AntiMafia

Un blog pentru neliniştea dumneavoastră

Cum s-au secretizat jaful național și hoția în România ? Prin decrete care nu există

Decretul care a reglementat investiția românească CIM Krivoi Rog a fost secretizat de comuniști și așa a rămas.

Știre – Luni, 26 august 2013, 19:43

 Vosganian merge la Kiev pentru negocieri privind recuperarea investiţiilor României în Krivoi Rog

foto VALERIU TANASOFFMinistrul Economiei, Varujan   Vosganian, va efectua marţi o vizită oficială la Kiev pentru a relua negocierilor cu partea ucraineană în vederea recuperării cheltuielilor efectuate de România în cadrul participării la construirea combinatului minier de la Krivoi Rog.

„Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, va efectua, marţi, 27 august, o vizită oficială la Kiev, însoţit de o delegaţie guvernamentală română„, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Economiei şi citat de Mediafax. Înainte de 1989, România a investit în combinat circa 800 milioane dolari. Lucrările de construcţie la Krivoi   Rog au fost iniţiate de Uniunea Sovietică, în anul 1983, dar nu au fost finalizate. După dezmembrarea URSS, Ucraina a primit 56,8% din acţiuni, România 27% şi Slovacia 18,2%. În ultimii ani autorităţile de la Bucureşti au anunţat în mai multe rânduri că vor să renunţe la participaţia deţinută la combinatul din Ucraina. În urmă cu trei ani, ministrul Economiei de atunci, Adriean Videanu, afirma că România ar putea vinde participaţia deţinută la combinatul de la Krivoi Rog către ArcelorMittal, acţionarul majoritar al unităţii.

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

Decret

 

Privind unele măsuri pentru construirea obiectivelor ce constituie cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea în U.R.S.S   a combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1– Contractele externe pentru realizarea, în conformitate cu prevederile Convenției privind colaborarea la construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, a obiectivelor ce revin părții române în contul cotei sale de participare, se încheie, cu organizațiile societice de resort, de către Intreprinderea de comerț exterior Uzinexportimpori, în calitate de furnizor general extern, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM, în calitate de antreprenor general extern și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, în calitate de antreprenor de specialitate, denumite prin documentele și în relațiile cu partea sovietică „Antreprenor”.

Image1La realizarea obiectivelor prevăzute în alineatul 1, mai participă, în condițiile legii:

-Institutul de proiectări metalurgice IPROMET, din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, în calitate de proiectant general;

-Centrul de studii și proiectare pentru construcții în stăinătate ROMPROIECT, din subordinea Ministerului Construcțiilor Industriale – Departamentul pentru Construcții în străinătate, în calitate de proiectant de specialitate pentru construcții civile și organizare de șantier;

-Centrala industrială de utilaj metalurgic și prese Iași, din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, în calitate de furnizor general intern pentru livrările de utilaje și echipamente tehnologice destinate exportului complex;

-Alte unități românești care vor fi nominalizate de ministerele economice la cererea Ministerului Industriei de Utilaj Greu și a Ministerului Construcțiilor Industriale.

Unitățile prevăzute la alineatele precedente vor asigura, pe baza contractelor ce se vor încheia potrivit obiectului lor de activitate și atribuțiile ce le revin, la termenele rezultate din graficele încheiate cu partea sovietică, elaborarea proiectelor, livrarea utilajelor și echipamentelor.tehnologice, a construcțiilor metalice, prefabricatelor

și altor materiale necesare realizării lucrărilor de construcții-montaj, precum și efectuarea unor prestări de servicii pentru executarea „la cheie” a obiectelor ce constituie cota d eparticipare a Republicii Socialiste România la construirea combinatului.

Art.2 –Comitetul de Stat al Planificări va prevedea în planurile anuale în mod distinct pentru fiecare minister, centală, întreprindere sau institut de proiectare, sarcinile ce revin acestora pentru realizarea în termen a livrărilor de utilaje, materiale, prefabricate și construcții metalice, a proiectelor și lucrărilor de construcții-montaj.

Art3.  –Unitățile de bază din strănătate prin care se realizează lucrările de construcții-montaj legate de construirea obiectelor Combinatului de la Krivoi Rog sunt brigăzile, antreprizele și alte unități de specialitate, organizate potrivit legii.

Art.4 –Pentru îndeplinirea pe teritoriul URSS a atribuțiilor Intreprinderii de comerț exterior Uzinexportimport, în calitate de furnizor general extern, privind asigurarea contractării, derulării și urmăririi livrărilor pentru fiecare obiect în parte, rezolvării problemelor legate de primirea, depozitarea, premontajul și predarea la montaj a utilajelor, echipamentelor și construcției metalice, asigurarea asistenței tehnice la montaj, transportul și vămuirea mărfurilor, se înființează Filiala Uzinexportimport, unitate fără personalitate juridică, cu sediul pe platforma șantierului Combinatului K rivoi Rog, având structura organizatorică potrivit Decretului nr. 136/1984, anexa 1.e, cu un număr maxim de 37 posturi. Pentru asigurarea coordonării tuturor lucrărilor de proiectare, implementării în proiectul sovietic a utilajelor și echipamentelor românești, a secțiilor tehnologice adaptate posibilitățior de execuție ale părții române, a avizării documentației de execuție de către partea sovietică și rezolvării în mod operativ a tuturor problemelor și modificărilor pe parcursul proiectării, se crează grupa română de proiectare cu sediul la Krivoi Rog, condusă de un inginer șef și formată din maximum 15 specialisști și proiectanți care, din punct de vedere al relațiilor cu partenerul sovietic, se subordonează Filialei Uzinexportimport Krivoi Rog.

Art.5 –Interprinderea de utilaj greu și de transoprt pentru construcții în străinătate București va putea organiza; potrivit legii, o stație de mecanizare, unitate fără personalitate juridică, cu sediul pe platforma șantierului Combinatului K rivoi Rog.

Art.6 –Pentru coordonarea, urmărirea și controlul îndeplinirii de către toate ministerele economice, centrale, instituite de proiectare și întreprinderile participante din țară a sarcinilor ce revin acestora prin plan pentru construirea Combinatului Krivoi Rog în subordinea Consiliului de Miniștri.

Numărul și structura personalului Grupului permanent de coordonare sunt prevăzute în anexa nr.1.

În vederea asigurării unitare a relațiilor cu partea sovietică și urmăririi îndeplinirii obligațiilor ce decurg din documentele și contractele de antrepriză în legătură cu realizarea Combinatului Krivoi Rog, precum și pentru coordonarea activităților românești din URSS, participante la realizarea acestui obiectiv, se organizează Colectivul de coordonare Krivoi Rog al Grupului permanent de coordonare, care își desfășoară activitatea pe platforma Combinatului Krivoi Rog.

În relațiile cu organizațiile sovietice Colectivul de coordonare  Krivoi Rog poartă denumirea „Direcției Antreprenorului român”.

Colectivul de coordonare     Krivoi Rog este format din directorul Filialei Uzinexportimport, directorii antreprizelor ARCOM, ARCIF, Stației de mecanizare și șeful grupei român de proiectare și este condus de un director, care în relațiile cu partea sovietică poartă denumirea de director general. Numirea directorului grupului se face prin ordin al primului ministru.

În limitele competențelor stabilite de Interprinderea de comerț exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, Colectivul de coordonare este reprezentantul unic al unităților românești în relațiile cu partenerii sovietici și cu organele și autoritățile centrale sau locale, pentru urmărirea respectării convențiilor încheiate și a derulării contractelor externe, precum și pentru coordonarea realizării lucrărilor ce revin unităților românești.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Colectivului va putea utiliza un număr restrâns de personal până la mazimum 24 posturi din cele existente la unitățile pe care le coordonează (Antreprizele ARCOM și ARCIF, Filiala Uzinexportimport, Stația de mecanizare).

Art. 7 –Personalul din brigăzile, antreprizele, Colectivul de coordonare, Filiala Uzinexportimport Krivoi Rog  și celelalte unități românești care concură la realizarea obiectivelor de la Krivoi Rog, va fi retribuit în acord global, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr.133/1984 privind retribuirea în acord global a personalului care execută lucrări de construcții-montaj în străinătate.

Nivelul retribuțiilor tarifare în ruble sovietice și al îndemnizațiilor în lei pentru personalul român care lucrează în URSS sunt cele prevăzute în aneza nr.2.

Cotele maxime de retribuire în străinătate și indemnizațiile în țară pentru personalul antreprizelor și al Grupului de coordonare sunt cele prevăzute în anexa nr.3.a; iar pentru cel al Filialei Uzinexportimport în anexa nr.3 b.

Cotele se defalcă pe ani, trimestre și unități, în așa fel încât să se asigure fondurile necesare plății integrale a retribuțiilor tarifare, în valută și îndemnizațiilor în țară în le pentru personalul normal a fi retribuit pe cote, în condițiile realizării integrale a planului.

Cotele sunt medii pe toată durata desfășurării lucrărilor de la Krivoi Rog și se defalcă potrivit alineatului precedent de către Biroul executiv al Departamentului pentru Construcții în Străinătate din Ministerul Construcțiilor Industriale,respectiv de către Ministerul Industriei de Utlaje Greu, care vor asigura încadrarea în cotelr medii aprobate.

Cotele pentru determinarea fondului de retribuire a personalului din Departamentul pentru Construcții în Străinătate, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în stăinătate ARCIF, se stabilesc anual, potrivit prevederilor Decretului nr. 137/1984, prin planul anual.

Art.8 –Cheltuielile pentru retribuțiile, îndemnizațiile, cazarea și administrativ- gospodărești pentru activitatea Grupului permanent de coordonare și șefului Colectivului de coorddonare, se suportă de către Intreprinderea de comerț exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcții-montaj ARCOM și Antrepriza română de construcții pentru îmbunătățiri funciare în străinătate ARCIF, proporțional la realizarea obiectelor combinatului.

Art.9 –Pe durata cât datorită condițiilor climatice nu se poate lucra la anumite obiecte în condiții de eficiență economică și nici nu se poate asigura front de lucrul la late obiecte sau activități, parte din personalul muncitor poate reveni temporar în țară, urmând ca pe această perioadă să-și efectueze concediul de odihnă, după care va fi repartizat să lucreze în țară la unitatea d ela care a fost detașat, sau la alte unități.

Cheltuielile legate de transport și drepturile personalului pe durata transportului se suportă de către unitatea de comerț exterior trimițătoare.

Art.10 –Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr.367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea rațională a personalului din unitățile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr.128/1986, nu se aplică în anul 1987 posturilor din aparatul unităților la care și de la care se transferă personalul, ca urmare a aplicării prezentului decret.

Art.11 –S e autoriză Banca Română de Comerț Exterior să acorde furnizorului general extern, antreprenorului general și antreprenorului de specialitate credite în lei cu dobândă de 3% pe an, pentru plata proiectelor elaborate și efectuarea cheltuielilor necesare livrăriloe de utilaje și executarea lucrărilor de construcții-montaj, precum și pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activității ce se desfășoară în străinătate.

Creditele se acordă în limitele prevederilor din notele de fundamentare a eficienței; notele se întocmesc  pe obiecte sau grupe de obiecte pe măsură primirii documentației de execuție și se aprobă potrivit legii.

Până la aprobarea notelor de fundamentare se acordă credite sub formă de avans în limita unei cote de 20% din valoarea cheltuililor în lei și valută prevăzute în Nota privind principalele elemente ale eficienței participării R.S. România la construirea Combinatului minier Krivoi Rog.

Se aprobă suplimentarea planului de credite al Băncii Române de Comerț Exterior pe anul 1987 cu sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor legate de realizarea proiectelor, utilajelor și lucrărilor în conformitate cu graficele de execuție aprobate de către Ministerul Construcțiilor Industriale și Ministerul Industriei de Utilaj Greu și pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activității din străinătate pe anul 1987.

Dobânzile calculate pe perioada creditării se plătesc odată cu rambursarea creditelor, prin importul de minereu de fier.

Art.12 –Se autoriza Banca Română de Comerț Exterior, ca din disponibilitățile de ruble tranferabile la Banca Internațională de Colaborare Economică să asigure furnizorului general extern, antreprenorului general și antreprenorului de specialitate, inclusiv pentru anul 1987, sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor în ruble, în limitele stabilite anual prin planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, prevăzute în balanța de plăți externe la capitolul „cheltuieli pentru acțiuni de cooperare” și defalcate pe categorii de cheltuieli comerciale și necomerciale, în condițiile prevăzute la art.11.

Art.13 – La recepția și darea în folosință a obiectivelor construite, Interprinderea de comerț exterior Mineralimportexport preia de la furnizorul general extern, antreprenorul general și de la antreprenorul de specialitate, creditele acordate și dobânzile aferente calculate pe perioada construirii acestora, pe care le rambursează pe măsura efectuării importului de minereu de fier livrat de URSS în contul datoriei sale pentru participarea Republicii Socialiste România la realizarea combinatului, la termenele și în proporțiile ce se vor stabili prin contractele de import. Dobânzile se includ în prețul în lei al minereului importat, care se va deconta beneficiarilor interni conform Legii nr.12/1980.

Art. 14 –Utilajele tehnologice, construcțiile metalice, prefabricate, materialele și celelalte produse și mijloace necesare construirii obiectivului, inclusiv materialele preluate prin planul de export, se vor livra de către unitățile producătoare din țară la prețuri interne legal aprobate, iar raportarea la export se va face conform Legii nr.12/1980,  la prețurile externe rezultate din prețurile de deviz în ruble transferabile, în conformitate cu prevederile Convenției de colaborare la construirea combinatului și pe baza cursurilor de revenire legal aprobate pentru acest obiectiv.

Art.15.-Unitățile furnizoare din Republica Socialistă România poartă răspunderea calității materialelor și furtirilor, în care scop, la plata facturilor se va reține o garanție de 10% din valoarea acestora, până la recepția lucrărilor executate. Garanția reținută nu operează asupra indicatorului producție marfă vândută și încasată; pe durata de reținere a garanției unitățile primesc credite cu dobândă de 2%pe an, de la unitățile finanțatoare ale Băncii Naționale. Dobânda se prevede prin notele de fundamentare a eficienței economice ce se întocmesc de întreprinderile de comerț exterior și se plătesște întreprinderilor furnizoare odată cu restituirea garanției reținute.

Reducerile operate de beneficiarul sovietic și contravaloarea remedierilor datorate calității unor materiale și furnituri necorespunzătoare, vor fi recuperate de la furnizorii interni, diminuându-se în mod corespunzător volumul producției marfă vândută și încasată și respectiv al realizărilor la export al acestora în perioada efectuării reducerii.

Art.16 –Pentru exportul destinat realizării obiectelor Combinatului Krivoi Rog, Comitetul de Stat al Planificării, pe baza propunerilor ministerelor participante prin întreprinderile de comerț exterior la executarea obiectelor ce revin părții române, va cuprinde în planurile anuale valori de export pentru utilaje, echipamente, construcții metalice și alte materiale atabilite pe baza prețurilor rezultate din devizele sovietice , calculate în ruble tranferabile cu aplicarea  coeficienților de transformare prevăzuți în Convenția privind colaborarea la realizarea acestui obiectiv.

Art.17 –Se aprobă contractarea și achiziționarea utilajelor de construcții și mijloacelor de transport prevăzute în anexa nr.4, în vedera completării dotării Intreprinderii de utilaj greu și de transport pentru construcții în străinătate aparținând Ministerului Construcțiilor Industriale.

Finanțarea mijloacelor de la alineatul precedent se va face din rezerva de plan.

Art 18 –Drepturile personalului muncitor și obligațiile unităților transmițătoare și ale personalului muncitor prevăzute în Decretul nr.133/1984 se aplică și pentru activitatea privind participarea la construirea Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide de fier de la Krivoi Rog.

Personalul român care participă în URSS  la realizarea combinatului, beneficiaza de prevederile art.9 și 12 ale Decretului nr.63/1985.

Art.19. – Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul de Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în indicatorii  din planul național unic și bugetul de stat pe anul 1987.

Art.20 – Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

NICOLAE  CEAUSESCU

PREȘEDINTELE

REPUBLICII SOCIALISTE  ROMÂNIA

București, 5 iunie 1987

Nr.156

Expunere de motive

La 29 decembrie 1986 a fost semnată la Moscova Convenția între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea la construirea pe teritoriul URSS a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog.

În conformitate cu prevederile acesteia, cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea investiției Combinatului Krivoi Rog este, corespunzător cantității de minereu solicitate,  de 26,7% din valoarea totală a investiției, ceea ce reprezintă 782,2 mil. ruble transferabile, din care lucrări de construcții-montaj 447,0 mil.ruble.

Principalele obiective repartizate spre execuție parții române sunt: fabrica de pelete, gospodăria de slam, unele obiecte auxiliare, locuințe cu o suprafață desfășurată de 114,8 mii metri pătrați, dotări social-culturale aferente șu un spital de 250 locuri.

Pentru realizarea acestor obiective, partea română va livra și pune în operă circa 59 mii tone utilaje tehnologice, 72 mii tone construcții metalice, 320 mii metri cubi prefabricate din beton, 21 mii tone conducte și armături,  mii tone ciment și alte produse; va realiza un volum de circa 60 mil. mc. terasamnete la gospodăria de slam, lucrare care se realizează cu un grad ridicat de mecanizare.

Pentru regelementarea participării unităților românești la îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prevederile convenției de colaborare la realizarea combinatului , am elaborat proiectul de decret alăturat, care cuprinde în principal următoarele:

–       nominalizarea unităților românești paricipante la proiectarea și realizarea combinatului;

–       organizarea întregii activități de construcții-montaj în străinătate potrivit principiilor și prevederilor decretelor Consiliului de Stat nr.137 și 138/1984;

–       organizarea unui grup permanent în subordinea Consiliului Miniștri , pentru coordonarea, urmărirea și controlul îndeplinirii de către toate ministerele, centralele, institutele de proiectare și interprinderile participante din țara a sarcinilor ce revin acestora;

–       organizarea unui colectiv de coordonare cu sediul pe platforma Krivoi Rog în subordinea directă a grupului permant de coordonare, având ca principal obiect de activitate asigurarea relațiilor cu partenerii de contract  și autoritățile sovietice precum și coordonarea activității unităților românești participante la realizarea Combinatului;

–       organizarea unei filiale Uzinexportimport cu sediul la Krivoi Rog și a unei stații de mecanizare aparținând Interprinderii de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate;

–       organizarea grupei române de proiectare cu sediul la Krivoi Rog care să asigure coordonarea tuturor lucrărilor de proiectare și implementarea în proiectele sovietice a uti;ajelor și echipamentelor românești;

–       stabilirea nivelului retribuțiilor în ruble sovietice și a îndemnizațiilor în lei pentru personal muncitor român;

–       acordarea, potrivit prevederilor convenției de colaborare, de credite cu dobândă de 3% pe an pentru livrările din țară și lucrările care se realizează în străinătate pe toată durata de execuție, până la darea în exploatare a obiectelor combinatului și a celorlalte obiecte care se construiesc, data la care începe rambursarea creditului prin livrări de minereu.

Proiectul de decret prevede de asemenea, aplicarea și pentru lucrările de la K rivoi Rog a unor relementări prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr.63/1985 privind unele măsuri referitoare la construirea de obiective în industria gazelor din Uniunea Republicii Sovietice Socialiste.

În vederea relementării celor de mai sus, am întocmit proiecteul de decret, pe care dacă sunteți de acord, vă rugăm a-l semna.

Propunem ca , după aprobare decretul și anexele să nu fie publicate în Buletinul Oficial al R.S. România, având în vedere caracterul de secret de serviciu și să fie comunicat ministerelor și celorlalte organe prevăzute în anexa.

Proiectul de decret a fost dezbătut și însușit de birourile executive ale consiliilor de conducere ale Ministerului Industriei de Utilaj Greu și Ministerul Construcțiilor Industriale.

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9 Image10 Image11

pag1 pag2 pag3

27/08/2013 Posted by | CIM KRIVOI ROG | Un comentariu

Ce trebuie să ceară ministrul Varujan Vosganian la Kiev

 

JAFUL NATIONAL IN FORMA CONTINUATA – LECTIA DE CIM KRIVOI ROG

MOTTO :

„Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, va efectua, marţi, 27 august, o vizită oficială la Kiev, însoţit de o delegaţie guvernamentală română”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Economiei şi citat de Mediafax.

 • Kaghebistul a dictat textul contractului de antrepriza
 • Documente de baza au disparut dupa ’89
 • Teoria combinatului de la Krivoi Rog pentru organele de ancheta
 • Apartamente in locatie ARCOM, vile in Snagov si in Baneasa pentru smecheri
 • La negocierile externe, “ profesionistul “ a borat pe masa oficiala
 • Ce nu s-a facut pentru recuperarea sutelor de milioane de dolari
 • Protocolul Zero nu exista !
 • Valoarea de vanzare a combinatului catre Mital nu ar trebui sa fie mai mica decat valoarea metalului  inglobat, evaluat ca “fier vechi”
 • Serviciile secrete, ministerele si antreprenorii se fac vinovati de subminarea economiei nationale

Sedinta multilaterala in care s-a stabilit primul contract de antrepriza CIM Krivoi Rog a fost incendiara. In capul mesei, din partea URSS,  un kaghebistcombinat3 batran numit Rosenstrach. Rus de origine evreiasca. In timp ce specialistii din tarile participante se ciondaneau pe cate o halca din marele nimic, Rosenstrach atipea in capul mesei. A vazut multe la viata lui. Ochii i se inchideau. Barbia ii cadea in piept, iar obrajii pufaiau regulat. Din cand in cand, cate un “papagal” mai galagios il facea sa tresara. Satul de atat garagata,  kaghebistul mormai amenintator “Tiha ! ( Liniste ! )”. In sala se auzea musca. Cu un gest ferm catre scribul din dreapta sa, zise : “Pisete ! ( Scrie ! )”. Si  fara sa tina seama de ce s-a discutat la masa oficiala, a dictat textul contractului. Asa au vrut muschii lui. Afacerea Krivoi Rog incepuse. Romania s-a inghesuit la miere si a ramas cu buza umflata. Sute de milioane de dolari au intrat in combinat si probabil ca nu se vor mai intoarce  la bugetul tarii. De ceva vreme, se acrediteaza ideea ca grupul siderurgic LNM Holding, detinut de miliardarul Lakshmi Mital, e un fel de inger salvator al investitiei. Va cumpara combinatul si va pune pe picioare investitia. Adevarul este ca functionarea in conditii de eficienta ( nu constructia ) combinatului nu mai este posibila . Tona de pelete produsa la CIM Krivoi Rog trebuia sa coste cam 30 de ruble transferabile ( Rbl. Tr. ), pe vremea URSS. In conditiile in care materia prima reprezenta zero la costuri. Acum muntii de steril apartin cuiva si au o valoare. Gazul si energia electrica veneau de la sovietici. Pe nimic. Astazi, totul costa. Tona de pelete ar fi prea scumpa. Reprezentantii Mital in Romania ne-au declarat ca achizitionarea combinatului a ramas la nivel de intentie. SIE si SRI ne-au dat de inteles ca CIM KRIVOI ROG este o afacere prea complexa. O gaura de peste un miliard de dolari ! Nu e de nasul ziaristilor. Au dormit in cizme. Alaturi de ministere si antreprenori, se fac vinovati de subminarea economiei nationale.

NOTA DE FUNDAMENTARE A  CIM KRIVOI ROG A DISPARUT DUPA ‘89

Romania a fost fortata sa adere la Conventia Multilaterala , in cadrul sedintelor CAER. URSS  conditiona livrarile de concentrat, aglomerat si pelete la Combinatul Siderurgic Galati, de aceasta participare. S-a stabilit ca timp de 10 ani de la punerea in functiune ( PIF ), Romania va primi anual 3 milioane de tone de pelete din productia combinatului de la Dolinskaia, deci 30 de milioane de tone de pelete in contul cotei sale de participare. Conventia Bilaterala Romano-Sovietica  a fost bazata pe  Nota de Fundamentare intocmita, promovata, sustinuta si gestionata de fostul MCECEI. Documentul a disparut imediat dupa  1989.

 Nota avea avizele :

–         proiectant general IPROMET

–         proiectant de specialitate ISPIF

–         antreprenor general ARCOM

–         antreprenor de specialitate ARCIF

–         furnizor general intern CIUMP Iasi – pentru utilajele livrate in contracte de comert exterior

–         MCECEI ( imputernicit al statului roman sa semneze conventia ), MATGF, MCInd, CSP, Mmet si CC al PCR.

cim krivoi rogNota de fundamentare s-a bazat pe proiectul tehnic sovietic ( PT ),  pe studiul tehnico-economic ( STE ), puse la dispozitie si pe ofertele participantilor care au avizat-o. Pentru fundamentarea cadrului juridic si delimitarea responsabilitatilor, in baza Conventiei Bilaterale, au fost elaborate acte normative interne. Decretul Consiliului de Stat nr. 156 / iunie 1987 care defineste participantii la realizarea afacerii, cu responsabilitati clare si precise, modul de coordonare interna si externa, organizare si organigrame. Imputerniceste intreprinderile de comert exterior ARCOM, UZINEXPORTIMPORT si ARCIF sa semneze contractul de antrepriza ca cea mai importanta componenta a afacerii Krivoi Rog. Decretul a fost intocmit, promovat si sustinut de MCInd si s-a bazat in principal pe decretul 242/1974 si decretul 138/1976.Conventia Interbancara si alte acte normative cu regim intern specific MCInd, MCECEI, MICM, MIET, MIM, MF, etc. Prin acestea sunt constituite mecanismele interne cu sarcini si responsabilitati  privind participarea la realizarea afacerii Krivoi Rog sau dupa caz, numai a combinatului CIM Krivoi Rog .Persoanele fizice care au conceput, sustinut si participat pana in decembrie ’89 la afacerea Krivoi Rog, cu mici exceptii nu mai sunt in viata , in tara sau in activitate.

IN ATENTIA MINISTERELOR SI A SERVICIILOR DE INFORMATII

METODOLOGII DE DEVIZARE CIM KRIVOI ROG

Pentru ca directiile economice din cadrul serviciilor speciale sa nu piarda prea mult timp, le punem la dispozitie alfabetul CIM Krivoi Rog. In baza temei tehnice sau a PT, IPROMET ( proiectantul general ) intocmea documentatia de executie. Aceasta era avizata de proiectantul general ucrainean MEHANOBRCERMET sau de proiectantul de specialitate corespondent KRIVBASPROIECT. In baza avizului “ bun de executie “, conform DE (documentatiei de executie), devizistii ucraineeni intocmeau devizele pe proiecte. Masuratorile din devize coincid 100% cu cele din DE, iar valoarea este cea din PT ( daca nu intervin modificari calitative sau cantitative ). Devizele negociate cu partea romana, semnate se predau antreprenorului general ARCOM si a celui de specialitate ARCIF. Pe parte de utilaje si constructii metalice, UZINEXPORTIMPORT intocmea, sustinea si concilia obiectiunile. Odata conciliate, devizele erau lansate in executie, fabricatie, procurement. Prevederile devizelor ( cantitati, preturi, calitati ) sunt cele care fundamenteaza situatiile de lucrari. In baza lor, se intocmeau facturile neplatibile ( pentru predari partiale sau pe faze ) si facturile platibile. Suma facturilor platibile reprezinta datoria Ucrainei fata de Romania. Suma facturilor neplatibile reprezinta lucrari partial executate si nepredate, dar recunoscute. Cu cel putin 2-3 luni inaintea incheierii anului fiscal, in santier, “Conducerea Grupului” reprezentata de director general Racaru , impreuna cu inginerul sef IPROMET,  cu directorii filialelor ARCOM, ARCIF si UZINEXPORTIMPORT, cu conducerea KGOKOR, in limita Contractului de Antrepriza stabileau pentru anul urmator volumele de lucrari pe obiecte si subobiecte. Protocolul semnat devenea act executiv si fundamenta in fiecare din cele doua tari, volumul de valuta ( lei, ruble, $ ) necesare pentru finantarea obligatiilor ce rezultau din protocol. Volumele sunt cele din DE, iar valorile cele din devizele conciliate si predate oficial de beneficiar ( KGOKOR ) catre antreprenorii romani ARCOM si ARCIF. Pentru utilaje si echipamente este imposibil sa se fi comis erori cantitative, dar calitativ pot fi facute derogari care, in general nu se accepta ca divergente de pret. Pentru materialele care se inglobeaza, ciment, caramizi, materiale de protectie, invelitori, etc din curtea antreprenorilor, teoretic, cantitatile din devize corespund DE. Cu marjele in plus acordate de prevederile legale. Daca in devize, din considerente de firma au fost acceptate si alte cantitati, inclusiv manopera pentru alte cauze ( vilele conducatorilor KGOKOR, drumuri si alte facilitati ), este evident ca exista o acoperire in pretul datorabil , dar costurile din tara suportate de la bugetul de stat ( valori materiale + manopera + lipsa productivitate generala + transporturi + vama + profitul antreprenorului ) sunt considerate paguba si au conotatii penale. Acelasi lucru e valabil pentru stocuri.  Stocurile din santier sunt fundamentari ale antreprenorilor facute cu beneficiarul si nefinalizate in lucrari.  Daca sunt in aceasta categorie, pot reprezenta furt.

Custodiile UZINEXPORTIMPORT, din tara, reprezinta utilaje, echipamente si aparataj cerute de antreprenori si netrimise de UZIN pentru a nu fi devalizate sau distruse. Situatia reala a investitiei nu reclama trimiterea lor la momentele solicitate de antreprenorul general.

Custodiile confirmate beneficiarului, legal sunt cu valori de factura neplatibila, deci lucrari efectuate.

“PROFESIONISTUL” NEGOCIERILOR EXTERNE

A BORAT PE MASA OFICIALA

Din punct de vedere executiv, CC al PCR l-a numit pe Ion Dinca responsabil cu realizarea tehnica a investitiei. Dinca, prin intermediul prim ministrulugokor primul piloni Dascalescu, l-a numit pe Iancu Geangala ( sef al Colectivului de Coordonare al Consiliului de Ministrii ), responsabil cu realizarea Contractului de Antrepriza. In santier, Guvernul Romaniei, era reprezentat de Constantin Racaru, director general.  Racaru, sotul nepoatei lui Dascalescu, era subordonat direct Consiliului de Ministrii. Un tip istet, alcoolic, tupeist si cam badaran. La Kiev, in prezenta tuturor directorilor participanti la CIM Krivoi Rog, a ministrilor adjuncti ai Ucrainei, beat manga, s-a ridicat sa zica si el un “spici”. N-a mai apucat. A ridicat cu greutate paharul. Cei peste 50 de comeseni au facut liniste. Cand a cascat ciocul, a borat pe masa oficiala . Romanii au sarit si-au luat repede porcul de la fata locului . Slugile au facut curatenie. Nemtii si cehii au ramas blocati. Rusii s-au prabusit de ras. Omul lui Dascalescu isi daduse masura. Unul dintre cei implicati este si Dorinel Mucea. Fost pana de curand consilier de stat al ministrului Dan Ioan Popescu, Mucea este taticul privatizarilor in minerit.

Sorin Negrea, director general al Departamentului de Comert Exterior din Ministerul Industriei. Dupa ’89 a fost trimis in Canada apoi a facut un SRL cu Avram, Mucea si Postelnicu ( fost director Masinexport, fost ministru adjunct in MICM, apoi dupa ’89 ambasador in Canada ). Avram este presedinte al  grupului nuclear si termoenrgetic  Tender. Mucea a fost trimis la inaintare in MIC,  fiind uns presedinte de CA la Termoelectrica, apoi vanzator sef de active gestionate de MIC. Ministrul Stanescu – activist politic, arogant fara nici o experienta in investitii complexe, carierist pe filiera PCR. A fost permanent consiliat de Bejan Horia Constantin, fost director general adjunct al Directiei de Comert Exterior. Alt strain in domeniul investitiilor complexe. Secretarul de Stat Popa Virgil. Din sef serviciu CTC s-a trezit director general la Automatica, vicepresedinte PDSR si apoi secretar de stat. A fost preocupat mai mult de cariera politica . Nu a inteles nimic din Krivoi Rog si nu s-a implicat activ. Secretarul de stat Buruiana a avut aplomb in discutiile cu partenerul stiind bine limba rusa si ucraineana. A fost senator PNTCD si inginer-sef la Onesti. Om in varsta ,cu mare experienta . Excelent profesionist, a inteles imediat totul si a sesizat punctele slabe in santier. A fost schimbat cu un alt activist PNTCD care nu avea nici o treaba cu comertul exterior. Borbely Laszlo, fost secretar de stat UDMR , actual ministru . Om de logica, fara cunostinte si experienta in investitiile complexe. A vorbit logic, fara esenta. Nu a facut nimic bun, dar nici nu a derapat. Directorul General Adjunct in Ministerul Industriilor,  Bejan Horia Constantin – fara pregatire tehnica si comerciala. Omul de taina pentru orice problema Krivoi Rog. Implicat in scandalul licentelor de import autoturisme fara taxe vamale. In relatii foarte stranse cu mafia moldoveneasca a motorinei. A facut mai multe deplasari in SUA si Cuba decat la Krivoi Rog, de care raspundea. Acum e angajat al patronilor pe care i-a servit: kaghebistul trecut in rezerva Javolski si o firma rusa mare de recuperari creante garnisita cu “oameni de bine”. Directorul General cu rang de Ministru Adjunct – Velciu Vasile Valeriu. Om sarac pana in ‘93-’94. S-a asociat cu acelasi Javolski  in firma Unicapital. Este unul dintre cei mai bogati bucuresteni la ora actuala.  Dupa 1990 toti au participat la  tratativele cu ucrainenii. Stiau totul asupra pozitiei noastre in problemele divergente. Nici Bejan, nici Velciu nu au pregatit tratativele prin transmiterea de pozitii ferme, in scris din timp, spre analiza partenerului. Oricum, discutiile au fost un esec. In momentul de fata, unul din putinii specialisti in viata care ar mai putea descalcii itele afacerii este Gheorghe Radulescu. Cunoscator de limba rusa si ucraineana. Dar l-au trimis si pe el in Bulgaria.

APARTAMENTE IN LOCATIE ARCOM, VILE IN SNAGOV SI IN BANEASA

ARCOM SA a intrat in proprietatea unor materiale din santier doar pe baza valorii medii contabile. O smecherie ieftina care nu tine seama de valoarea reala calculata mai jos. S-au facut reexporturi masive fara nici o baza legala. Relatia Mocanu – Cernomardin in zona Maloiaroslavet si SANYO DIGITAL CAMERAAstrahan a adus multi bani in buzunarul ARCOM. Dar a prejuduciat grav statul roman. Trebuie anchetata urgent modalitatea in care s-au instrainat materiale de o valoare considerabila. In baza carui act normativ, legalitatea si legitimitatea acelui act, expertiza contabila, expertiza juridica.  PNA si  Curtea de Conturi  trebuie sa ia masuri asiguratorii de recuperare a banilor. Faptele sunt penale si nu se prescriu. Toate materialele, echipamentele si furniturile destinate CIM Krivoi Rog au fost aduse in depozitele santierului Dolinskaia in regim “ scutit de taxe vamale “. Atat la exportul din Romania, cat si la importul in Ucraina. O vanzare directa din depozitele romanesti este legal imposibila, atat dupa legislatia noastra cat si dupa cea a Ucrainei. Materialele din stoc, fie plusuri fata de devize, fie economii, fie de alta natura, sunt proprietatea statului roman. Ministerul de Finante a finantat totul in ruble , lei si dolari. Valoarea contabila nu contine cele doua taxe si nu contine dobanzile aferente. Valoarea reala si legala a materialelor din santier este expresia sumei valorii de procurare din tara + transportul intern + taxe export + taxe import + transport extern + descarcare + magazinaj  + dobanda credit + profit vanzator ( minim 10%, cum era prevazut inainte de ’89 ). Abia dupa plata acestor costuri catre Ministerul de Finante, direct sau prin ordonatorul de credite MLPAT, antreprenorii puteau devenii proprietari. O posibila si probabila inginerie a vizat scoaterea unui act ilegal, care sa permita vanzarea activelor statului din stoc santier la cel mult valoarea contabila inregistrata in santier. Fara nici un cost din cele suplimentare si fara plata transportului marfii in noua locatie. S-a pus in opera si s-a incasat contravalorea marfii si serviciilor. S-a realizat astfel, o vanzare ilegala si pagubirea multipla a statului. Trebuie vazut daca situatia materiala a celor implicati, direct sau prin avize, a suferit ceva imbunatatiri in perioada promovarii actului si a valorificarii afacerii. Apartamente in locatie ARCOM, vile pe la Snagov, Baneasa, in alte locatii turistice, etc. Fiindca serviciile speciale dorm, Parchetul National Anticoruptie si Politia Economica ar trebui sa se autosesizeze. Sunt multe personaje politice si cu functii administrative care au beneficiat de contracte individuale ( constructii vile, case, apartamente, etc ).  Firma ARCOM S.A., conducerea ei si baieti buni din ministere sunt adevaratii beneficiari ai vilelor din Snagov, Baneasa si Dolinskaia.

MASURI DE URGENTA IN VEDEREA RECUPERARII INVESTITIEI

In raport cu Ucraina – Reconsiderarea Protocolului din 05.05.1994 semnat la Kiev prin  scoaterea din conventie si constituirea ca datorie de sine statatoare a :

–         locuinte  + auxiliare – 170 mil Rbl. Tr. + dobanzi ;

–         livrari catre alte combinate din Ucraina – 25, 4 mil  Rbl. Tr. + dobanzi intercalare + dobanzi credit.

Mentinerea in conventie a combinatului propriu-zis cu o valoare de 464 mil. Rbl. Tr.  Valoarea de vanzare catre Mital nu ar trebui sa fie mai micafoto VALERIU TANASOFF decat valoarea metalului ( fier, otel inox, cupru, tubulatura, etc ) inglobat, evaluat ca “fier vechi”. Numai dobanda creditului ( 3%/an) inseamna peste 75% peste valoarea din conventie. Dobanda intercalara, practicata in contractele de comert exterior, asa cum au fost cele incheiate de UZINEXPORTIMPORT pentru utilaje, ca Furnizor General Extern ( FGE) , depaseste 100% din valoarea de contractare. Este posibil ca real  ( numai BCR si MF pot calcula exact ), valorile datorate pentru locuinte + auxiliare sa fie 170 mil.Rbl. Tr. X 1,75 = 295,5 mil. Rbl. Tr. ( 335,16 mil $ ). Valorile datorate pentru utilajele livrate in Ucraina sunt de circa 65 mil. $. Per total circa. 400 mil. $.

In raport cu Rusia –  Cele 93,4 mil. Rbl. Tr. ( aprox. 105 mil $ ) au o valoare reala de cca. 250 mil. $ ( dobanda intercalara + dobanda creditului ). Suma datorata de Rusia.

In total, 400 mil.$ Ucraina + 250 mil.$ Rusia = 650 mil.$ Am cheltuit 848 mil.$. Avem de luat 650 mil.$.  Pierdem numai dobanzile.

O eventuala ancheta a PNA trebuie sa aiba in vedere : derularea externa dupa decembrie 1989; profesionalismul celor care au condus  tratativele externe, activitatea serviciilor speciale, valorificarea creantelor externe din sfera MIC, ( toate creantele inclusiv actiunile desfasurate de angajatii MIC cu functii, inclusiv ministrul plin in operatiuni dirijate de recuperatorii rusi si mafiotii basarabeni ). Masuri immediate la nivel de Guvern si Presedentie :

 1. Crearea unui organism cu putere decizionala subordonat Presedentiei, condus de un director cu rang de ministru secretar de stat ( pentru reprezentare externa ) care sa valorifice investitiile complexe Krivoi Rog, Las Cariocas, Mozambic, Turkmenistan, etc.
 2. Revederea de catre MF, Curtea de Conturi, si Politia Economica a modului in care au fost cheltuiti banii publici. Recuperarea banilor cheltuiti. Verificarea conventiilor si contractelor in barter sau compensare in conturile de clearing.
 3. Verificarea  reexporturilor practicate de antreprenorii romani. Mai ales  pe relatia Maloiaroslavet, Astrahan, Kazahstan si Bucuresti.
 4. Stabilirea regimului juridic al Conventiei Krivoi Rog incheiata cu Ucraina, fara sa fie reglementata in totalitate Conventia cu fostul URSS.

SERVICIILE SPECIALE AU STIUT, DAR N-AU FACUT NIMIC

Legic si logic, semnarea Protocolului de modificare a Conventiei Romano-Sovietice cu Ucraina la 05.05.1994,  s-a facut fara incheierea in prealabil a unui document cu Rusia, urmasa declarata si recunoscuta a URSS. Drept consecinta, nici Rusia, nici Ucraina nu recunosc ca datorie, utilajele livrate altor combinate metalurgice decat cele din Ucraina. Valoarea de 93,4 mil. Rbl. Tr. adusa la zi prin dobanzi, la cursul 1 Rbl. Tr. = 1,1266 $, este de cca. 250 mil. $. Cu Ucraina nu exista o conventie interbancara care sa acopere Conventia Bilaterala. Nimeni nu a vazut protocolul Ruso-Ucrainean ( invocat verbal in tratative ) conform caruia investitiile reciproce pe teritorii extra-statale sunt proprietatea statului unde sunt amplasate. Asa- zis-ul Protocol Zero. Din punct de vedere legal, Conventia Romano – Sovietica este inca activa. Tragem concluzia ca aceasta investitie a fost destinata jafului si imbogatirii unor firme si persoane. Afacerea Krivoi Rog nu a interesat pe nimeni. In varful piramidei au fost numai amatori, activisti politici promovati administrativ. Structurile de conducere si subordonare unica a derularii au fost distruse din prostie, din oportunism, din calcule de destabilizare comerciala si din ignoranta. Lipsa unei derulari externe ferme a dus la catastrofa. Serviciile secrete au stiut ca o gasca de interese au indepartat de la derularea externa,  meseriasi intransigenti, promovand haosul si lichelismul. Toate interventiile  facute la Ministerul Industriilor si Comertului, pentru reglementarea regimului juridic al Conventiei si pentru aducerea profesionistilor in derularea externa, au fost ignorate . Serviciile speciale au primit informatii complete si din timp privind lucrul de pomana, fara o pregatire logistica comerciala, fara o pregatire minima a tratativelor. Lipsa masurilor comerciale ( sub aspect juridic ), de recuperare neconditionata a sumelor datorate de rusi si ucraineni. Nu s-a verificat sinceritatea si corectitudinea celor pusi sa conduca tratativele. Toate informatiile dintr-un contract sunt secrete pana la semnarea acestuia. Serviciile speciale, ministerele si antreprenorii poarta cea mai mare vina pentru gaura de sute de milioane de la buget. Au stiut totul, au fost informate. Au fost complici la decapitarea derularii externe pe CIM Krivoi Rog. Au compromis grav interesele statului roman.

ALFABETUL AFACERII CIM KRIVOI ROG

 

 1. 1.     Extern

Conventia Multilaterala  – URSS, Romania, RDG, Ungaria, Ucraina – dec. 1983

Conventia Bilaterala Interguvernamentala – Romano-Sovietica – dec. 1986

Contractul de Antrepriza semnat cu URSS cu termen de punere in functiune ( TpF ) – 12.07.1987

Protocol la Contractul de Antrepriza semnat cu Ucraina cu TpF – 20.06.1996

Protocolul de modificare a Conventiei Bilaterale Romano-Sovietice – 05.05.1994

Alte protocoale aditionale semnate dupa 05.05.1994

Conventia interbancara si de sedere.

 1. 2.     Intern

NOTA DE FUNDAMENTARE – exemplare disparute !!!!

–         cuprindea avize tehnice, comerciale, de eficienta si POLITICE

Decret 156/iunie 1987 – fundamentat pe Decretul Consiliului de Stat 242/1974, nepublicat in Monitorul Oficial si Decretul 138/1976

Legea 95/ 1993

Alte acte normative  ( legi, ordonante, ordine ) cu continut de derulare operativa.

Participanti la Combinatul de Imbunatatire a Minereului de Fier de la Krivoi Rog – KGOKOR Dolinskaia

Ucraina – 56,7 % ( include si cota RDG de circa 11 % )

Romania – 26,7 %

Slovacia – 16,2 %

Bulgaria – 0,4 %

COTA DE PARTICIPARE reprezinta cantitatea de pelete angajata a fi preluata din productia combinatului, dupa punerea in functiune, nu cota de participare in finatare. La nivel de STE ( proiect tehnic ), deoarece Romania nu realiza cota de 26,7 % ( respectiv 3 milioane de tone pelete pe an timp de 10 ani ), din valoarea combinatului si a obiectelor social-culturale, s-a obligat sa vireze in contul diferentei ( circa 148 milioane ruble transferabile ) utilaje si echipamente altor combinate metelurgice din fosta URSS ( inclusiv Ucraina) prin contracte de comert exterior.

Schema afacerii CIM Krivoi Rog

Conventie Multilaterala

Conventie Bilaterala

Contractul de Antrepriza – combinatul propriu-zis

–         obiecte social – culturale

–         locuinte

Contractul de Comert Exterior pentru livrari utilaje si echipamente altor combinate decat Krivoi Rog

–         livrari pentru beneficiari din Ucraina

–         livrari pentru beneficiari din fosta URSS, altii decat Ucraina

PARAMETRII TEHNICO-ECONOMICI

Conform conventie          Conform protocol

Romano- Sov. 1986                  Rom.-Ukr. 1994

Capacitate CIM                        12,0   pe 4 linii                 9,0   pe 3 linii

ARCOM + ARCIF               787,54 mil. Rbl. Tr.         774,54 mil. Rbl Tr.

( 872,597 mil. $ )

–         locuinte si obiecte social                                              98,77 mil. Rbl. Tr.

culturale

–         obiecte auxiliare                                                          70,60 mil. Rbl. Tr.

–         lucrari C + M                                                             290,19 mil. Rbl. Tr.

UZINEXPORTIMPORT                                            173,95 mil. Rbl. Tr.

ca Furnizor General Intern (FGI).

– livrari utilaje, echipamente, proiectare, control de autor

 

UZINEXPORTIMPORT                                             36,60 mil. Rbl. Tr.

ca FGE.                                                                          ( realizat 25,4 )

–         livrari utilaje pentru combinate metalurgice altele decat Krivoi Rog

104,43 mil. Rbl. Tr.

( realizat 93,4 )

–         livrari de utilaje pentru combinate din fosta URSS altele decat cele pentru Ucraina

Evaluarea in US $ s-a facut la cursul  1Rbl. Transferabila = 1,2266 $. Prin protocolul din 05.05. 1994, Ucraina a recunoscut in obligatia sa de rambusare numai suma de 25,4 mil. Rbl. Tr., diferenta de 93,4 mil. Rbl.Tr. fiind a Rusiei, conform declaratiei sale. Diferenta de 36,60 mil. Rbl.Tr. fata de 25,4 mil. Rbl.Tr. realizat este valoare necontractata si reduce cota de participare. 104,43 mil. Rbl.Tr. este suma nerecunoscuta de Ucraina conform celor de mai sus. Diferenta de 11,03 mil. ruble ransferabile

( 104,43 mil. Rbl.Tr. – 93,4 mil. Rbl.Tr. ) sunt contracte anulate ce reduc cota de participare. Valorile exprimate in mil. Rbl. Transferabile se rotunjesc.

Combinatul propriu-zis : 173,95 mil. Rbl.Tr.+ 290,19 mil. Rbl.Tr.= 464,14 mil. Rbl.Tr., adica 464 mil. Rbl. Tr.

Locuinte  + auxiliare : 98,77 mil. Rbl.Tr. + 70,60 mil. Rbl.Tr. = 169,37 mil. Rbl.Tr., adica 170 mil. Rbl. Tr.

Livrari catre alte combinate : 25,4 mil. Rbl.Tr. + 93,4 mil. Rbl.Tr. = 118,8 mil. Rbl.Tr., adica 119 mil. Rbl. Tr.

TOTAL         ( cu livrari catre altii )        753 mil. Rbl. Tr. ( 848,3 mil $ )

27/08/2013 Posted by | CIM KRIVOI ROG | Lasă un comentariu