI ROG, Securistii vechi si noi | Un comentariu